Traditional Chinese Medicine/Clearing Away Heat By Nourishing Yin

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
  1. Qing Hao Bie Jia Tang
  2. Qin Jiao Bie Jia San
  3. Bai He Zhi Mu Tang
  4. Zi Yin Jiang Huo Tang
  5. Da Bu Yin Wan
  6. San Wu Huang Qin Tang

back to :