Traditional Chinese Medicine/Bu Zhong Yi Qi Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

The formula Bu Zhong Yi Qi Tang, designed to address qi-deficiency by reinforcing the middle, replenishing qi and elevating yang to raise sunken qi, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Huang Qi 黄芪(膜荚黄芪) 15
2 Ren Shen 人参 9
3 Bai Zhu 白术 9
4 Zhi Gan Cao 炙甘草 9
5 Dang Gui 当归 9
6 Chen Pi 陈皮 6
7 Sheng Ma 升麻 3
8 Chai Hu 柴胡(北柴胡) 4


back to :