Traditional Chinese Medicine/Bai He Gu Jin Tang

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Bai He Gu Jin Tang, designed to nourish yin and eliminate fire, moisten the lung and resolve phlegm, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Bai He 百合 12
2 Sheng Di Huang 生地黄 6
3 Shu Di Huang 熟地黄 9
4 Mai Men Dong 麦门冬 6
5 Xuan Shen 玄参 3
6 Dang Gui 当归 3
7 Bai Shao Yao 白芍药 3
8 Bei Mu 贝母 3
9 Jie Geng 桔梗 3
10 Gan Cao 甘草 3

back to: