Traditional Chinese Medicine/An Gong Niu Huang Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula An Gong Niu Huang Wan (安宫牛黄丸), designed to induce resuscitation by clearing away heat, eliminating phlegm and removing toxins, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Niu Huang 牛黄 100
2 Yu Jin 郁金 100
3 Xi Jiao [or Shui Niu Jiao] 犀角 [水牛角] 20 [200]
4 Huang Lian 黄连 100
5 Zhu Sha 朱砂 100
6 Bing Pian 冰片 25
7 She Xiang 麝香 25
8 Zhen Zhu 珍珠 50
9 Shan Zhi Zi 山栀子 100
10 Xiong Huang 雄黄 100
11 Huang Qin 黄芩 100
12 Jin Bo 金箔

back to: