Thai/Common phrases

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Thai (Tai-Kadai)

[edit | edit source]
Translation Transliteration
hello/goodbye สวัสดี sawàtdii
goodbye ลาก่อน lææ-kɔ̀ɔn
thank you ขอบคุณ khɔ̀ɔp khun
you're welcome ไม่เป็นไร mâi pen rai
yes ใช่ châi
no ไม่ใช่ mâi châi
excuse me, sorry ขอโทษ khɔ̌ɔ thôot
How are you? สบายดีไหม sàbaay dii mǎay?
I am fine สบายดี sàbaay dii
what is your name? คุณชื่ออะไร khun chɯ̂ɯ àrai?
my name is ... ผม/ดิฉันชื่อ... phǒm/dìchǎn chɯ̂ɯ...
nice to know you ยินดีที่ได้รู้จัก yindii thîi dâi rúucàk
nice to know you too เช่นกัน chen gun
How much does this cost? ราคาเท่าไร ra ka thao rai?

Polite language in Thai requires that a politeness marker be at the end of every phrase. The markers differ according to the gender of the speaker:

Gender of speaker Marker Transliteration
male ครับ khráp
female (question) คะ khá
female (statement) ค่ะ khâ