Pinyin/What Is Time?

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Search time

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

What is time?

Time is shapeless,
tasteless,
soundless.

When we eat,
when we sleep,
it flows away quietly.

Time is like a magician,
always unwittingly turns humans into,
a head full of white hair, a face full of wrinkles.

Time will never come back once flown away,
where has time gone?
What is time?

shirjian daohdii shih shern'me?

shirjian shih wurxirng d,
meiryoou weihdaoh d,
meiryoou shengyin d.

zaih woo'men chifahn shir,
zaih woo'men shuihjiaoh shir,
ta jiuh qiaoqiao dy liurshi le.

shirjian haaoxiahng 1'g morshuhshi,
zoongshih bujingyih dy baa rern biahnde,
maantour bairfah, maanliaan zhouhwern,

shirjian guorquh le jiuh bu huirlair,
shirjian dou quh naa'r le?
shirjian daohdii shih shern'me?