Pinyin/Water (2)

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Water

Water,
clear,
cool,
pure,
bring to humans
boundless help.
We should
treasure water resources.
This for humans
is an unlackable resource.

Shuǐ

shuǐ,
qīngchè,
liángshuǎng,
chúnjìng,
dàigěi rénlèi
wúzhǐjìng de bāngzhù.
Wǒmen yào
zhēnxī shuǐ zīyuán.
Zhè shì rénlèi
bùkě quēshǎo de zīyuán.