Pinyin/To observe

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

To observe

You stand on the bridge to view scenery,
the one who look at scenery look at you from above at the building.
Bright moon decorates your window,
you decorate the dreams of others.

Duànzhāng

Nǐ zhàn zài qiáo shàng kàn fēngjǐng,
kàn fēngjǐng de rén zài lóushàng kàn nǐ.
Míngyuè zhuāngshìle nǐ de chuāngzi,
nǐ zhuāngshìle biérén de mèng.