Pinyin/Summer

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

See also

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Summer

Hot sun,
bright as fire.

Hot summer days,
living things become vitalized.

Prosperous life activities,
living things reproduce offsprings,
plants compete to open flowers and bear fruits.

xiahtian

liehrih-yarnyarn,
jiaoyarng-rur-huoo.

yarnyarn-xiahrih,
gehleih shengwuh huifuh shengji.

wahngshehng d shengmihng huordohng,
shengwuh'men farnzhir houhdaih,
zhirwuh jihngxiang kaihua-jierguoo.