Pinyin/Spring

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

See also

Spring

Spring is like birds,
fly freely.

Spring is like flowers,
open beautifully.

Spring is like a brook,
flows quickly.

Spring is like a rainbow,
full of colors.

Chūntiān

Chūntiān xiàng xiǎoniǎo,
fēi dé zìyóu.

Chūntiān xiàng xiǎohuā,
kāi dé piàoliang.

Chūntiān xiàng xiǎoxī,
liú dé fēikuài.

Chūntiān xiàng cǎihóng,
chōngmǎn sècǎi.