Pinyin/South America

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

Search America

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

South America

South America is the continent to the south of North America. These two continents are separated by the Panama Canal. It is bounded on the west by the Pacific Ocean and on the east by the Atlantic Ocean.


Narn Meeizhou shih Beei Meeizhou narnmiahn d dahzhou. Panama Yuhnher fenkai Narn Meeizhou her Beei Meeizhou. Narn Meeizhou ximiahn xiangliarn Taihpirng Yarng, dongmiahn xiangliarn Dahxi Yarng.