Pinyin/Silk Road

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Silk Road

The Silk Road is a network of trade and cultural transmission. It connects the West and the East through the Asian continent, links people of China, India and the Mediterranean Sea.

Sīchóu Zhī Lù shì màoyì hé wénhuà chuánbō de wǎngluò. Tā tōngguò Yàzhōu dàlù liánjiē Xīfāng hé Dōngfāng, liánjiē Zhōngguó, India hé Dìzhōng Hǎi de rén.