Pinyin/Rain (2)

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Rain

Rain are shy children,
playing in the clouds everyday,
sometimes carelessly fell down.

When thunder comes,
they are willing to become partner with everything,
willing to live together with the earth.

When the sun comes out to look for them,
they quietly hide,
and disappear.

yuu

yuu shih haihxiu d xiaoowar'wa,
tiantian zaih yurn zhong warn,
yooushir bu xiaaoxin diaohxiah.

dang leirgong lairlirn shir,
ta'men cair yuahn yuu wahnwuh zuohbahn,
yuahn yuu dahdih gohngcurn.

dang taihyarng chulair zhaao ta'men shir,
ta'men jiuh qiaoqiao dy duoo qiilair,
bujiahn'le.