Pinyin/Prince

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

A prince is a male royal family member. He is usually the son or grandson of a king or queen.

Wángzǐ shì nánxìng huángshì jiātíng chéngyuán. Tā tōngcháng shì guówáng huò nǚwáng de érzi huò nánsūn.