Pinyin/Poetry

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Poetry used highly concise language and imagery to express the rich emotions of authors, to concentrate on reflecting social lives, also is a literary form with certain rhythm and rhyme.

Shīgē, shì yòng gāodù níngliàn de yǔyán, xíngxiàng biǎodá zuòzhě fēngfù qínggǎn, jízhōng fǎnyìng shèhuì shēnghuó bìng jùyǒu yīdìng jiézòu hé yùnlǜ de wénxué tǐcái.