Pinyin/Plum

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

See also

Plums

A plum is a soft round fruit with smooth red or purple skin, sweet flesh and a large flat seed inside.

Méizi shì róuruǎn de yuánxíng shuǐguǒ, jùyǒu guānghuá de hóngsè huò zǐsè guǒpí, tián de guǒròu, dà ér píng de guǒhé.