Pinyin/Nanjing

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Nanjing

Narnjing was the capital of China. It was the capital of the Republic of China. It now is the capital of Jiangsu province, and the sub-provincial city of the People's Republic of China. It is situated downstream on the riverside of the Charng Jiang river. It is in the southwest of Jiangsu province, and near to Anhui province. It administers 11 districts. It has an area of 6,582.31km2. It has a population of 8,000,000+.

Narnjing cerngjing shih ZG d shooudu. ta cerngjing shih Zhonghuar Mirnguor d shooudu. ta xiahnzaih shih Zhonghuar Rernmirn Gohngherguor Jiangsu-sheeng d sheenghuih, fuh-sheengjir cherngshih. ta weihyur Charng Jiang xiahyour yarn'ahn, zaih Jiangsu xinarnbuh, lirnjihn Anhui-sheeng. ta guaanxiar 11'g dihqu, miahnji 6582.31km2, rernkoou 800'0000+.