Pinyin/My cats

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Special:search/cat prefix:Pinyin/

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

My cats

My home has a lot of cats.

One cat is called Clumsy,
because it is a little bit clumsy.

One cat is called Happy,
because it is very happy.

One cat is called Flower,
because it likes flowers a lot.

These are my cats.

woo jialii d mao

woo jialii yoou heenduo mao.

1-zhi jiaohzuoh Behnbehn,
yinweih ta yoouxie behn.

1-zhi jiaohzuoh Lehleh,
yinweih ta heen huorpo.

1-zhi jiaohzuoh Huahua,
yinweih ta heen xiihuan huaduoo.

zheh jiuhshih woo jialii d mao.