Pinyin/Johor Bahru

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Johor Bahru

Johor Bahru is the capital of the state of Johor, Malaysia. It is also the center of technology, politics, finance, business and trade, tourism, culture and education in southern Malaysia.

Xīnshān shì Mǎláixīyà Róufú Zhōu de shǒufǔ, yì shì Mǎláixīyà nánbù zhī kējì, zhèngzhì, jīnróng, shāngyè yǔ màoyì, lǚyóu, wénhuà hé jiàoyù zhōngxīn.