Pinyin/Dream

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Dream

Everyone can dream,
but everyone makes different dreams.

Dream is the place for people to imagine,
where you are a visionary.

Dreams are like white pearl and perfect jade,
which are countless.

Mèng

Rénrén dōu huì zuòmèng,
kěshì rénrén zuò de mèng bùtóng.

Mèng shì rénmen huànxiǎng de dìfāng,
zài nàlǐ nǐ jiùshì huànxiǎngjiā.

Mèng, xiàng jiébái de zhēnzhū, wánměi de fěicuì,
shǔ yě shǔbùwán.