Pinyin/Cod

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Search Pinyin cod

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Atlantic cod

Cod is popular as a food with a mild flavor and a dense, flaky white flesh. Cod's soft liver can be canned or fermented into cod liver oil, providing an excellent source of vitamin A, vitamin D, vitamin E, and omega-3.

cod-yú shì chángjiàn'd shíyòng-yú, wèidào róuhé; yúròu mìdù gāo, piàn-zhuàng, báisè. cod-yú gānzàng róuruǎn, kě zào guàntóu huò fāxiào chéng yúgānyóu, hán fēngfù vitamin A, vitamin D, vitamin E, hé omega-3.