Pinyin/Cataract

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

See also

A cataract is clouding of the lens of the eye, which impedes the passage of light. Most cataracts are related to ageing, although occasionally children may be born with the condition, or cataract may develop after an injury, inflammation or disease.

Risk factors for age-related cataract include diabetes, prolonged exposure to sunlight, tobacco use and alcohol drinking. Vision can be restored by surgically removing the affected lens, and replacing it by an artificial one.

Báinèizhàng zhǐ jīngzhuàngtǐ húnzhuó, zǔzhǐ guāngxiàn jìnrù. Duōshù báinèizhàng shì lǎoniánxìng jíbìng, dàn yě yǒu értóng tiānshēng huànyǒu cǐ bìng, hái yǒu rén zài shòushāng, fāyán huò shēngbìng hòu chūxiàn báinèizhàng.

Yǔ niánlíng xiāngguān de báinèizhàng de fēngxiǎn yīnsù bāokuò tángniàobìng, rìguāng chángqī zhàoshè, yāncǎo shǐyòng hé yǐnjiǔ děng. Kěyǐ tōngguò shǒushù zhāichú húnzhuó jīngzhuàngtǐ hé zhírù réngōng jīngzhuàngtǐ lái huīfù shìlì.