Manchu/Library/Karafuto Nayoro Documents/No.2/Latin Script

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

meiren -i janggin yamun -i bithe
Karafuto Nayoro Documents/No.2/Latin Script

meiren -i janggin yamun -i bithe, too hala, halai da orkobso, gašan -i da tusokurdenggi sede alibuha. ulhibume selgiyere jalin, ilan biyai juwan juwe de,

jiyanggiyūn yamun ci unggihe bithede, sakini sere jalin, boigon fiyenten -i alibuhangge, abkai wehiyehe -i dehici aniya ilan biyai ice de alime gaiha, aliha bithei da hiya kadalara dorgi amban tondo baturu gung sei jasiha bithede, abkai wehiyehe -i dehici aniya juwe biyai ice sunja de
hese wasimbuhangge, yaya gemun hecen de jihe heje fiyaka [formally: heje fiyaha[1], “Hezhe/Nanai People”] -i lidaka, mama eršere de nimeme akū oho bime, onggolo inu ere gese bihe, erebe tuwaci ceni beye gemu eshun, ce goro bici alban jafame sargan gaime gemun hecen de jifi mama eršere de nimeme akū oho ohongge umesi jilaka, ese da baci gemun hecen de isirarengge jugūn umesi goro bime gemun hecen de tuweri dubesilere, niyengniyeri dosire nerginde mama eršerengge labdu, cende labdu tusa akū,hono erin -i šahūrun seruken be bodome erdeken -i jibufi uthai hūdun icihiyafi amasi unggici teni sain, erebe ildun de girin ulai jiyanggiyūn de jasifi, ereci julesi heje fiyaha -i urse gemun hecen de jifi alban jafame sargan gaiki serengge bici, kemuni nenehe songkoi cembe hon sitabufi tuweri erinde jurambufi gemun hecen de unggici ojorakū, urunakū nadan jakūn uyun biyai serguwen ucuri be amcame jibufi, harangga baci uthai kooli sonkoi inde sargan isibume icihiyafi da bade amasi unggikini, uttu ohode, ceni beye umesi tusa sehebe gingguleme dahafi, erei jalin jasiha seme isinjihabi, erebe ningguta, ilan hala meiren -i janggin sei yamun de bithe jabubufi, ulame heje fiyaka, kuye fiyaka -i ursede selgiyefi, ereci julesi ayan? alban jafame gemun hecen de sargan gaime generengge bici, urunakū nadan jakūn biyai dorgide serguwen ucuri be amcame icihiyafi unggikini seme bithe jabubuki sembi seme alibuhabi, erei jalin unggihe seme isinjihabi, uttu ofi
hese be dahame, suweni kuye fiyaka -i urse gemun hecen de alban jafame sargan gaiki seme generengge bici erdeken -i jifi nadan jakūn uyun biyai dorgide serguwen -i ucuri gemun hecen de isiname genekini, erei jalin ulhibume selgiyehe.


abkai wehiyehe -i dehici aniya ilan biyai orin.

  1. 『欽定清漢對音字式』道光十六年三月十九日內閣奉 p.56第八行