Blender 3D: HotKeys/3D View/Sculpt Mode

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
by Key: . , A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Relevant to Blender 2.49b

Sculpt Mode HotKeys[edit | edit source]