Azerbaijani/Contents (Latin)/Present tense

From Wikibooks, open books for an open world
< Azerbaijani‎ | Contents (Latin)
Jump to navigation Jump to search

İndiki zaman[edit]

Various Forms of the İndiki Zaman Suffix
Form after a or ı after ə, e or i after o or u after ö or ü
Positive (y)ır (y)ir (y)ur (y)ür
Negative mayır / mır məyir / mir mayır / mur məyir / mür

The Azerbaijani İndiki Zaman is very close to the English Present Continuous Tense.

Positive: -(y)ır-, -(y)ir-, -(y)ur-, -(y)ür- İndiki Zaman suffix + personal suffixes
When et-, get- and all multi-syllable verbs ending in /t/ take the İndiki Zaman Suffix, the last consonant /t/ of the verb becomes /d/.
Negative: -ma- + -yır-, -mə- + -yir- İndiki Zaman suffix + personal suffixes
or more commonly -mır-, -mir-, -mur-, -mür- + personal suffixes
Note that ‘y’ is a connecting consonant, which is used between two vowels.

İndiki Zaman
Təsdiq
Positive
İnkar
Negative
gəlirəm I am coming oxuyuram I am reading gəlmirəm I am not coming oxumuram I am not reading
gəlirsən thou art coming oxuyursan thou art reading gəlmirsən thou art not coming oxumursan thou art not reading
gəlir he/she/it is coming oxuyur he/she/it is reading gəlmir he/she/it is not coming oxumur he/she/it is not reading
gəlirik we are coming oxuyuruq we are reading gəlmirik we are not coming oxumuruq we are not reading
gəlirsiniz you are coming oxuyursunuz you are reading gəlmirsiniz you are not coming oxumursunuz you are not reading
gəlirlər they are coming oxuyurlar they are reading gəlmirlər they are not coming oxumurlar they are not reading

The İndiki Zaman Forms of Some Important Verbs[edit]

Verb Meaning Positive Negative
açmaq to open açır açmır
almaq to buy alır almır
anlamaq to understand anlayır anlamır
aparmaq to take away; to convey aparır aparmır
bilmək to know bilir bilmir
çatmaq to reach; to suffice çatır çatmır
çıxmaq to exit çıxır çıxmır
danışmaq to speak danışır danışmır
demək to tell deyir demir
düşmək to get down düşür düşmür
eləmək to do eləyir eləmir
eşitmək to hear eşidir eşitmir
etmək to do edir etmir
gəlmək to come gəlir gəlmir
getmək to go gedir getmir
görmək to see görür görmür
götürmək to take götürür götürmür
xatırlamaq to remember xatırlayır xatırlamır
içmək to drink içir içmir
istəmək to want istəyir istəmir
itirmək to lose itirir itirmir
keçmək to pass keçir keçmir
kəsmək to cut kəsir kəsmir
qayıtmaq to come back qayıdır qayıtmır
qoymaq to let; to put qoyur qoymur
oxşamaq to resemble oxşayır oxşamır
oxumaq to read oxuyur oxumur
olmaq to happen; to become olur olmur
oynamaq to play oynayır oynamır
ölmək to die ölür ölmür
öyrənmək to learn öyrənir öyrənmir
öyrətmək to teach öyrədir öyrətmir
saxlamaq to stop saxlayır saxlamır
salmaq to immerse; causative of düşmək salır salmır
satmaq to sell satır satmır
sevmək to love sevir sevmir
sındırmaq to break; to crack sındırır sındırmır
söyləmək to say söyləyir söyləmir
susmaq to keep silence susur susmur
tapmaq to find tapır tapmır
tərpənmək to move tərpənir tərpənmir
toxunmaq to touch toxunur toxunmur
tutmaq to catch tutur tutmur
unutmaq to forget unudur unutmur
üzmək to swim üzür üzmür
vermək to give verir vermir
yaşamaq to live yaşayır yaşamır
yatmaq to sleep yatır yatmır
yazmaq to write; to record yazır yazmır
yemək to eat yeyir yemir
yerimək to walk yeriyir yerimir
yumaq to wash yuyur yumur

Qeyri-qəti Gələcək Zaman[edit]

The Azerbaijani Qeyri-qəti Gələcək Zaman is very close to the English Simple Present and Simple Future Tenses.

See: Future Tense