Azerbaijani/Contents (Latin)/Future tense

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Qəti Gələcək Zaman[edit]

The Azerbaijani Qəti Gələcək Zaman is very close to the English Near Future Tense but it may be used like the English Simple Tense in some situations.
Positive: -(y)acaq-, -(y)əcək- Qəti Gələcək Zaman suffix + Personal suffixes
Negative: -ma- + -yacaq-, -mə- + -yəcək- Qəti Gələcək Zaman suffix + Personal suffixes

Qəti Gələcək Zaman
Təsdiq
Positive
İnkar
Negative
gələcəyəmI am going to come oxuyacağamI am going to read gəlməyəcəyəmI am not going to come oxumayacağamI am not going to read
gələcəksənthou art going to come oxuyacaqsanthou art going to read gəlməyəcəksənthou art not going to come oxumayacaqsanthou art not going to read
gələcək(dir)he/she/it is going to come oxuyacaq(dır)he/she/it is going to read gəlməyəcək(dir)he/she/it is not going to come oxumayacaq(dır)he/she/it is not going to read
gələcəyikwe are going to come oxuyacağıqwe are going to read gəlməyəcəyikwe are not going to come oxumayacağıqwe are not going to read
gələcəksinizyou are going to come oxuyacaqsınızyou are going to read gəlməyəcəksinizyou are not going to come oxumayacaqsınızyou are not going to read
gələcəklərthey are going to come oxuyacaqlarthey are going to read gəlməyəcəklərthey are not going to come oxumayacaqlarthey are not going to read

The Qəti Gələcək Zaman Forms of Some Important Verbs[edit]

VerbMeaningPositiveNegative
açmaqto openaçacaqaçmayacaq
almaqto buyalacaqalmayacaq
anlamaqto understandanlayacaqanlamayacaq
aparmaqto take away; to conveyaparacaqaparmayacaq
bilməkto knowbiləcəkbilməyəcək
çatmaqto reach; to sufficeçatacaqçatmayacaq
çıxmaqto exitçıxacaqçıxmayacaq
danışmaqto speakdanışacaqdanışmayacaq
deməkto telldeyəcəkdeməyəcək
düşməkto get downdüşəcəkdüşməyəcək
eləməkto doeləyəcəkeləməyəcək
eşitməkto heareşidəcəkeşitməyəcək
etməkto doedəcəketməyəcək
gəlməkto comegələcəkgəlməyəcək
getməkto gogedəcəkgetməyəcək
görməkto seegörəcəkgörməyəcək
götürməkto takegötürəcəkgötürməyəcək
xatırlamaqto rememberxatırlayacaqxatırlamayacaq
içməkto drinkiçəcəkiçməyəcək
istəməkto wantistəyəcəkistəməyəcək
itirməkto loseitirəcəkitirməyəcək
keçməkto passkeçəcəkkeçməyəcək
kəsməkto cutkəsəcəkkəsməyəcək
qayıtmaqto come backqayıdacaqqayıtmayacaq
qoymaqto let; to putqoyacaqqoymayacaq
oxşamaqto resembleoxşayacaqoxşamayacaq
oxumaqto readoxuyacaqoxumayacaq
olmaqto happen; to becomeolacaqolmayacaq
oynamaqto playoynayacaqoynamayacaq
ölməkto dieöləcəkölməyəcək
öyrənməkto learnöyrənəcəköyrənməyəcək
öyrətməkto teachöyrədəcəköyrətməyəcək
saxlamaqto stopsaxlayacaqsaxlamayacaq
salmaqto immerse; causative of düşməksalacaqsalmayacaq
satmaqto sellsatacaqsatmayacaq
sevməkto lovesevəcəksevməyəcək
sındırmaqto break; to cracksındıracaqsındırmayacaq
söyləməkto saysöyləyəcəksöyləməyəcək
susmaqto keep silencesusacaqsusmayacaq
tapmaqto findtapacaqtapmayacaq
tərpənməkto movetərpənəcəktərpənməyəcək
toxunmaqto touchtoxunacaqtoxunmayacaq
tutmaqto catchtutacaqtutmayacaq
unutmaqto forgetunudacaqunutmayacaq
üzməkto swimüzəcəküzməyəcək
verməkto giveverəcəkverməyəcək
yaşamaqto liveyaşayacaqyaşamayacaq
yatmaqto sleepyatacaqyatmayacaq
yazmaqto write; to recordyazacaqyazmayacaq
yeməkto eatyeyəcəkyeməyəcək
yeriməkto walkyeriyəcəkyeriməyəcək
yumaqto washyuyacaqyumayacaq

Qeyri-qəti Gələcək zaman[edit]

The Azerbaijani Qeyri-qəti Gələcək Zaman is very close to the English Simple Future and Simple Present Tenses.

Positive: -(y)ar-, -(y)ər- Qeyri-qəti Zaman suffix + Personal suffixes
Negative: -mar- (1. sg. and pl. persons), -məz-

Qeyri-qəti Gələcək Zaman
Təsdiq
Positive
İnkar
Negative
gələrəmI shall come / I come oxuyaramI shall read / I read gəlmərəmI shall not come / I do not come oxumaramI shall not read / I do not read
gələrsənthou wilt come / thou comest oxuyarsanthou wilt read / thou readest gəlməzsənthou wilt not come / thou dost not come oxumazsanthou wilt not read / thou dost not read
gələrhe/she/it will come / he/she/it comes oxuyarhe/she/it will read / he/she/it reads gəlməzhe/she/it will not come / he/she/it does not come oxumazhe/she/it will not read / he/she/it does not read
gələrikwe shall come / we come oxuyarıqwe shall read / we read gəlmərikwe shall not come / we do not come oxumarıqwe shall not read / we do not read
gələrsinizyou will come / you come oxuyarsınızyou will read / you read gəlməzsinizyou will not come / you do not come oxumazsınızyou will not read / you do not read
gələrlərthey will come / they come oxuyarlarthey will read / they read gəlməzlərthey will not come / they do not come oxumazlarthey will not read / they do not read

The Qeyri-qəti Gələcək Zaman Forms of Some Important Verbs[edit]

VerbMeaningPositiveNegative
açmaqto openaçaraçmaz
almaqto buyalaralmaz
anlamaqto understandanlayaranlamaz
aparmaqto take away; to conveyapararaparmaz
bilməkto knowbilərbilməz
çatmaqto reach; to sufficeçatarçatmaz
çıxmaqto exitçıxarçıxmaz
danışmaqto speakdanışardanışmaz
deməkto telldeyərdeməz
düşməkto get downdüşərdüşməz
eləməkto doeləyəreləməz
eşitməkto heareşidəreşitməz
etməkto doedəretməz
gəlməkto comegələrgəlməz
getməkto gogedərgetməz
görməkto seegörərgörməz
götürməkto takegötürərgötürməz
xatırlamaqto rememberxatırlayarxatırlamaz
içməkto drinkiçəriçməz
istəməkto wantistəyəristəməz
itirməkto loseitirəritirməz
keçməkto passkeçərkeçməz
kəsməkto cutkəsərkəsməz
qayıtmaqto come backqayıdarqayıtmaz
qoymaqto let; to putqoyarqoymaz
oxşamaqto resembleoxşayaroxşamaz
oxumaqto readoxuyaroxumaz
olmaqto happen; to becomeolarolmaz
oynamaqto playoynayaroynamaz
ölməkto dieölərölməz
öyrənməkto learnöyrənəröyrənməz
öyrətməkto teachöyrədəröyrətməz
saxlamaqto stopsaxlayarsaxlamaz
salmaqto immerse; causative of düşməksalarsalmaz
satmaqto sellsatarsatmaz
sevməkto lovesevərsevməz
sındırmaqto break; to cracksındırarsındırmaz
söyləməkto saysöyləyərsöyləməz
susmaqto keep silencesusarsusmaz
tapmaqto findtapartapmaz
tərpənməkto movetərpənərtərpənməz
toxunmaqto touchtoxunartoxunmaz
tutmaqto catchtutartutmaz
unutmaqto forgetunudarunutmaz
üzməkto swimüzərüzməz
verməkto giveverərverməz
yaşamaqto liveyaşayaryaşamaz
yatmaqto sleepyataryatmaz
yazmaqto write; to recordyazaryazmaz
yeməkto eatyeyəryeməz
yeriməkto walkyeriyəryeriməz
yumaqto washyuyaryumaz