Azerbaijani/Contents (Latin)/Future tense

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

Qəti Gələcək Zaman[edit]

The Azerbaijani Qəti Gələcək Zaman is very close to the English Near Future Tense but it may be used like the English Simple Tense in some situations.
Positive: -(y)acaq-, -(y)əcək- Qəti Gələcək Zaman suffix + Personal suffixes
Negative: -ma- + -yacaq-, -mə- + -yəcək- Qəti Gələcək Zaman suffix + Personal suffixes

Qəti Gələcək Zaman
Təsdiq
Positive
İnkar
Negative
gələcəyəm I am going to come oxuyacağam I am going to read gəlməyəcəyəm I am not going to come oxumayacağam I am not going to read
gələcəksən thou art going to come oxuyacaqsan thou art going to read gəlməyəcəksən thou art not going to come oxumayacaqsan thou art not going to read
gələcək(dir) he/she/it is going to come oxuyacaq(dır) he/she/it is going to read gəlməyəcək(dir) he/she/it is not going to come oxumayacaq(dır) he/she/it is not going to read
gələcəyik we are going to come oxuyacağıq we are going to read gəlməyəcəyik we are not going to come oxumayacağıq we are not going to read
gələcəksiniz you are going to come oxuyacaqsınız you are going to read gəlməyəcəksiniz you are not going to come oxumayacaqsınız you are not going to read
gələcəklər they are going to come oxuyacaqlar they are going to read gəlməyəcəklər they are not going to come oxumayacaqlar they are not going to read

The Qəti Gələcək Zaman Forms of Some Important Verbs[edit]

Verb Meaning Positive Negative
açmaq to open açacaq açmayacaq
almaq to buy alacaq almayacaq
anlamaq to understand anlayacaq anlamayacaq
aparmaq to take away; to convey aparacaq aparmayacaq
bilmək to know biləcək bilməyəcək
çatmaq to reach; to suffice çatacaq çatmayacaq
çıxmaq to exit çıxacaq çıxmayacaq
danışmaq to speak danışacaq danışmayacaq
demək to tell deyəcək deməyəcək
düşmək to get down düşəcək düşməyəcək
eləmək to do eləyəcək eləməyəcək
eşitmək to hear eşidəcək eşitməyəcək
etmək to do edəcək etməyəcək
gəlmək to come gələcək gəlməyəcək
getmək to go gedəcək getməyəcək
görmək to see görəcək görməyəcək
götürmək to take götürəcək götürməyəcək
xatırlamaq to remember xatırlayacaq xatırlamayacaq
içmək to drink içəcək içməyəcək
istəmək to want istəyəcək istəməyəcək
itirmək to lose itirəcək itirməyəcək
keçmək to pass keçəcək keçməyəcək
kəsmək to cut kəsəcək kəsməyəcək
qayıtmaq to come back qayıdacaq qayıtmayacaq
qoymaq to let; to put qoyacaq qoymayacaq
oxşamaq to resemble oxşayacaq oxşamayacaq
oxumaq to read oxuyacaq oxumayacaq
olmaq to happen; to become olacaq olmayacaq
oynamaq to play oynayacaq oynamayacaq
ölmək to die öləcək ölməyəcək
öyrənmək to learn öyrənəcək öyrənməyəcək
öyrətmək to teach öyrədəcək öyrətməyəcək
saxlamaq to stop saxlayacaq saxlamayacaq
salmaq to immerse; causative of düşmək salacaq salmayacaq
satmaq to sell satacaq satmayacaq
sevmək to love sevəcək sevməyəcək
sındırmaq to break; to crack sındıracaq sındırmayacaq
söyləmək to say söyləyəcək söyləməyəcək
susmaq to keep silence susacaq susmayacaq
tapmaq to find tapacaq tapmayacaq
tərpənmək to move tərpənəcək tərpənməyəcək
toxunmaq to touch toxunacaq toxunmayacaq
tutmaq to catch tutacaq tutmayacaq
unutmaq to forget unudacaq unutmayacaq
üzmək to swim üzəcək üzməyəcək
vermək to give verəcək verməyəcək
yaşamaq to live yaşayacaq yaşamayacaq
yatmaq to sleep yatacaq yatmayacaq
yazmaq to write; to record yazacaq yazmayacaq
yemək to eat yeyəcək yeməyəcək
yerimək to walk yeriyəcək yeriməyəcək
yumaq to wash yuyacaq yumayacaq

Qeyri-qəti Gələcək zaman[edit]

The Azerbaijani Qeyri-qəti Gələcək Zaman is very close to the English Simple Future and Simple Present Tenses.

Positive: -(y)ar-, -(y)ər- Qeyri-qəti Zaman suffix + Personal suffixes
Negative: -mar- (1. sg. and pl. persons), -məz-

Qeyri-qəti Gələcək Zaman
Təsdiq
Positive
İnkar
Negative
gələrəm I shall come / I come oxuyaram I shall read / I read gəlmərəm I shall not come / I do not come oxumaram I shall not read / I do not read
gələrsən thou wilt come / thou comest oxuyarsan thou wilt read / thou readest gəlməzsən thou wilt not come / thou dost not come oxumazsan thou wilt not read / thou dost not read
gələr he/she/it will come / he/she/it comes oxuyar he/she/it will read / he/she/it reads gəlməz he/she/it will not come / he/she/it does not come oxumaz he/she/it will not read / he/she/it does not read
gələrik we shall come / we come oxuyarıq we shall read / we read gəlmərik we shall not come / we do not come oxumarıq we shall not read / we do not read
gələrsiniz you will come / you come oxuyarsınız you will read / you read gəlməzsiniz you will not come / you do not come oxumazsınız you will not read / you do not read
gələrlər they will come / they come oxuyarlar they will read / they read gəlməzlər they will not come / they do not come oxumazlar they will not read / they do not read

The Qeyri-qəti Gələcək Zaman Forms of Some Important Verbs[edit]

Verb Meaning Positive Negative
açmaq to open açar açmaz
almaq to buy alar almaz
anlamaq to understand anlayar anlamaz
aparmaq to take away; to convey aparar aparmaz
bilmək to know bilər bilməz
çatmaq to reach; to suffice çatar çatmaz
çıxmaq to exit çıxar çıxmaz
danışmaq to speak danışar danışmaz
demək to tell deyər deməz
düşmək to get down düşər düşməz
eləmək to do eləyər eləməz
eşitmək to hear eşidər eşitməz
etmək to do edər etməz
gəlmək to come gələr gəlməz
getmək to go gedər getməz
görmək to see görər görməz
götürmək to take götürər götürməz
xatırlamaq to remember xatırlayar xatırlamaz
içmək to drink içər içməz
istəmək to want istəyər istəməz
itirmək to lose itirər itirməz
keçmək to pass keçər keçməz
kəsmək to cut kəsər kəsməz
qayıtmaq to come back qayıdar qayıtmaz
qoymaq to let; to put qoyar qoymaz
oxşamaq to resemble oxşayar oxşamaz
oxumaq to read oxuyar oxumaz
olmaq to happen; to become olar olmaz
oynamaq to play oynayar oynamaz
ölmək to die ölər ölməz
öyrənmək to learn öyrənər öyrənməz
öyrətmək to teach öyrədər öyrətməz
saxlamaq to stop saxlayar saxlamaz
salmaq to immerse; causative of düşmək salar salmaz
satmaq to sell satar satmaz
sevmək to love sevər sevməz
sındırmaq to break; to crack sındırar sındırmaz
söyləmək to say söyləyər söyləməz
susmaq to keep silence susar susmaz
tapmaq to find tapar tapmaz
tərpənmək to move tərpənər tərpənməz
toxunmaq to touch toxunar toxunmaz
tutmaq to catch tutar tutmaz
unutmaq to forget unudar unutmaz
üzmək to swim üzər üzməz
vermək to give verər verməz
yaşamaq to live yaşayar yaşamaz
yatmaq to sleep yatar yatmaz
yazmaq to write; to record yazar yazmaz
yemək to eat yeyər yeməz
yerimək to walk yeriyər yeriməz
yumaq to wash yuyar yumaz