Vietnamese/Numbers

From Wikibooks, open books for an open world
< Vietnamese
Jump to navigation Jump to search
 1. không   or
  dê-rô
 2. một
 3. hai
 4. ba
 5. bốn
 6. năm
 7. sáu
 8. bảy
 9. tám
 10. chín
 11. mười
 12. mười một (10+1)
 13. mười hai
 14. mười ba
 15. mười bốn
 16. mười lăm(While "năm" is correct, "lăm" is preferred for 15-95 to avoid confusion from homophones)
 17. mười sáu
 18. mười bảy
 19. mười tám
 20. mười chín
 21. hai mươi (10 pronounced "mươi" from number 20 to 99)
  hai chục
 22. hai mươi mốt(1 pronounced "mốt" from number 21 to 91)
 23. hai mươi hai

  ...

 24. hai mươi lăm
 25. ba mươi
  ba chục
 26. bốn mươi
  bốn chục
 27. năm mươi
  năm chục
 28. sáu mươi
  sáu chục
 29. bảy mươi
  bảy chục
 30. tám mươi
  tám chục
 31. chín mươi
  chín chục
 32. một trăm
 33. một trăm lẻ một (Southern Vietnamese)
  một trăm linh một (Northern/Standard Vietnamese)

  <

 34. một ngàn
  một nghìn
 35. hai ngàn
  hai nghìn
 36. mười ngàn
  mười nghìn
  một vạn (rare)
 37. hai mươi ngàn
  hai mươi nghìn
  hai chục ngàn
  hai chục nghìn
  hai vạn
 38. một trăm ngàn
  một trăm nghìn
 39. hai trăm ngàn
  hai trăm nghìn

Powers of ten:

10 
mười, chục
100 
trăm
1,000 
ngàn, nghìn
10,000 
vạn
1,000,000 
triệu
1,000,000,000 
tỷ
1,000,000,000,000 
ngàn tỷ, nghìn tỷ
1,000,000,000,000,000 
triệu tỷ
1,000,000,000,000,000,000 
tỷ tỷ