User:Zahraataee

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

سال ها پیش در پایان دوره سه پادشاهی چین فرمانده بزرگی به نام مارشال چیان خه برای به تخت نشستن محبوبش بانو آناستازیا تمام حیله ها به کاربست تا جاگ لیانگ را بفریبد واز راه او برای فتح شمال چین وشرق بهره برد او در عشق قهرمانی سرسخت بود ودر قدرت چون پادشاهی مخوف بانویش ملکه ی ایالت یان شد وبا سیمازائو جنگید وتا دم آخر ایستاد ودر آغوش بانویش کشته عشق شد واو به نماد عشق وقدرت چین بدل شد. سال ها پیش در پایان دوره سه پادشاهی چین فرمانده بزرگی به نام مارشال چیان خه برای به تخت نشستن محبوبش بانو آناستازیا تمام حیله ها به کاربست تا جاگ لیانگ را بفریبد واز راه او برای فتح شمال چین وشرق بهره برد او در عشق قهرمانی سرسخت بود ودر臭名昭著的情妇,欣国家权力王国的女王将打,直到我终于站起来了霍乱Symazayv爱和拥抱她的女主人死了,他成为了中国的爱和力量的象征。 Chòumíng zhāozhù de qíngfù, xīn guójiā quánlì wángguó de nǚwáng jiāng dǎ, zhídào wǒ zhōngyú zhàn qǐláile huòluàn Symazayv ài hé yǒngbào tā de nǚ zhǔrén sǐle, tā chéngwéile zhōngguó de ài hé lìliàng de xiàngzhēng Years ago, at the end of the Three Kingdoms era of China, called the great leader Marshal Chian Khe to the throne beloved woman Anastasia from all guile to deceive the application to Liang Jog way he used to win the Eastern North China and he was in love ardent champions notorious mistress, Queen of the Kingdom of Yan state power will fight until I finally stood up cholera Symazayv love and hugs her mistress was dead, he became a symbol of the love and power of China.