User:Vuara/En-Vn glossary

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

Glossary

Bảng chúgiải thuậtngữ

A[edit]

Abstract - A brief summary of the topics covered in an article or book.

Bài tóm tắt (Abstract): nội dung tóm tắt của một bài báo hoặc một cuốn sách.

Advanced search operators - see Boolean operators

Toán tử tìm nâng cao (Advanced search operators): xem Toán tử Boolean

Almanac - A publication, usually an annual, containing useful facts and statistical information.

Niên giám (Almanac/Yearbook): Một ấn phẩm được xuất bản hàng năm, chứa các thông tin thống kê và các sự kiện nổi bật xảy ra trong năm trước.

Annual - An item that is published once a year.

Niên san (Annual): một ấn phẩm (sách hoặc tạp chí) liên tục phát hành mỗi năm một lần.

Article - A written essay or report on a subject. Articles appear in magazines, journals, newspapers, and in encyclopedias, among others.

Bài báo (Article): một bài viết hay báo cáo về một chủ đề. Các bài báo được in trên báo, tạp chí, bách khoa toàn thư và một số ấn phẩm khác.

Atlas - A book of maps.

Tập bản đồ (Atlas): bản đồ được đóng thành tập

Audiovisual - Items that are not in paper form such as videos, CD-ROMs, DVD’s, microfilm and cassettes

Tài liệu nghe nhìn (Audiovisual): các tài liệu không được trình bày trên giấy như băng video, CD-ROM, DVD, vi phim và băng cassette.

Author -The writer of a book or article. The author may be one person, several people, or a "corporate body" such as a government agency, professional association, or company.

Tác giả (Author): người viết sách, báo. Tác giả có thể là một người, nhiều người (đồng tác giả), hay “tác giả tập thể” như các hãng thông tấn của chính phủ, các hiệp hội nghề nghiệp hay công ty.

B[edit]

Back to top

Về đầu trang

Bibliographic record - A record that describes an item in the collection; the bib record includes call number, author, title, publication information, paging, subject headings, etc.

Biểu ghi thư mục (Bibliographic Record): một biểu ghi mô tả một tài liệu có trong sưu tập; một biểu ghi thư mục gồm số hiệu tài liệu, tác giả, nhan đề, thông tin về ấn phẩm, số trang, tiêu đề đề mục v.v...

Bibliography - A list of publications (books, articles, dissertations, etc.) usually on a subject or by a particular author. A bibliography may be a full book or a brief list in books or journal articles.

Tài liệu tham khảo (Bibliography): danh mục các ấn phẩm (sách, báo, luận văn...) thường có chung một tác giả, về cùng một đề tài, hay một nơi xuất bản. Phần tài liệu tham khảo này nằm cuối sách hay mỗi chương sách hoặc cuối bài báo.

Bound journals - Several issues of a journal that have been sewn together between hard covers like a book.

Báo đóng thành tập (Bound Journals): nhiều số báo của một tạp chí được đóng lại thành tập như sách có bìa cứng.

Boolean operators - Boolean operators (sometimes known as advanced search operators) allow you to combine words in a variety of ways to bring you relevant search results. They are sometimes used with advanced searching options on the Internet as well. There are three terms commonly used to combine words. They are AND, OR and NOT.

Toán tử Boolean (Boolean operators): các toán tử Boolean (đôi khi còn được gọi là các toán tử tìm nâng cao) cho phép bạn kết hợp các từ khóa theo nhiều cách khác nhau để tìm ra những kết quả phù hợp. Chúng cũng thường được dùng để tìm kiếm thông tin trên Internet. Ba từ thông dụng đó là AND, OR và NOT.