User:Vuara/APPENDIX (MMY Gita)

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
THE HOLY TRADITION THE HOLY TRADITION

The following verse records the cherished names
of the great masters of the holy tradition
of Vedic wisdom:

Nārāyanam Padmabhavam Vashishtham
Shaktim cha tatputra Parāsharam cha
Vyasam Shukam Gaudapadam mahāntam
Govinda Yogīndra mathāsya shishyam
Shri Shankarāchārya mathāsya Padma-
Padam cha Hastāmalakam cha shishyam
Tam Trotakam Vārtikākaram-anyān
Asmad Gurūn santat māntosmi.

Shruti-smriti-purānānām-
Ālayam Karunālayam
Namāmi Bhagavat-pādam
Shankaram loka-shankaram.

Shankaram Shankarāchāryam
Keshavam Bādarāyanam
Sutra-bhāshya-kritau vande
Bhagavantau punah punah.

Yad-dvāre nikhilā nilimpa-parishad
Siddhim vidhatte-anisham
Shrimat-shri-lasitam Jagadguru-padam
Natvātma triptim gatāh
Lokāgyana payoda-pātan-dhuram
Shri Shankaram Sharmadam
Brahmānanda Sarasvatim Guruvaram
Dhyāyāmi Jyotirmayam.

The following verse records the cherished names
of the great masters of the holy tradition
of Vedic wisdom:

Nārāyanam Padmabhavam Vashishtham
Shaktim cha tatputra Parāsharam cha
Vyasam Shukam Gaudapadam mahāntam
Govinda Yogīndra mathāsya shishyam
Shri Shankarāchārya mathāsya Padma-
Padam cha Hastāmalakam cha shishyam
Tam Trotakam Vārtikākaram-anyān
Asmad Gurūn santat māntosmi.

Shruti-smriti-purānānām-
Ālayam Karunālayam
Namāmi Bhagavat-pādam
Shankaram loka-shankaram.

Shankaram Shankarāchāryam
Keshavam Bādarāyanam
Sutra-bhāshya-kritau vande
Bhagavantau punah punah.

Yad-dvāre nikhilā nilimpa-parishad
Siddhim vidhatte-anisham
Shrimat-shri-lasitam Jagadguru-padam
Natvātma triptim gatāh
Lokāgyana payoda-pātan-dhuram
Shri Shankaram Sharmadam
Brahmānanda Sarasvatim Guruvaram
Dhyāyāmi Jyotirmayam.