Traditional Chinese Medicine/Hu Qian Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Hu Qian Wan, designed to nourish yin to reduce fire and strengthen the tendons and bones, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Huang Bai 黄柏(黄檗) 9
2 Gui Ban 龟板 12
3 Zhi Mu 知母 9
4 Shu Di Huang 熟地黄 12
5 Chen Pi 陈皮 6
5 Chang Pu 菖蒲 6
6 Bai Shao Yao 白芍药 6
7 Suo Yang 锁阳 6
8 Lu Jiao Jiao 鹿角胶 6
9 Gan Jiang 干姜 1.5