Traditional Chinese Medicine/Fu Fang Yu Quan Wan

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

The formula Fu Fang Yu Quan Wan (复方玉泉丸), designed to clear away heat, promote the production of body fluid, and eliminate pathogenic factors and toxin, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Tian Hua Fen 天花粉 30
2 Ge Gen 葛根 9
3 Sheng Di Huang 生地黄 15
4 Wu Wei Zi 五味子(北五味子) 9
5 Sheng Gan Cao 生甘草 9
6 Guan Ye Jin Si Tao 贯叶金丝桃 15
7 Ling Zhi 灵芝(赤芝) 15
8 Tu Fu Ling 土茯苓 15