Three Hundred Tang Poems/Tianmu Mountain Ascended in A Dream

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Tianmu Mountain Ascended in A Dream[edit | edit source]

English Chinese (Simplified) Chinese Pinyin
Tianmu Mountain Ascended in A Dream

Li Bai

梦游天姥吟留别

李白

mèngyóu tiān lǎo yín liú bié

Lǐ Bái

 1. A seafaring visitor will talk about Japan,
 2. Which waters and mists conceal beyond approach;
 3. But Yueh people talk about Heavenly Mother Mountain,
 4. Still seen through its varying deeps of cloud.
 5. In a straight line to heaven, its summit enters heaven,
 6. Tops the five Holy Peaks, and casts a shadow through China
 7. With the hundred-mile length of the Heavenly Terrace Range,
 8. Which, just at this point, begins turning southeast.
 9. ...My heart and my dreams are in Wu and Yueh
 10. And they cross Mirror Lake all night in the moon.
 11. And the moon lights my shadow
 12. And me to Yan River,
 13. With the hermitage of Xie still there
 14. And the monkeys calling clearly over ripples of green water.
 15. I wear his pegged boots
 16. Up a ladder of blue cloud,
 17. Sunny ocean half-way,
 18. Holy cock-crow in space,
 19. Myriad peaks and more valleys and nowhere a road.
 20. Flowers lure me, rocks ease me. Day suddenly ends.
 21. Bears, dragons, tempestuous on mountain and river,
 22. Startle the forest and make the heights tremble.
 23. Clouds darken with darkness of rain,
 24. Streams pale with pallor of mist.
 25. The Gods of Thunder and Lightning
 26. Shatter the whole range.
 27. The stone gate breaks asunder
 28. Venting in the pit of heaven,
 29. An impenetrable shadow.
 30. ...But now the sun and moon illumine a gold and silver terrace,
 31. And, clad in rainbow garments, riding on the wind,
 32. Come the queens of all the clouds, descending one by one,
 33. With tigers for their lute-players and phoenixes for dancers.
 34. Row upon row, like fields of hemp, range the fairy figures.
 35. I move, my soul goes flying,
 36. I wake with a long sigh,
 37. My pillow and my matting
 38. Are the lost clouds I was in.
 39. ...And this is the way it always is with human joy:
 40. Ten thousand things run for ever like water toward the east.
 41. And so I take my leave of you, not knowing for how long.
 42. ...But let me, on my green slope, raise a white deer
 43. And ride to you, great mountain, when I have need of you.
 44. Oh, how can I gravely bow and scrape to men of high rank and men of high office
 45. Who never will suffer being shown an honest-hearted face!
 1. 海客谈瀛洲,
 2. 烟涛微茫信难求。
 3. 越人语天姥,
 4. 云霓明灭或可睹。
 5. 天姥连天向天横,
 6. 势拔五岳掩赤城;
 7. 天台一万八千丈,
 8. 对此欲倒东南倾。
 9. 我欲因之梦吴越,
 10. 一夜飞渡镜湖月。
 11. 湖月照我影,
 12. 送我至剡溪;
 13. 谢公宿处今尚在,
 14. 渌水荡漾清猿啼。
 15. 脚著谢公屐,
 16. 身登青云梯。
 17. 半壁见海日,
 18. 空中闻天鸡。
 19. 千岩万轉路不定,
 20. 迷花倚石忽已暝。
 21. 熊咆龙吟殷岩泉,
 22. 栗深林兮惊层巅。
 23. 云青青兮欲雨,
 24. 水澹澹兮生烟。
 25. 列缺霹雳,
 26. 邱峦崩摧,
 27. 洞天石扉,
 28. 訇然中开;
 29. 青冥浩荡不见底,
 30. 日月照耀金银台。
 31. 霓为衣兮风为马,
 32. 云之君兮纷纷而来下;
 33. 虎鼓瑟兮鸾回车。
 34. 仙之人兮列如麻。
 35. 忽魂悸以魄动,
 36. 恍惊起而长嗟。
 37. 惟觉时之枕席,
 38. 失向来之烟霞。
 39. 世间行乐亦如此,
 40. 古来万事东流水。
 41. 别君去兮何时还?
 42. 且放白鹿青崖间。
 43. 须行即骑访名山,
 44. 安能摧眉折腰事权贵,
 45. 使我不得开心颜?
 1. hǎi kè tán yíng zhōu,
 2. yān tāo wēi máng xìn nán qiú.
 3. yuè rén yǔ tiān mǔ,
 4. yún xiá míng miè huò kě dǔ.
 5. tiān mǔ lián tiān xiàng tiān héng,
 6. shì bá wǔ yuè yǎn chì chéng;
 7. tiān tāi yí wàn bā qiān zhàng,
 8. duì cǐ yù dào dōng nán qīng.
 9. wǒ yù yīn zhī mèng wú yuè,
 10. yí yè fēi dù jìng hú yuè.
 11. hú yuè zhào wǒ yǐng,
 12. sòng wǒ zhì shàn xī;
 13. xiè gōng sù chù jīn shàng zài,
 14. lù shuǐ dàngyàng qīng yuán tí.
 15. jiǎo zhuó xiè gōng jī,
 16. shēn dēng qīng yún tī.
 17. bàn bì jiàn hǎi rì,
 18. kōngzhōng wén tiān jī.
 19. qiān yán wàn zhuǎn lù bù dìng,
 20. mí huā yǐ shí hū yǐ míng.
 21. xióng páo lóng yín yǐn yán quán,
 22. lì shēn lín xī jīng céng diān.
 23. yún qīng qīng xī yù yǔ,
 24. shuǐ dàn dàn xī shēng yān.
 25. liè quē pīlì,
 26. qiū luán bēng cuī
 27. dòng tiān shí fēi,
 28. hōng rán zhōng kāi;
 29. qīng míng hàodàng bújiàn dǐ,
 30. rì yuè zhàoyào jīn yín tái.
 31. mí wéi yī xī fēng wéi mǎ,
 32. yún zhī jūn xī fēnfēn ér lái xià
 33. hǔ gǔ sè xī luán huí chē.
 34. xiān zhī rén xī liè rú má.
 35. hū hún jì yǐ pò dòng,
 36. huǎng jīng qǐ ér cháng jiē.
 37. wéi jué shí zhī zhěn xí,
 38. shī xiàng lái zhī yān xiá.
 39. shì jiān xíng lè yì rúcǐ,
 40. gǔ lái wànshì dōng liúshuǐ.
 41. bié jūn qù xī hé shí huán?
 42. qiě fàng bái lù qīng yá jiān.
 43. xū xíng jì qí fǎng míng shān,
 44. ān néng cuī méi zhé yāo shì quán guì.
 45. shǐ wǒ bù dé kāixīn yán?