Three Hundred Tang Poems/Beyond The Border

From Wikibooks, open books for an open world
< Three Hundred Tang Poems
Jump to: navigation, search

Beyond The Border[edit]

English Chinese (Simplified) Chinese Pinyin
Beyond The Border

Wang Zhi Huan

出塞

王之涣

chū sài

Wáng Zhī Huàn

 1. Where a yellow river climbs to the white clouds,
 2. Near the one city-wall among ten-thousand-foot mountains,
 3. A Tartar under the willows is lamenting on his flute,
 4. That spring never blows to him through the Jade Pass.
 1. 黄河远上白云间,
 2. 一片孤城万仞山。
 3. 羌笛何须怨杨柳,
 4. 春风不度玉门关。
 1. huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān,
 2. yī piàn gū chéng wàn rèn shān.
 3. qiāng dí hé xū yuàn yáng liǔ,
 4. chūnfēng bù dù yù mén guān.