Three Hundred Tang Poems/Beyond The Border

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Beyond The Border[edit | edit source]

English Chinese (Simplified) Chinese Pinyin
Beyond The Border

Wang Zhihuan

出塞

王之涣

chū sài

Wáng Zhīhuàn

 1. Where the Yellow River climbs to the white clouds,
 2. One piece of a lonely city-wall stands in the midst of ten-thousand-foot (towering) mountains,
 3. There under a Willow tree a Qiang flute laments with a sigh,
 4. Spring never blows through Yumen (Jade) Pass.
 1. 黄河遠上白雲間,
 2. 一片孤城萬仞山。
 3. 羌笛何須怨楊柳,
 4. 春風不度玉門關。
 1. Huánghé yuǎn shàng báiyún jiān,
 2. yī piàn gū chéng wàn rèn shān.
 3. Qiāng dí hé xū yuàn yáng liǔ,
 4. chūnfēng bù dù Yùménguān.