The Analects/Lunyu2

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Readings from the Analects (论语)

wéi zhèng dì èr 为政第二
01. zǐ yuē: wéi zhèng yǐ dé shì rú běi chén jū qí suǒ ér zhòng xīng gòng zhī 01. 子 曰 :“ 为 政 以 德 , 誓 如 北 辰 居 其 所 而 众 星 共 之 。
............................................................................... ...............................................................................
02. zǐ yuē shī sān bǎi yī yán yǐ bì zhī yuē sī wúxié 02. 子 曰 :“ 诗 三 百 , 一 言 以 蔽 之 , 曰 :‘ 思 无邪 ’ 。
............................................................................... ...............................................................................
03. zǐ yuē dào zhī yǐ zhèng qí zhī yǐ xíng mín miǎn ér wúchǐ dào zhī yǐ dé qí zhī yǐ lǐ yǒu chǐ qiě gé 03. 子 曰 :“ 道 之 以 政 , 齐 之 以 刑 , 民 免 而 无耻 ; 道 之 以 德 , 齐 之 以 礼 , 有 耻 且 格 。
............................................................................... ...............................................................................
04. zǐ yuē wú shí yǒu wǔ ér zhì yú xué sānshí érlì sìshí ér bù huò wǔshí ér zhī tiān mìng liù shí ér ěr shùn qīshí ér cóng xīn suǒ yù bù yú jǔ 04. 子 曰 :“ 吾 十 有 五 而 志 于 学 , 三十 而立 , 四十 而 不 惑 , 五十 而 知 天 命 , 六十 而 耳 顺 , 七十 而 从 心 所 欲 , 不 逾 矩
............................................................................... ...............................................................................
05. mèng yì zǐ wèn xiào zǐ yuē wú wéi fán chí yù zǐ gào zhī yuē mèng sūn wèn xiào yú wǒ wǒ duì yuē wú wéi fán chí yuē héwèi yě zǐ yuē shēng shì zhī yǐ lǐ sǐ zàng zhī yǐ lǐ jì zhī yǐ lǐ 05. 孟 懿 子 问 孝 。 子 曰 :“ 无 违 。” 樊 迟 御 , 子 告 之 曰 :“ 孟 孙 问 孝 於 我 , 我 对 曰 , 无 违 。” 樊 迟 曰 :“ 何谓 也 ?” 子 曰 :“ 生 , 事 之 以 礼 ; 死 , 葬 之 以 礼 , 祭 之 以 礼 。
............................................................................... ...............................................................................
06. mèng wǔ bó wèn xiào zǐ yuē fùmǔ wěi qí jí zhī yōu 06. 孟 武 伯 问 孝 。 子 曰 :“ 父母 唯 其 疾 之 忧 。
............................................................................... ...............................................................................
07. zǐ yóu wèn xiào zǐ yuē jīn zhī xiào zhě shì wèi néng yǎng zhì yú quǎn mǎ jiē néng yǒu yǎng bù jìng hé yǐ bié / biè hū 07. 子 游 问 孝 。 子 曰 :“ 今 之 孝 者 , 是 谓 能 养 。 至 於 犬 马 , 皆 能 有 养 ; 不 敬 , 何 以 别 乎 。
............................................................................... ...............................................................................
08. zǐ xià wèn xiào zǐ yuē sè nàn yǒu shì dìzǐ fú qí láo yǒu jiǔ shí xiānshēng zhuàn céng shì yǐ wéi xiào hū 08. 子 夏 问 孝 。 子 曰 :“ 色 难 。 有 事 , 弟子 服 其 劳 ; 有 酒 食 , 先生 馔 , 曾 是 以 为 孝 乎 ?
............................................................................... ...............................................................................
09. zǐ yuē wú yǔ huí yán zhōng rì bù wéi rú yú tuì ér shěng qí sī yì zúyǐ fā huí yě bù yú 09. 子 曰 :“ 吾 与 回 言 终 日 , 不 违 , 如 愚 。 退 儿 省 其 私 , 亦 足以 发 , 回 也 不 愚。
............................................................................... ...............................................................................
10. zǐ yuē shì qí suǒyǐ guān qí suǒ yóu chá qí suǒ ān rén yān sǒu zāi rén yān sǒu zāi 10. 子 曰 :“ 视 其 所以 , 观 其 所 由 , 察 其 所 安 。 人 焉 叟 哉 ? 人 焉 叟 哉 ?
............................................................................... ...............................................................................
11. zǐ yuē wēn gù ér zhī xīn kěyǐ wéi shī yǐ 11. 子 曰 :“ 温 故 而 知 新 , 可以 为 师 矣 。
............................................................................... ...............................................................................
12. zǐ yuē jūnzǐ bù qì 12. 子 曰 :“ 君子 不 器 。
............................................................................... ...............................................................................
13. zǐ gòng wèn jūnzǐ zǐ yuē xiānxíng qí yán ér hòu cóng zhī 13. 子 贡 问 君子 。 子 曰 :“ 先行 其 言 而 后 从 之 。
............................................................................... ...............................................................................
14. zǐ yuē jūnzǐ zhōu ér bù bǐ xiǎo rén bǐ ér bù zhōu 14. 子 曰 :“ 君子 周 而 不 比 , 小 人 比 而 不 周 。
............................................................................... ...............................................................................
15. zǐ yuē xué ér bù sī zé wǎng sī ér bù xué zé dài 15. 子 曰 :“ 学 而 不 思 则 罔 , 思 而 不 学 则 殆 。
............................................................................... ...............................................................................
16. zǐ yuē gōng hū yìduān sī hài yě jǐ 16. 子 曰 :“ 攻 乎 异端 , 斯 害 也 己 。
............................................................................... ...............................................................................
17. zǐ yuē yóu huì nǚ zhī zhī hū zhī zhī wéi zhī zhī bùzhī wéi bùzhī shì zhī yě 17. 子 曰 :“ 由 ! 诲 女 知 之 乎 ! 知 之 为 知 之 , 不知 为 不知 , 是 知 也 。
............................................................................... ...............................................................................
18. zǐ zhāng / Zhāng xué gān lù zǐ yuē duō wén què yí shèn yán qíyú zé guǎ yóu duō jiàn què dài shèn xíng qíyú zé guǎ huǐ yán guǎ yóu xíng guǎ huǐ lù zài qízhōng yǐ 18. 子 张 学 干 禄 。 子 曰 :“ 多 闻 阙 疑 , 慎 言 其余 , 则 寡 尤 。 多 见 阙 殆 , 慎 行 其余 , 则 寡 悔 。 言 寡 尤 , 行 寡 悔 , 禄 在 其中 矣 。
............................................................................... ...............................................................................
19. āi gōng wén yuē hé wéi zé mín fú kǒngzǐ duì yuē jǔ zhí cuò zhū wǎng zé mín fú jǔ wǎng cuò zhū zhí zé mín bù fú 19. 哀 公 闻 曰 :“ 何 为 则 民 服 ?” 孔子 对 曰 :“ 举 直 错 诸 枉 , 则 民 服 ; 举 枉 错 诸 直 , 则 民 不 服 。
............................................................................... ...............................................................................
20. jì kāng zǐ wèn shǐ mín jìng zhōng yǐ qín rú zhī hé zǐ yuē lín zhī yǐ zhuāng zé jìng xiào cí zé zhōng jǔ shàn ér jiào bùnéng zé qín 20. 季 康 子 问 :“ 使 民 敬 、 忠 以 勤 , 如 之 何 ?” 子 曰 :“ 临 之 以 庄 , 则 敬 ; 孝 慈 , 则 忠 ; 举 善 而 教 不能 , 则 勤 。
............................................................................... ...............................................................................
21. huò wèi kǒngzǐ yuē zǐ xī bù wéi zhèng zǐ yuē shū yún xiào hū wéi xiào yǒu yú xiōngdì shī yú yǒu zhèng shì yì wéi zhèng xī qí wèi wéi zhèng 21. 或 谓 孔子 曰 :“ 子 奚 不 为 政 ?” 子 曰 :“ 书 云 :‘ 孝 乎 惟 孝 , 友 于 兄弟, 施 於 有 政 。’ 是 亦 为 政 , 奚 其 为 为 政 ?
............................................................................... ...............................................................................
22. zǐ yuē rén ér wú xìn bùzhī qí kě yě dà chē wú chē ér xiǎochē wú chē qí hé yǐ xíng zhī zāi 22. 子 曰 :“ 人 而 无 信 , 不知 其 可 也 。 大 车 无 ( 车 儿 ) , 小车 无 ( 车) , 其 何 以 行 之 哉 ?
............................................................................... ...............................................................................
23. zǐ Zhāng wèn shí shì kě zhī yě zǐ yuē yīn yīn yú xià lǐ suǒ sǔnyì kě zhī yě zhōu yīn yú yīn lǐ suǒ sǔnyì kě zhī yě qí huò jì zhōu zhě suī bǎi shì kě zhī yě 23. 子 张 问 :“ 十 世 可 知 也 ?” 子 曰 :“ 殷 因 於 夏 礼 , 所 损益 , 可 知 也 ; 周 因 於 殷 礼 , 所 损益 , 可 知 也 。 其 或 继 周 者 , 虽 百 世 , 可 知 也 。
............................................................................... ...............................................................................
24. zǐ yuē fēi qí guǐ ér jì zhī chǎn yě jiàn yì bù wéi wú yǒng yě 24. 子 曰 :“ 非 其 鬼 而 祭 之 , 谄 也 。 见 义 不 为 , 无 勇 也 。