Sylheti/Numbers

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Sylheti Numbers and comparison
Numbers Name IPA
ꠡꠥꠁꠘ꠆ꠘ /ʃuinnɔ/ 0
ꠄꠇ /ex/ ١
ꠖꠥꠁ /dui/ ٢
ꠔꠤꠘ /t̪in/
ꠌꠣꠁꠞ/ꠌꠣꠞꠤ /sair/ /sari/
ꠙꠣꠌ /ɸas/
ꠍꠄ /sɔj/
ꠢꠣꠔ /ɦat̪/ ٧
ꠀꠐ /aʈ/ 8
ꠘꠄ /nɔj/ ٩