Swedish/List of strong and irregular verbs

From Wikibooks, open books for an open world
< Swedish
Jump to: navigation, search
English Infinitiv Presens Imperfekt / Preteritum Supinum Imperativum
ask, pray be ber bad bett be!
decide besluta beslutar beslöt beslutit / beslutat besluta!
bind binda binder band bundit bind!
bite bita biter bet bitit bit!
offer, bid bjuda bjuder bjöd bjudit bjud!
become (bliva) / bli (bliver) / blir blev blivit (bliv!) / bli!
burn brinna brinner brann brunnit brinn!
burst, snap brista brister brast brustit brist!
break bryta bryter bröt brutit bryt!
bear bära bär bar burit bär!
should (böra) bör borde bort
draw, drag, pull dra drar drog dragit dra!
drink dricka dricker drack druckit drick!
propel, drive driva driver drev drivit driv!
be adequate, be suitable duga duger dög dugit dug!
dive dyka dyker dök / dykte dykt dyk!
die dör dog dött dö!
hide dölja döljer dolde dolt dölj!
fall falla faller föll fallit fall!
move, travel fara far for farit far!
find finna finner fann funnit finn!
exist finnas finns fanns funnits
fly flyga flyger flög flugit flyg!
float flyta flyter flöt flutit flyt!
freeze frysa fryser frös frusit frys!
get får fick fått få!
understand förstå förstår förstod förstått förstå!
disappear försvinna försvinner försvann försvunnit försvinn!
give (giva) / ge (giver) / ger gav (givit) / gett ge!
cast gjuta gjuter göt gjutit gjut!
glide glida glider gled glidit glid!
please, delight glädja gläd(j)er gladde glatt gläd!
grip gripa griper grep gripit grip!
cry gråta gråter grät gråtit gråt!
go, walk går gick gått gå!
do göra gör gjorde gjort gör!
have ha har hade haft ha!
be called heta heter hette hetat het!
make in time hinna hinner hann hunnit hinn!
chop, slash hugga hugger högg huggit hugg!
hold hålla håller höll hållit håll!
step kliva kliver klev klivit kliv!
tie knyta knyter knöt knutit knyt!
come komma kommer kom kommit kom!
crawl krypa kryper kröp krupit kryp!
know, be able to kunna kan kunde kunnat
smile le ler log lett le!
suffer lida lider led lidit lid!
lie (be at rest) ligga ligger låg legat ligg!
lie (tell untruths) ljuga ljuger ljög ljugit ljug!
obey lyda lyder löd/lydde lydit/lytt lyd!
let låta låter lät låtit låt!
lay lägga lägger lade lagt lägg!
must (måsta) måste måste (måst)
curtsey niga niger neg nigit nig!
enjoy, take pleasure in njuta njuter njöt njutit njut!
pinch nypa nyper nöp nypt nyp!
sneeze nysa nyser nös/nyste nysit/nyst nys!
beep, squeak pipa piper pep pipit pip!
ride rida rider red ridit rid!
run, flow rinna rinner rann runnit rinn!
scratch hard riva river rev rivit riv!
roar ryta ryter röt rutit ryt!
see se ser såg sett se!
sit sitta sitter satt suttit sitt!
sing sjunga sjunger sjöng sjungit sjung!
sink sjunka sjunker sjönk sjunkit sjunk!
shine skina skiner sken skinit skin!
shoot skjuta skjuter sköt skjutit skjut!
will, shall (skola) ska skulle skolat
scream skrika skriker skrek skrikit skrik!
write skriva skriver skrev skrivit skriv!
brag skryta skryter skröt skrutit skryt!
cut skära skär skar skurit skär!
be excused from, avoid slippa slipper slapp sluppit slipp!
tear slita sliter slet slitit slit!
punch slå slår slog slagit slå!
fight slåss slåss slogs slagits slåss!
sneak smyga smyger smög smugit smyg!
melt smälta smälter smälte/smalt smält smält!
grease, smear smörja smörjer smorde smort smörj!
blow one's nose snyta snyter snöt snutit snyt!
sleep sova sover sov sovit sov!
spin; purr spinna spinner spann spunnit spinn!
crack spricka spricker sprack spruckit sprick!
spread sprida sprider spred/spridde spridit/spritt sprid!
run springa springer sprang sprungit spring!
sting, stick sticka sticker stack stuckit stick!
arise; step stiga stiger steg stigit stig!
steal stjäla stjäl stal stulit stjäl!
battle strida strider stred stridit strid!
stroke, rub stryka stryker strök strukit stryk!
stand stå står stod stått stå!
suck suga suger sög sugit sug!
drink alcohol supa super söp supit sup!
smart, sting svida svider sved svidit svid!
let down, fail svika sviker svek svikit svik!
swallow svälja sväljer svalde svalt svälj!
starve svälta svälter svalt/svälte svultit/svält svält!
swear svära svär svor svurit svär!
say säga säger sade sagt säg!
sell sälja säljer sålde sålt sälj!
seat sätta sätter satte satt sitt!
take ta tar tog tagit ta!
keep silent tiga tiger teg tigit tig!
force, compel tvinga tvinger/tvingar tvang/tvingade tvungit/tvingat tving!/tvinga!
be vara är var varit var!
know veta vet visste vetat
fold; yield vika viker vek/vikte vikit/vikt vik!
want vilja vill ville velat
win vinna vinner vann vunnit vinn!
turn vrida vrider vred vridit vrid!
choose välja väljer valde valt välj!
adapt, accustom vänja vänjer vande/vänjde vant/vänjt vänj!
grow växa växer växte växt/vuxit väx!
eat äta äter åt ätit ät!