Swedish/List of strong and irregular verbs

From Wikibooks, open books for an open world
< Swedish
Jump to navigation Jump to search
English Infinitiv Presens Imperfekt / Preteritum Supinum Imperativum
ask, pray be/bedja ber/beder bad bett be!
bury begrava begraver begravde/begrov begravt begrav!
decide besluta beslutar beslutade/beslöt beslutat/beslutit besluta!
pay betala betalar betalade betalat/betalt betala!
bind binda binder band bundit bind!
bite bita biter bet bitit bit!
offer, bid bjuda bjuder bjöd bjudit bjud!
become bli/bliva blir/bliver blev blivit bli!/bliv!
bring bringa bringar bringade/bragte bringat/bragt bringa!
burn brinna brinner brann brunnit brinn!
burst, snap brista brister brast brustit brist!
break bryta bryter bröt brutit bryt!
bear bära bär bar burit bär!
tumble, fall, drop dimpa dimper damp dumpit/dimpt dimp!
draw, drag, pull dra/draga drar/drager drog dragit dra!/drag!
drink dricka dricker drack druckit drick!
propel, drive driva driver drev drivit driv!
drip drypa dryper dröp drupit/drypt dryp!
be adequate, be suitable duga duger dög dugt dug!
dwell, reside dväljas dväljs/dväljes dvaldes/dväljdes dvalts/dväljts dväljs!
dive dyka dyker dök/dykte dykt dyk!
die dör dog dött dö!
fall falla faller föll fallit fall!
move, travel fara far for farit far!
find finna finner fann funnit finn!
exist finnas finns fanns funnits
fart fisa fiser fes fisit fis!
fly flyga flyger flög flugit flyg!
float flyta flyter flöt flutit flyt!
snort, frown fnysa fnyser fnös/fnyste fnyst fnys!
freeze frysa fryser frös frusit frys!
get får fick fått få!
forget (archaic) förgäta förgäter (förgat) förgätit förgät!
sense, perceive förnimma förnimmer förnam förnummit förnim!
disappear försvinna försvinner försvann försvunnit försvinn!
tell, narrate (archaic) förtälja förtäljer förtäljde/förtalde förtäljt/förtalt försvinn!
crow gala gal gol galit/galt gal!
give ge/giva ger/giver gav gett/givit ge!
cast gjuta gjuter göt gjutit gjut!
glide, slide glida glider gled glidit glid!
scrape, rub gnida gnider gned gnidit gnid!
grip gripa griper grep gripit grip!
cry gråta gråter grät gråtit gråt!
go, walk går gick gått gå!
do göra gör gjorde gjort gör!
have ha/hava har/haver hade haft ha!/hav!
be called heta heter hette hetat (het!)
make in time hinna hinner hann hunnit hinn!
chop, slash hugga hugger högg huggit hugg!
hold hålla håller höll hållit håll!
sound, chime klinga klingar klingade/klang klingat/klungit klinga!
stride, climb kliva kliver klev klivit kliv!
split, divide klyva klyver klöv kluvit/klyvt klyv!
pinch knipa kniper knep knipit knip!
tie knyta knyter knöt knutit knyt!
come komma kommer kom kommit kom!
crawl krypa kryper kröp krupit kryp!
know, be able to kunna kan kunde kunnat
whine kvida kvider kved kvidit kvid!
chant, sing, speak in verse kväda kväder kvad/kvädde kvädit kväd!
smile le ler log lett le!
suffer lida lider led lidit lid!
lie (be at rest) ligga ligger låg legat ligg!
lie (tell untruths) ljuga ljuger ljög ljugit ljug!
sound ljuda ljuder ljöd ljudit ljud!
suffer, undergo (death) ljuta ljuter ljöt ljutit ljut!
obey lyda lyder löd/lydde lydit/lytt lyd!
listen (archaic) lyss lyss lyddes (lytts) lyss!
let låta låter lät låtit låt!
be said to lär
run löpa löper löpte/lopp löpt/lupit löp!
mill, grind mala mal/maler malde malt mal
enjoy oneself mysa myser myste/mös myst mys!
may, can (archaic) månde (subjunctive mood)
must (måsta) måste måste (måst)
curtsey niga niger neg nigit nig!
enjoy, take pleasure in njuta njuter njöt njutit njut!
pinch nypa nyper nöp nypt nyp!
sneeze nysa nyser nös/nyste nysit/nyst nys!
beep, squeak pipa piper pep pipit pip!
ride rida rider red ridit rid!
run, flow rinna rinner rann runnit rinn!
scratch hard riva river rev rivit riv!
smoke ryka ryker rykte/rök rykt ryk!
shiver rysa ryser ryste/rös ryst rys!
roar ryta ryter röt rutit ryt!
see se ser såg sett se!
swim simma simmar simmade/sam simmat/summit simma!/sim!
sit sitta sitter satt suttit sitt!
sing sjunga sjunger sjöng sjungit sjung!
boil, seethe, simmer sjuda sjuder sjöd sjudit sjud!
sink sjunka sjunker sjönk sjunkit sjunk!
shine skina skiner sken skinit skin!
shit skita skiter sket skitit skit!
shoot skjuta skjuter sköt skjutit skjut!
will, shall (skola) ska skulle skolat
glide, stride, proceed, advance skrida skrider skred skridit skrid!
scream skrika skriker skrek skrikit skrik!
write skriva skriver skrev skrivit skriv!
brag skryta skryter skröt skrutit skryt!
shake, tremble skälva skälver skälvde/skalv skälvt skälv!
cut skära skär skar skurit skär!
move quickly and unnoticed slinka slinker slank slunkit slink!
slip slinta slinter slant sluntit slint!
be excused from, avoid slippa slipper slapp sluppit slipp!
tear slita sliter slet slitit slit!
swallow (a whole object) sluka slukar slukade/slök slukat sluka!
shut, close sluta sluter slöt slutit slut!
punch slå slår slog slagit slå!
fight slåss slåss slogs slagits slåss!
run away, make off, shirk, evade, dodge, leave smita smiter smet smitit smit!
sneak smyga smyger smög smugit smyg!
slam, bang, crack, snap smälla smäller smällde/small smällt smäll!
melt smälta smälter smälte/smalt smält smält!
have greed, be greedy (colloquial) snika sniker snek/snikte snikit/snikt snik!
blow one’s nose snyta snyter snöt snutit snyt!
sleep sova sover sov sovit sov!
spin, purr spinna spinner spann spunnit spinn!
crack spricka spricker sprack spruckit sprick!
spread sprida sprider spred/spridde spridit/spritt sprid!
run springa springer sprang sprungit spring!
tremble, quiver, jump spritta spritter spratt (spruttit) spritt!
ask (archaic) spörja spörjer sporde sport spörj!
sting, stick sticka sticker stack stuckit stick!
arise, step stiga stiger steg stigit stig!
stink stinka stinker stank (stunkit) stink!
steal stjäla stjäl stal stulit stjäl!
battle strida strider stred stridit strid!
stroke, rub stryka stryker strök strukit stryk!
strangle strypa stryper ströp/strypte strypt stryp!
fall, die (in war), slope[1] stupa strupar stupade/stöp stupat stupa!
stand stå står stod stått stå!
hire (archaic) städja städjer/städer stadde statt städ!
suck suga suger sög sugit sug!
drink alcohol supa super söp supit sup!
smart, sting svida svider sved svidit svid!
let down, fail svika sviker svek svikit svik!
disappear (archaic) svinna svinner svann svunnit svinn!
starve svälta svälter svalt/svälte svultit/svält svält!
swear svära/svärja svär/(svärjer) svor svurit svär!
say säga säger sa/sade sagt säg!
take ta/taga tar/tager tog tagit ta!/tag!
keep silent tiga tiger teg tigit tig!
yell, shriek tjuta tjuter tjöt tjutit tjut!
run out, become completely used up tryta tryter tröt trutit tryt!
force, compel tvinga tvinger/tvingar tvang/tvingade tvungit/tvingat tving!/tvinga!
should (most likely) tör torde
dare töras/tordas törs tordes torts/tordats
be vara är var varit var!
become (archaic[2]) varda varder vart (vordit)
know veta vet visste vetat (vet!)
fold, yield vika viker vek/vikte vikit/vikt vik!
want vilja vill ville velat
swoosh vina viner ven vinit vin!
win vinna vinner vann vunnit vinn!
turn vrida vrider vred vridit vrid!
grow växa växer växte växt/vuxit väx!
eat äta äter åt ätit ät!

Notes[edit]

  1. ^ Strong conjugation in the past tense is common only in the sense of "fall".
  2. ^ In spoken language the past tense form vart is still common.