Swedish/List of strong and irregular verbs

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
English Infinitiv aktiv (lat. Verba infinitiva activa) Indikativ presens aktiv (lat. Verba indicativa praesentia activa) Indikativ imperfekt/preteritum aktiv (lat. Verba indicativa praeterita activa) Supinum aktiv (lat. Verba supina activa) Imperativ aktiv (lat. Verba imperativa activa) Konjunktiv imperfekt/preteritum aktiv (lat. Verba conjunctiva praeterita activa) Perfekt particip av obestämd species, utrum och singularis (lat. Participia perfecta indefinita utra singularia)
ask, pray bedja/be beder/ber bad bedit/bett bed/be både bedd
bury begrava begraver begravde/begrov begravt begrav begrove begraven/begravd
decide besluta besluter beslöt beslutit beslut beslöte besluten
pay betala betalar betalade betalat/betalt betala betalade betald
bind binda binder band bundit bind bunde bunden
bite bita biter bet bitit bit bete biten
offer, bid bjuda bjuder bjöd bjudit bjud bjöde bjuden
become bliva/bli bliver/blir blev blivit bliv/bli bleve bliven
bring bringa bringar bragte bragt bringa bragte bragd
burn brinna brinner brann brunnit brinn brunne brunnen
burst, snap brista brister brast brustit brist bruste brusten
break bryta bryter bröt brutit bryt bröte bruten
bear bära bär bar burit bär bure buren
tumble, fall, drop dimpa dimper damp dumpit/dimpt dimp dumpe
draw, drag, pull draga/dra drager/drar drog dragit drag/dra droge dragen
drink dricka dricker drack druckit drick drucke drucken
propel, drive driva driver drev drivit driv dreve driven
drip drypa dryper dröp drupit/drypt dryp dröpe
be adequate, be suitable duga duger dög dugt dug döge
dwell, reside dväljas dväljs/dväljes dvaldes/dväljdes dvalts/dväljts dväljs dvaldes/dväljdes
dive dyka dyker dök/dykte dykt dyk döke
die dör dog dött doge
fall falla faller föll fallit fall fölle fallen
move, travel fara far for farit far fore faren
find finna finner fann funnit finn funne funnen
exist finnas finns fanns funnits funnes
fart fisa fiser fes fisit fis fese
fly flyga flyger flög flugit flyg flöge flugen
float flyta flyter flöt flutit flyt flöte fluten
snort, frown fnysa fnyser fnös/fnyste fnyst fnys fnöse
freeze frysa fryser frös frusit frys fröse
get får fick fått finge fådd/fången
forget (archaic) förgäta förgäter (förgat) förgätit förgät förgäten
sense, perceive förnimma förnimmer förnam förnummit förnim förnumme förnummen
disappear försvinna försvinner försvann försvunnit försvinn försvunne försvunnen
tell, narrate (archaic) förtälja förtäljer förtäljde/förtalde förtäljt/förtalt förtälj förtäljde förtäljd
crow gala gal gol galit/galt gal gole
give giva/ge giver/ger gav givit/gett giv/ge gåve given
cast gjuta gjuter göt gjutit gjut göte gjuten
glide, slide glida glider gled glidit glid glede gliden
scrape, rub gnida gnider gned gnidit gnid gnede gniden
grip gripa griper grep gripit grip grepe gripen
cry gråta gråter grät gråtit gråt gräte
go, walk går gick gått ginge gången
do göra gör gjorde gjort gör gjorde gjord
have hava/ha haver/har hade haft hav/ha hade havd
be called heta heter hette hetat (het) hette
make in time hinna hinner hann hunnit hinn hunne hunnen
chop, slash hugga hugger högg huggit hugg högge huggen
hold hålla håller höll hållit håll hölle hållen
sound, chime klinga klingar klingade/klang klingat/klungit klinga klunge
stride, climb kliva kliver klev klivit kliv kleve
split, divide klyva klyver klöv kluvit/klyvt klyv klöve kluven/klyvd
pinch knipa kniper knep knipit knip knepe knipen
tie knyta knyter knöt knutit knyt knöte knuten
come komma kommer kom kommit kom komme kommen
crawl krypa kryper kröp krupit kryp kröpe krupen
know, be able to kunna kan kunde kunnat kunde
whine kvida kvider kved kvidit kvid kvede
chant, sing, speak in verse kväda kväder kvad/kvädde kvädit kväd
smile le ler log lett le loge
suffer lida lider led lidit lid lede liden
lie (be at rest) ligga ligger låg legat ligg låge
lie (tell untruths) ljuga ljuger ljög ljugit ljug ljöge ljugen
sound ljuda ljuder ljöd ljudit ljud ljöde
suffer, undergo (death) ljuta ljuter ljöt ljutit ljut ljöte
obey lyda lyder löd/lydde lydit/lytt lyd löde lydd
listen (archaic) lyss lyss lyddes (lytts) lyss!
let låta låter lät låtit låt läte
be said to lär
run löpa löper löpte/lopp löpt/lupit löp lupe löpt/lupen
mill, grind mala mal/maler mol/malde malt mal mole mald
enjoy oneself mysa myser myste myst mys myste
may, can (archaic) månde (subjunctive mood)
must (måsta) måste måste måst måste
curtsey niga niger neg nigit nig nege
enjoy, take pleasure in njuta njuter njöt njutit njut njöte njuten
pinch nypa nyper nöp nupit/nypt nyp nöpe nypt/nupen
sneeze nysa nyser nös/nyste nusit/nysit/nyst nys nöse
beep, squeak pipa piper pep pipit pip pepe
ride rida rider red ridit rid rede riden
run, flow rinna rinner rann runnit rinn runne runnen
scratch hard riva river rev rivit riv reve riven
smoke ryka ryker rykte/rök rykt ryk röke
shiver rysa ryser ryste ryst rys ryste
roar ryta ryter röt rutit ryt röte ruten
see se ser såg sett se såge sedd
swim simma simmer sam summit sim summe summen
sit sitta sitter satt suttit sitt sutte sutten
sing sjunga sjunger sjöng sjungit sjung sjönge sjungen
boil, seethe, simmer sjuda sjuder sjöd sjudit sjud sjöde sjuden
sink sjunka sjunker sjönk sjunkit sjunk sjönke sjunken
shine skina skiner sken skinit skin skene
shit skita skiter sket skitit skit skete
shoot skjuta skjuter sköt skjutit skjut sköte skjuten
will, shall skola skall skulle skolat
glide, stride, proceed, advance skrida skrider skred skridit skrid skrede skriden
scream skrika skriker skrek skrikit skrik skreke skriken
write skriva skriver skrev skrivit skriv skreve skriven
brag skryta skryter skröt skrutit skryt skröte
shake, tremble skälva skälver skälvde/skalv skälvt skälv skälvde/skalv
cut skära skär skar skurit skär skure skuren
move quickly and unnoticed slinka slinker slank slunkit slink slunke
slip slinta slinter slant sluntit slint slunte
be excused from, avoid slippa slipper slapp sluppit slipp sluppe sluppen
tear slita sliter slet slitit slit slete sliten
swallow (a whole object) sluka slukar slök/slukade slukat sluka slöke/slukade slukad
shut, close sluta sluter slöt slutit slut slöte sluten
punch slå slår slog slagit slå sloge slagen
fight slåss slåss slogs slagits slåss sloges
run away, make off, shirk, evade, dodge, leave smita smiter smet smitit smit smete
sneak smyga smyger smög smugit smyg smöge
slam, bang, crack, snap smälla smäller smällde/small smällt smäll smulle/smällde
melt smälta smälter smälte/smalt smält/smultit smält smulte smulten/smält
have greed, be greedy (colloquial) snika sniker snek/snikte snikit/snikt snik sneke
blow one’s nose snyta snyter snöt snutit snyt snöte snuten
sleep sova sover sov sovit sov sove
spin, purr spinna spinner spann spunnit spinn spunne spunnen
crack spricka spricker sprack spruckit sprick sprucke sprucken
spread sprida sprider spred spridit sprid sprede spridd
run springa springer sprang sprungit spring sprunge sprungen
tremble, quiver, jump spritta spritter spratt (spruttit) spritt sprutte
ask (archaic) spörja spörjer sporde sport spörj sporde spord
sting, stick sticka sticker stack stuckit stick stucke stucken
arise, step stiga stiger steg stigit stig stege stigen
stink stinka stinker stank (stunkit) stink stunke
steal stjäla stjäl stal stulit stjäl stule stulen
battle strida strider stred stridit strid strede
stroke, rub stryka stryker strök strukit stryk ströke struken
strangle strypa stryper ströp/strypte strypt stryp ströpe strypt
fall, die (in war), slope[1] stupa strupar stupade/stöp stupat stupa stupade stupad
stand stå står stod stått stå stode
hire (archaic) städja städjer/städer stadde statt städ stadde stadd
suck suga suger sög sugit sug söge sugen
drink alcohol supa super söp supit sup söpe supen
smart, sting svida svider sved svidit svid svede
let down, fail svika sviker svek svikit svik sveke sviken
disappear (archaic) svinna svinner svann svunnit svinn svunne svunnen
starve svälta svälter svalt/svälte svultit/svält svält svulte svulten
swear svära/svärja svär/(svärjer) svor svurit svär svure svuren
say säga säger sa/sade sagt säg sade sagd
take taga/ta tager/tar tog tagit tag/ta toge tagen
keep silent tiga tiger teg tigit tig tege
yell, shriek tjuta tjuter tjöt tjutit tjut tjöte
run out, become completely used up tryta tryter tröt trutit tryt tröte
force, compel tvinga tvinger/tvingar tvang/tvingade tvungit/tvingat tving/tvinga tvunge tvungen/tvingad
should (most likely) töra tör torde
dare töras törs tordes torts/tordats
be vara är var varit var vore
become (archaic[2]) varda varder vart vorde vorden
know veta vet visste vetat (vet) visste
fold, yield vika viker vek/vikte vikit/vikt vik veke viken/vikt
want vilja vill ville velat ville
swoosh vina viner ven vinit vin vene
win vinna vinner vann vunnit vinn vunne vunnen
turn vrida vrider vred vridit vrid vrede vriden
grow växa växer växte/vax växt/vuxit väx vuxe vuxen
eat äta äter åt ätit ät åte äten

Notes[edit | edit source]

  1. ^ Strong conjugation in the past tense is common only in the sense of "fall".
  2. ^ In spoken language the past tense form vart is still common.