Sesan Jon!/Kaptul 4

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Karal kaptul (4al kaptul)[edit | edit source]

Kil sa Jon? Ka le sa fi Vien? No, le sa fi u nosam vil. Le sa fi Bistritz. Ku sa Bistritz? Lu sa u vil fi Rum. Ditemp komens o viax fi Rum.

Le prexa glu hi Budpes. Le prexa: "Mi sa u person ke vena je Eng, je Lond. Me parla engkel, fe personi fi Eng parla engkel. Xen fi Budpes me no parli ga o personi fi engkel; me parli fi deutkel. Men deutkel no sa bon, xen o personi fi Budpes no parla engkel. Mi parli fi deutkel. Lu sa cisener ke personi fi Budpes parla deutkel".

Ditemp Jon prexa hi len viax. Le prexa: "Mi si fi o musdom fi Lond. Fi o musdom ha u buk hi al lan. Me lei o buki. Fi o musdom ha mapi hi al lan. Me vidi o mapi. O buki xa o mapi diri ke o al lan sa far, xen cisener. Fi o al lan ha gla personi, gla nosam personi".

Ditemp Jon prexa man hi len viax. Le prexa: jer me si fi klusenburg. Me meji fi klausenburg. O nom fu o mejet si "paprika hendl". Lu sa bo bon, o mejet fi klausenburg. O hotel si bon, xen me no suepi bon. Xen o lan sa bo bel! fi o tren me vidi gla burgi xa gla kasteli. U vil es man nolit lo u burg, xen burgi sa bo bel. U kastel sa man nolit lo u hotel, xa man bel lo u hotel! burgi sa mun nolit lo u vil, xen li sa bel, xa hoteli sa mun nolit lo kasteli".

Jon skra fi len dibuk: "Bistritz sa u cisener lok. Bistritz sa u nonov lok, man nonov lo al loki. Xy, men hotel fi Bistritz sa nonov, man nonov lo al hoteli. Fi o hotel me diri men nom: "Mi sa Jon Harker" Xu li diri fa me "Bonvenet fa o hotel". Fi o hotel me vidi u let fe me. Ditemp me lea o let".

Jon lea len let. Lu dira:

"Men frem. - Bonvenet. Suepen bon. Me sa fi Bukovina, plis vena fa Bukovina. Ka o viax je Lond si bon? Men lan sa bo bel. Bonvenet fa men lan.
ven frem, Drakul".

Jon lea o let xa prexa hi len frem ajeparer Drakul. Ke sa le? le no saxa. Xu len frem sa cisener. Xy o burg Bistritz sa cisener. Jon sa fex, xa prexa hi len frem. Man juyf le suepen.