Salute, Jonathan!/Capitul 94

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Contenete - Capitul 93 - Capitul 94 - Capitul 95

Ninantquaresim capitul (94.esim capitul)[edit | edit source]

Mani lignin remes.
Un micri animale sur li palme de un hom.
Un sandosi rive.

Diarium de Dr. Seward.

29 octobre. -- Ti-ci es scrit in li tren de Varna a Galatz. Li nocte passat noi incontrat nos un poc ante li cade del sole. Chascun de noi ha fat su propri labor, e noi es preparat por li tache a acompleer quande noi ariva a Galatz. Quande li usual témpor venit, Sra. Harker preparat se por li hipnotisme, e pos un plu long e plu desfacil efortie de Van Helsing, ella cadet in li transe. Normalmen ella parla pos simplic indicies, ma ti-ci vez li professor esset fortiat questionar la directmen e con un resoluet ton. Finalmen ella respondet:

"Yo vide nullcos; noi es calm, null undeation, solmen un constant movement de aqua ex li corde de ligation. Yo audi voces de mannes, proxim e lontan, e li crepitation de remes (rem = pal por mover un bote). Alquo ha tirat un pistol in li lontanitá; yo audi li ecó (ecó = li duesim vez de un son). In alt yo audi passus de pedes, cordes e catenes queles es tirat. Quo es to? Un radie de luce; yo senti li aere quel suffla contra me.

Ci ella stoppat. Ella hat levat se del sofa, e levat su manus con li palmes (palme = li parte del manu sin fingres) vers alt, quam si ella levat un pesa. Van Helsing e yo videt unaltru con comprension. Quincey levat su broves (brove = capilles sur li ocules) un poc e videt la con intensitá, durant que li manu de Harker cludet se circum li tenette de su cultelle. Poy evenit un long pause. Noi savet que li periode de libertá esset passant, ma parlar esset sin utilitá e noi tacet. Subitmen ella sedet se rect, apertet li ocules, e dit dulcimen:

"Qui vole un tasse de té? Vu omnes deve esser fatigatissim!" Noi consentit, e ella hastat se por trovar li té altriloc, pos quel Van Helsing dit:

"Vu vide, mi amicos. Il es proxim a terre; il ha lassat li buxe de terre. Ma il ne ha atinget li rive (rive = li terre de un rivere). Il va fórsan celar se durant li nocte, ma il ne posse atinger li terre sin quel li nave tucha it. Si it tucha it, il va posser transformar se e atinger li rive, quam il fat in Whitby. Ma si li jorne veni ante que il atinge li rive, il ne va posser escapar sin esser transportat per un altru. E si ili transporta le, li functionarios va vider quo jace in li buxe. Talmen, si il ne atinge li rive ho-nocte, o ante li leva del sole, il va perdir un tot die. Talmen noi va fórsan arivar in bon témpor, nam si il escapa ne durant li nocte noi va trovar le durant li jorne, inbuxat e índefensibil, nam il ne audacia esser su ver self, vigil e visibil, pro li timore esser decovrit."

Con nequo plu a discusser, noi atendet li matine, e plu novas de Sra. Harker.

Tost in li matine noi audit la sin halar (halar = respirar) e plen de anxietá. Ti-ci vez li hipnose besonat mem plu témpor por efecter se, e quande it venit it esset tam proxim al leva del sole que noi presc desesperat. Van Helsing usat su tot eforties, e finalmen ella sequet e respondet:

"Omnicos es obscur. Yo audi undeant aqua, al sam nivelle (nivelle = altore, gradu) del mi, e alquant crepitation de ligne contra ligne." Ella pausat, e li sole levat se. Noi va dever atender til li nocte.

Talmen noi viagea vers Galatz con li dolore de expectation. Noi va arivar inter du e tri horas pos mi-nocte, ma noi ha ja arivat a Bucharest con tri hores de retarde, dunc noi ne va posser arivar avan li leva del sole. Talmen noi va audir du missages de Sra. Harker in plu, queles va dar nos plu detallies.Plu tard. -- Li cade del sole ha passat. Fortunosimen it evenit in via e ne quande li tren esset haltat in un station. Sra. Harker resistet li hipnotisme mem plu quam in li matine. Yo time que ella va perdir li possibilitá de sentir li Comto, just quande noi max besona it. It sembla que su imagination ha intrat li scene. Til nu ella dit solmen li max simplic factes, ma nu li information vell posser misducter nos. E yo ne crede que li potentie del Comto sur la va desaparir. Quande ella parlat, li paroles esset enigmatic (enigma = misteriosi cose):

"Alquo exea; yo senti it passar me quam un frigid vente. Yo posse audir confusent sones in li lontanitá -- sones quam mannes parlant in foren lingues, rapidmen cadent aqua, e li ululada de lupes." Ella cessat e frissonat durant quelc secondes, plu e plu violentmen vers li fine. Ella dit nullcos in plu, mem pos li íncessant questiones del professor. Un vez vigil, ella friget se, e esset fatigat, ma su mente esset atentiv. Ella memorat nullcos, ma questionat nos quo ella hat dit, e pos har audit it, ella pensat pri it longmen e in silentie.


30 octobre, 7 a.m. -- Noi es nu proxim a Galatz, e plu tard yo fórsan ne va haver li témpor por scrir. Noi atendet li leva del sole con anxietá. Van Helsing comensat li hipnotisme plu tost quam usual, por contraacter li desfacilitá. Ma nullcos evenit til li usual hora, quande ella cedet (ceder = perdir, lassar far) con mem plu grand desfacilitá, solmen un minute ante li leva del sole. Li professor questionat la strax, e li response venit con egal rapiditá:

“Omnicos es obscur. Yo audi aqua quel curre along, al sam nivelle del mi, e alquant crepitation de ligne contra ligne. Boves, bass e lontan. Hay un altri son, un strangi son quam – ” Ella stoppat e blancijat, e devenit mem plu blanc.

“Continua, continua! Parla, yo comanda te!” dit Van Helsing in un tormentat (tormentat = torturat) voce. Simultanmen trovat se desesperantie in su ocules, nam li levat sole hat fat mem li pallid guancies de Sra. Harker rubi. Ella apertet li ocules, e surprisat nos quande ella dit dulcimen e sin concerne:

“Oh, professor, pro quo tu comanda me far alquo quel yo ne posse far? Yo memora nullcos.” Poy, vidente li astonament in nor visages, ella dit con un trublat expression:

“Quo yo ha dit? Quo yo ha fat? Yo save nequo except que yo esset jacent ci, demí-dormient, e audit vos dir: “Parla, yo comanda te!” It esset tam comic audir it, quam si yo esset un mal puella!”

“Oh, Madam Mina,” il dit con tristesse, “it es li pruva de mi amore e honor por me, nam yo ha dit it con li max bon spíritu por auxiliar te!”

Li sifflettes audi se; noi aproxima nos a Galatz. Noi es plen de anxietá e aviditá.


Jurnale de Mina Harker.

30 octobre. – Sr. Morris aportat me al hotel u nor chambres ha esset comendat (comendar = far un cose pret a comprar) per telegramma, nam solmen il ne parla foren lingues e ne posset auxiliar in altri locs. Noi fat presc li sam coses quam in Varna, except que Lord Godalming visitat li vice-consul, pro que su titul vell posser auxiliar e noi esset in hasta. Jonathan e li du doctores visitat li nave-expeditor por informar se pri li ariva del Tsaressa Catherine.

Plu tard. – Lord Godalming ha retornat. Li consul es for, li vice-consul malad, e un normal functionario auxiliat le. Li functionario esset tre amabil e volet far omnicos por le.

Vocabularium[edit | edit source]

 • brove
 • ceder
 • comendar
 • enigmatic
 • halar
 • inbuxar
 • nivelle
 • palme
 • rem
 • rive
 • tormentar

Altri paroles[edit | edit source]

 • enigmatic: enigma
 • rem: remar