Mandarin Chinese/Pinyin/Numbers

From Wikibooks, open books for an open world
< Mandarin Chinese‎ | Pinyin
Jump to: navigation, search
English Chinese
1 ()
2 (Èr)
3 (Sān)
4 ()
5 ()
6 (Liù)
7 ()
8 ()
9 (Jiǔ)
10 (Shí)
11 十一(Shíyī)
12 十二(Shíèr)
13 十三(Shísān)
20 二十(Èrshí)
30 三十(Sānshí)
47 四十七(Sìshí Qī)
When you have finished the lesson...

Congratulations, you have finished Chapter One! Now for a test