Mandarin Chinese/Pinyin/Numbers

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Ojhhhl |-poppop |1poop |() |- |2 |(Èr) |- |3 |Template:Ruby-bigghggjfkg |- |4 |() |- |5 |() |- |6 |(Liù) |- |7 |() |- |8 |() |- |9 |(Jiǔ) |- |10 |(Shí) |- |11 |十一(Shíyī) |- |12 |十二(Shíèr) |- |13 |十三(Shísān) |- |20 |二十(Èrshí) |- |30 |三十(Sānshí) |- |47 |四十七(Sìshí Qī) |}

When you have finished the lesson...

Congratulations, you have finished Chapter One! Now for a test