Lun Yu/Book 9

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Analects of Confucius
(Translated by James Legge)
Simplified Chinese Traditional Chinese Chinese Pinyin
BOOK IX. TSZE HAN. 子罕第九 子罕第九 zǐ hǎn dì jiǔ
CHAP. I. The subjects of which the Master seldom spoke were-- profitableness, and also the appointments of Heaven, and perfect virtue. 【第一章】子罕言、利、与命、与仁。 【第一章】子罕言、利、與命、與仁。 zǐ hǎn yán lì yǔ mìng yǔ rén
CHAP. II. 1. A man of the village of Ta-hsiang said, 'Great indeed is the philosopher K'ung! His learning is extensive, and yet he does not render his name famous by any particular thing.' 【第二章】【一节】达巷党人曰、大哉孔子、搏学而无所成名。 【第二章】【一節】達巷黨人曰、大哉孔子、搏學而無所成名。 dá xiàng dǎng rén yuē dà zāi kǒngzǐ bó xué ér wú suǒ chéngmíng
2. The Master heard the observation, and said to his disciples, 'What shall I practise? Shall I practise charioteering, or shall I practise archery? I will practise charioteering.' 【二节】子 闻之、谓门弟子曰、吾何执、执御乎、执射乎、吾执御矣。 【二節】子 聞之、謂門弟子曰、吾何執、執御乎、執射乎、吾執御矣。 zǐ wén zhī wèi mén dìzǐ yuē wú hé zhí zhí yù hū zhí shè hū wú zhí yù yǐ
CHAP. III. 1. The Master said, 'The linen cap is that prescribed by the rules of ceremony, but now a silk one is worn. It is economical, and I follow the common practice. 【第三章】【一节】子曰、麻冕、礼也、今也纯、俭、吾从众。 【第三章】【一節】子曰、麻冕、禮也、今也純、儉、吾從眾。 zǐ yuē má miǎn lǐ yě jīn yě chún jiǎn wú cóng zhòng
2. 'The rules of ceremony prescribe the bowing below the hall, but now the practice is to bow only after ascending it. That is arrogant. I continue to bow below the hall, though I oppose the common practice.' 【二节】拜 下、礼也。今拜乎上、泰也、虽远众、吾从下。 【二節】拜 下、禮也。今拜乎上、泰也、雖遠眾、吾從下。 bài xià lǐ yě jīn bài hū shàng tài yě suī yuǎn zhòng wú cóng xià
CHAP. IV. There were four things from which the Master was entirely free. He had no foregone conclusions, no arbitrary predeterminations, no obstinacy, and no egoism. 【第四章】子绝四、毋意、毋必、毋固、毋我。 【第四章】子絕四、毋意、毋必、毋固、毋我。 zǐ jué sì wú yì wúbì wú gù wú wǒ
CHAP. V. 1. The Master was put in fear in K'wang. 【第五章】【一节】子畏於匡。 【第五章】【一節】子畏於匡。 zǐ wèi yú kuāng
2. He said, 'After the death of King Wan, was not the cause of truth lodged here in me?' 【二节】曰、文王既没、文不在兹乎。 【二節】曰、文王既沒、文不在茲乎。 yuē wén wáng jì mò wén búzài zī hū
3. 'If Heaven had wished to let this cause of truth perish, then I, a future mortal, should not have got such a relation to that cause. While Heaven does not let the cause of truth perish, what can the people of K'wang do to me?' 【三节】天之将丧斯文也、後死者不得与於斯文也、 天之未丧斯文也、匡人其如予何。 【三節】天之將喪斯文也、後死者不得與於斯文也、 天之未喪斯文也、匡人其如予何。 tiān zhī jiāng sāng sīwén yě hòu sǐzhě bù de yǔ yú sīwén yě tiān zhī wèi sāng sīwén yě kuāng rén qí rú yú hé
CHAP. VI. 1. A high officer asked Tsze-kung, saying, 'May we not say that your Master is a sage? How various is his ability!' 【第六章】【一节】大宰问於子贡、曰、夫子圣者与、何其多能也。 【第六章】【一節】大宰問於子貢、曰、夫子聖者與、何其多能也。 dà zǎi wèn yú zǐ gòng yuē fūzǐ shèng zhě yǔ héqí duō néng yě
2. Tsze-kung said, 'Certainly Heaven has endowed him unlimitedly. He is about a sage. And, moreover, his ability is various.' 【二节】子贡曰、固天纵之将圣、又多能也。 【二節】子貢曰、固天縱之將聖、又多能也。 zǐ gòng yuē gù tiān zòng zhī jiāng shèng yòu duō néng yě
3. The Master heard of the conversation and said, 'Does the high officer know me? When I was young, my condition was low, and therefore I acquired my ability in many things, but they were mean matters. Must the superior man have such variety of ability? He does not need variety of ability.' 【三节】子闻之曰、大宰知我乎、吾少 也贱、故多能、鄙事、君子多乎哉、不多也。 【三節】子聞之曰、大宰知我乎、吾少 也賤、故多能、鄙事、君子多乎哉、不多也。 zǐ wén zhī yuē dà zǎi zhī wǒ hū wú shǎo yě jiàn gù duō néng bǐ shì jūnzǐ duō hū zāi bù duō yě
4. Lao said, 'The Master said, "Having no official employment, I acquired many arts."' 【四节】牢曰、子云、吾不试故艺。 【四節】牢曰、子云、吾不試故藝。 láo yuē zǐ yún wú bù shì gù yì
CHAP. VII. The Master said, 'Am I indeed possessed of knowledge? I am not knowing. But if a mean person, who appears quite empty-like, ask anything of me, I set it forth from one end to the other, and exhaust it.' 【第七章】子曰、吾有知乎哉、无知也、有鄙夫问於我、空空如也、我叩其 两端而竭焉。 【第七章】子曰、吾有知乎哉、無知也、有鄙夫問於我、空空如也、我叩其 兩端而竭焉。 zǐ yuē wú yǒu zhī hū zāi wúzhī yě yǒu bǐ fū wèn yú wǒ kōngkōngrúyě wǒ kòu qí liǎng duān ér jié yān
CHAP. VIII. The Master said, 'The FANG bird does not come; the river sends forth no map:-- it is all over with me!' 【第八章】子曰、凤鸟不至、河不出图、吾已矣乎。 【第八章】子曰、鳳鳥不至、河不出圖、吾已矣乎。 zǐ yuē fèng niǎo bù zhì hé bù chū tú wú yǐ yǐ hū
CHAP. IX. When the Master saw a person in a mourning dress, or any one with the cap and upper and lower garments of full dress, or a blind person, on observing them approaching, though they were younger than himself, he would rise up, and if he had to pass by them, he would do so hastily. 【第九章】子见齐衰者、冕衣裳者、与瞽者、见之、虽少必作、过之必趋。 【第九章】子見齊衰者、冕衣裳者、與瞽者、見之、雖少必作、過之必趨。 zǐ jiàn qí shuāi zhě miǎn yīshang zhě yǔ gǔ zhě jiàn zhī suī shǎo bì zuò guò zhī bì qū
CHAP. X. 1. Yen Yuan, in admiration of the Master's doctrines, sighed and said, 'I looked up to them, and they seemed to become more high; I tried to penetrate them, and they seemed to become more firm; I looked at them before me, and suddenly they seemed to be behind. 【第十章】【一节】颜渊喟然叹曰、仰之弥高、钻之弥坚、瞻之在前、忽焉 在後。 【第十章】【一節】顏淵喟然歎曰、仰之彌高、鑽之彌堅、瞻之在前、忽焉 在後。 yán yuān kuì rán tàn yuē yǎng zhī mí gāo zuān zhī mí jiān chān zhī zài qián hū yān zài hòu
2. 'The Master, by orderly method, skilfully leads men on. He enlarged my mind with learning, and taught me the restraints of propriety. 夫子循循然善诱人、博我以文、约我以礼。 夫子循循然善誘人、博我以文、約我以禮。 fūzǐ xún xún rán shàn yòurén bó wǒ yǐ wén yuē wǒ yǐ lǐ
3. 'When I wish to give over the study of his doctrines, I cannot do so, and having exerted all my ability, there seems something to stand right up before me; but though I wish to follow and lay hold of it, I really find no way to do so.' 【三节】欲罢不能、既竭吾 才、如有所立卓尔、虽欲从之、末由也已。 【三節】欲罷不能、既竭吾 才、如有所立卓爾、雖欲從之、末由也已。 yùbàbùnéng jì jié wú cái rú yǒusuǒ lì zhuó ěr suī yù cóng zhī mò yóu yě yǐ
CHAP. XI. 1. The Master being very ill, Tsze-lu wished the disciples to act as ministers to him. 【十一章】【一节】子疾病、子路使门人为臣。 【十一章】【一節】子疾病、子路使門人為臣。 zǐ jíbìng zǐ lù shǐ mén rénwéi chén
2. During a remission of his illness, he said, 'Long has the conduct of Yu been deceitful! By pretending to have ministers when I have them not, whom should I impose upon? Should I impose upon Heaven? 【二节】病间曰、久矣哉、 由之行诈也、无臣而为有 臣、吾谁欺、欺天乎。 【二節】病間曰、久矣哉、 由之行詐也、無臣而為有 臣、吾誰欺、欺天乎。 bìng jiàn yuē jiǔ yǐ zāi yóu zhī xíng zhà yě wú chén ér wéi yǒu chén wú shéi qī qī tiān hū
3. 'Moreover, than that I should die in the hands of ministers, is it not better that I should die in the hands of you, my disciples? And though I may not get a great burial, shall I die upon the road?' 【三节】且予与其死於臣之手也、无宁死於二三子之 手乎、且予纵不得大葬、予死於道路乎。 【三節】且予與其死於臣之手也、無寧死於二三子之 手乎、且予縱不得大葬、予死於道路乎。 qiě yú yǔqí sǐ yú chén zhī shǒu yě wú níng sǐ yú èr sān zǐ zhī shǒu hū qiě yú zòng bù de dà zàng yú sǐ yú dàolù hū
CHAP. XII. Tsze-kung said, 'There is a beautiful gem here. Should I lay it up in a case and keep it? or should I seek for a good price and sell it?' The Master said, 'Sell it! Sell it! But I would wait for one to offer the price.' 【十二章】子贡曰、有美玉於斯、韫匵而藏诸、求 善贾而沽诸。子曰、沽之哉、沽之哉、我待贾者也。 【十二章】子貢曰、有美玉於斯、韞匵而藏諸、求 善賈而沽諸。子曰、沽之哉、沽之哉、我待賈者也。 zǐ gòng yuē yǒu měi yù yú sī yùn ér zàng zhū qiú shàn jiǎ ér gū zhū zǐ yuē gū zhī zāi gū zhī zāi wǒ dāi jiǎ zhě yě
CHAP. XIII. 1. The Master was wishing to go and live among the nine wild tribes of the east. 【十三章】【一节】子欲居九夷。 【十三章】【一節】子欲居九夷。 zǐ yù jū jiǔ yí
2. Some one said, 'They are rude. How can you do such a thing?' The Master said, 'If a superior man dwelt among them, what rudeness would there be?' 【二节】或曰、陋、如之何。子曰、君子 居之、何陋之有。 【二節】或曰、陋、如之何。子曰、君子 居之、何陋之有。 huò yuē lòu rú zhī hé zǐ yuē jūnzǐ jū zhī hé lòu zhī yǒu
CHAP. XIV. The Master said, 'I returned from Wei to Lu, and then the music was reformed, and the pieces in the Royal songs and Praise songs all found their proper places.' 【十四章】子曰、吾自卫反鲁、然後乐正、雅颂各得其所。 【十四章】子曰、吾自衛反魯、然後樂正、雅頌各得其所。 zǐ yuē wú zìwèi fǎn lǔ rán hòu yuè zhēng yǎ sòng gè de qí suǒ
CHAP. XV. The Master said, 'Abroad, to serve the high ministers and nobles; at home, to serve one's father and elder brothers; in all duties to the dead, not to dare not to exert one's self; and not to be overcome of wine:-- which one of these things do I attain to?' 【十五章】子曰、出则事公卿、入则事父兄、丧事不敢不勉、不为酒困、何 有於我哉。 【十五章】子曰、出則事公卿、入則事父兄、喪事不敢不勉、不為酒困、何 有於我哉。 zǐ yuē chū zé shì gōng qīng rù zé shì fù xiōng sāngshì bù gǎn bù miǎn bù wéi jiǔ kùn hé yǒu yú wǒ zāi
CHAP. XVI. The Master standing by a stream, said, 'It passes on just like this, not ceasing day or night!' 【十六章】子在川上曰、逝者如斯夫、不舍昼夜。 【十六章】子在川上曰、逝者如斯夫、不舍晝夜。 zǐ zài chuān shàng yuē shì zhě rú sī fū bù shè zhòuyè
CHAP. XVII. The Master said, 'I have not seen one who loves virtue as he loves beauty.' 【十七章】子曰、吾未见好德、如好色者也。 【十七章】子曰、吾未見好德、如好色者也。 zǐ yuē wú wèi jiàn hào dé rú hàosè zhě yě
CHAP. XVIII. The Master said, 'The prosecution of learning may be compared to what may happen in raising a mound. If there want but one basket of earth to complete the work, and I stop, the stopping is my own work. It may be compared to throwing down the earth on the level ground. Though but one basketful is thrown at a time, the advancing with it is my own going forward.' 【十八章】子曰、譬如为山、未成一篑、止、吾止也、譬如平地、虽覆一篑、进、吾往也。 【十八章】子曰、譬如為山、未成一簣、止、吾止也、譬如平地、雖覆一簣、進、吾往也。 zǐ yuē pìrú wéi shān wèi chéng yī kuì zhǐ wú zhǐ yě pìrú píng dì suī fù yī kuì jìn wú wǎng yě
CHAP. XIX. The Master said, 'Never flagging when I set forth anything to him;-- ah! that is Hui.' 【十九章】子曰、语之而不惰者、其回也与。 【十九章】子曰、語之而不惰者、其回也與。 zǐ yuē yǔ zhī ér bù duò zhě qí huí yě yǔ
CHAP. XX. The Master said of Yen Yuan, 'Alas! I saw his constant advance. I never saw him stop in his progress.' 【二十章】子谓颜渊曰、惜乎、吾见其进也、未见其止也。 【二十章】子謂顏淵曰、惜乎、吾見其進也、未見其止也。 zǐ wèi yán yuān yuē xī hū wú jiàn qí jìn yě wèi jiàn qí zhǐ yě
CHAP. XXI. The Master said, 'There are cases in which the blade springs, but the plant does not go on to flower! There are cases where it flowers, but no fruit is subsequently produced!' 【廿一章】子曰、苗而不秀者、有矣夫、秀而不实者、有矣夫。 【廿一章】子曰、苗而不秀者、有矣夫、秀而不實者、有矣夫。 zǐ yuē miáo ér bù xiù zhě yǒu yǐ fū xiù ér bù shí zhě yǒu yǐ fū
CHAP. XXII. The Master said, 'A youth is to be regarded with respect. How do we know that his future will not be equal to our present? If he reach the age of forty or fifty, and has not made himself heard of, then indeed he will not be worth being regarded with respect.' 【廿二章】子曰、後生可畏、焉知来者之不如今也、四十五十而无闻焉、斯 亦不足畏也已。 【廿二章】子曰、後生可畏、焉知來者之不如今也、四十五十而無聞焉、斯 亦不足畏也已。 zǐ yuē hòu shēng kě wèi yān zhī lái zhě zhī bùrú jīn yě sìshí wǔshí ér wú wén yān sī yì bùzú wèi yě yǐ
CHAP. XXIII. The Master said, 'Can men refuse to assent to the words of strict admonition? But it is reforming the conduct because of them which is valuable. Can men refuse to be pleased with words of gentle advice? But it is unfolding their aim which is valuable. If a man be pleased with these words, but does not unfold their aim, and assents to those, but does not reform his conduct, I can really do nothing with him.' 【廿三章】子曰、法语之言、能无从乎、改之为贵、巽与之言、能无说乎、 绎之为贵、说而不绎、从而不改、吾末如之何也已矣。 【廿三章】子曰、法語之言、能無從乎、改之為貴、巽與之言、能無說乎、 繹之為貴、說而不繹、從而不改、吾末如之何也已矣。 zǐ yuē fǎyǔ zhī yán néng wúcóng hū gǎi zhī wéi guì xùn yǔ zhī yán néng wú shuō hū yì zhī wéi guì shuō ér bù yì cóngér bù gǎi wú mò rú zhī hé yě yǐ yǐ
CHAP. XXIV. The Master said, 'Hold faithfulness and sincerity as first principles. Have no friends not equal to yourself. When you have faults, do not fear to abandon them.' 【廿四章】子曰、主忠信、毋友不如己者、过则勿惮改。 【廿四章】子曰、主忠信、毋友不如己者、過則勿憚改。 zǐ yuē zhǔ zhōng xìn wú yǒu bùrú jǐ zhě guò zé wù dàn gǎi
CHAP. XXV. The Master said, 'The commander of the forces of a large state may be carried off, but the will of even a common man cannot be taken from him.' 【廿五章】子曰、三军可夺师也、匹夫不可夺志也。 【廿五章】子曰、三軍可奪師也、匹夫不可奪志也。 zǐ yuē sānjūn kě duó shī yě pǐfū bù kě duó zhì yě
CHAP. XXVI. 1. The Master said, 'Dressed himself in a tattered robe quilted with hemp, yet standing by the side of men dressed in furs, and not ashamed;-- ah! it is Yu who is equal to this! 【廿六章】【一节】子曰、衣敝縕袍、与衣孤貉者立、而不耻者、其由也与。 【廿六章】【一節】子曰、衣敝縕袍、與衣孤貉者立、而不恥者、其由也與。 zǐ yuē yī bì páo yǔ yī gū mò zhě lì ér bù chǐ zhě qí yóu yě yǔ
2. '"He dislikes none, he covets nothing;-- what can he do but what is good!"' 【二节】不忮不求、何用不臧。 【二節】不忮不求、何用不臧。 bù zhì bù qiú hé yòng bù zāng
3. Tsze-lu kept continually repeating these words of the ode, when the Master said, 'Those things are by no means sufficient to constitute (perfect) excellence.' 【三节】子路终身诵之、子曰、是道也、何 足以臧。 【三節】子路終身誦之、子曰、是道也、何 足以臧。 zǐ lù zhōngshēn sòng zhī zǐ yuē shì dào yě hé zúyǐ zāng
CHAP. XXVII. The Master said, 'When the year becomes cold, then we know how the pine and the cypress are the last to lose their leaves.' 【廿七章】子曰、岁寒、然後知松柏之後雕也。 【廿七章】子曰、歲寒、然後知松柏之後彫也。 zǐ yuē suì hán rán hòu zhī sōng bǎi zhī hòu diāo yě
CHAP. XXVIII. The Master said, 'The wise are free from perplexities; the virtuous from anxiety; and the bold from fear.' 【廿八章】子曰、知者不惑、仁者不忧、勇者不惧。 【廿八章】子曰、知者不惑、仁者不憂、勇者不懼。 zǐ yuē zhī zhě bù huò rén zhě bù yōu yǒng zhě bù jù
CHAP. XXIX. The Master said, 'There are some with whom we may study in common, but we shall find them unable to go along with us to principles. Perhaps we may go on with them to principles, but we shall find them unable to get established in those along with us. Or if we may get so established along with them, we shall find them unable to weigh occurring events along with us.' 【廿九章】子曰、可与共学、未可与适道、可与适道、未可与立、可与立、未可与权。 【廿九章】子曰、可與共學、未可與適道、可與適道、未可與立、可與立、未可與權。 zǐ yuē kě yǔ gòng xué wèikě yǔ shì dào kě yǔ shì dào wèikě yǔ lì kě yǔ lì wèikě yǔ quán
CHAP. XXX. 1. How the flowers of the aspen-plum flutter and turn! Do I not think of you? But your house is distant. 【三十章】【一节】唐棣之华、偏其反而、岂不尔思、室是远而。 【三十章】【一節】唐棣之華、偏其反而、豈不爾思、室是遠而。 tángdì zhī huá piān qí fǎnér qǐ bù ěr sī shì shì yuǎn ér
2. The Master said, 'It is the want of thought about it. How is it distant?' 【二节】 子曰、未之思也、未何远之有。 【二節】 子曰、未之思也、未何遠之有。 zǐ yuē wèi zhī sī yě wèi hé yuǎn zhī yǒu

Ref: http://www.gutenberg.org/files/4094/4094-h/4094-h.htm