Lun Yu/Book 7

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Analects of Confucius
(Translated by James Legge)
Simplified Chinese Traditional Chinese Chinese Pinyin
BOOK VII. SHU R. 述而第七 述而第七 shù ér dì qī
CHAP. I. The Master said, 'A transmitter and not a maker, believing in and loving the ancients, I venture to compare myself with our old P'ang.' 【第一章】子曰、述而不作、信而好古、窃比於我老彭。 【第一章】子曰、述而不作、信而好古、竊比於我老彭。 zǐ yuē shù ér bù zuò xìn ér hào gǔ qiè bǐ yú wǒ lǎo péng
CHAP. II. The Master said, 'The silent treasuring up of knowledge; learning without satiety; and instructing others without being wearied:-- which one of these things belongs to me?' 【第二章】子曰、默而识之、学而不厌、诲人不倦、何有於我哉。 【第二章】子曰、默而識之、學而不厭、誨人不倦、何有於我哉。 zǐ yuē mo ér shí zhī xué ér bù yàn huìrénbújuàn hé yǒu yú wǒ zāi
CHAP. III. The Master said, 'The leaving virtue without proper cultivation; the not thoroughly discussing what is learned; not being able to move towards righteousness of which a knowledge is gained; and not being able to change what is not good:-- these are the things which occasion me solicitude.' 【第三章】子曰、德之不脩、学之不讲、闻义不能徒、不善不能改、是吾忧也。 【第三章】子曰、德之不脩、學之不講、聞義不能徒、不善不能改、是吾憂也。 zǐ yuē dé zhī bù xué zhī bù jiǎng wén yì bùnéng tú bùshàn bùnéng gǎi shì wú yōu yě
CHAP. IV. When the Master was unoccupied with business, his manner was easy, and he looked pleased. 【第四章】子之燕居、申申如也、夭夭如也。 【第四章】子之燕居、申申如也、夭夭如也。 zǐ zhī yàn jū shēn shēn rú yě yāo yāo rú yě
CHAP. V. The Master said, 'Extreme is my decay. For a long time, I have not dreamed, as I was wont to do, that I saw the duke of Chau.' 【第五章】子曰、甚矣吾衰也、久矣、吾不复梦见周公。 【第五章】子曰、甚矣吾衰也、久矣、吾不復夢見周公。 zǐ yuē shèn yǐ wú shuāi yě jiǔ yǐ wú bù fù mèngjiàn zhōu gōng
CHAP. VI. 1. The Master said, 'Let the will be set on the path of duty. 【第六章】【一节】子曰、志於道。 【第六章】【一節】子曰、志於道。 zǐ yuē zhì yú dào
2. 'Let every attainment in what is good be firmly grasped. 【二节】据於德。 【二節】據於德。 jù yú dé
3. 'Let perfect virtue be accorded with. 【三节】依於仁。 【三節】依於仁。 yī yú rén
4. 'Let relaxation and enjoyment be found in the polite arts.' 【四节】游於艺。 【四節】游於藝。 yóu yú yì
CHAP. VII. The Master said, 'From the man bringing his bundle of dried flesh for my teaching upwards, I have never refused instruction to any one.' 【第七章】子曰、自行束脩以上、吾未尝无诲焉。 【第七章】子曰、自行束脩以上、吾未嘗無誨焉。 zǐ yuē zìxíng shù yǐshàng wú wèicháng wú huì yān
CHAP. VIII. The Master said, 'I do not open up the truth to one who is not eager to get knowledge, nor help out any one who is not anxious to explain himself. When I have presented one corner of a subject to any one, and he cannot from it learn the other three, I do not repeat my lesson.' 【第八章】子曰、不愤不启、不悱不发、举一隅、不以三隅反、则不复也。 【第八章】子曰、不憤不啟、不悱不發、舉一隅、不以三隅反、則不復也。 zǐ yuē bù fèn bù qǐ bù fěi bù fā jǔ yī yú bù yǐ sān yú fǎn zé bù fù yě
CHAP. IX. 1. When the Master was eating by the side of a mourner, he never ate to the full. 2. He did not sing on the same day in which he had been weeping. 【第九章】【一节】子食於有丧者之侧、未尝饱也。【二节】子於是日哭、 则不歌。 【第九章】【一節】子食於有喪者之側、未嘗飽也。【二節】子於是日哭、 則不歌。 zǐ shí yú yǒu sāng zhě zhī cè wèicháng bǎo yě zǐ yú shì rì kū zé bù gē
CHAP. X. 1. The Master said to Yen Yuan, 'When called to office, to undertake its duties; when not so called, to lie retired;-- it is only I and you who have attained to this.' 【第十章】【一节】子谓颜渊曰、用之则行、舍之则藏、惟我与尔有是夫。 【第十章】【一節】子謂顏淵曰、用之則行、舍之則藏、惟我與爾有是夫。 zǐ wèi yán yuān yuē yòng zhī zé xíng shè zhī zé zàng wéi wǒ yǔ ěr yǒu shì fū
2. Tsze-lu said, 'If you had the conduct of the armies of a great State, whom would you have to act with you?' 【二节】子路曰、子行三军则谁与。 【二節】子路曰、子行三軍則誰與。 zǐ lù yuē zǐ xíng sānjūn zé shéi yǔ
3. The Master said, 'I would not have him to act with me, who will unarmed attack a tiger, or cross a river without a boat, dying without any regret. My associate must be the man who proceeds to action full of solicitude, who is fond of adjusting his plans, and then carries them into execution.' 【三节】子曰、暴虎冯河、 死而无悔者、吾不与也、必也临事而惧、好谋而成者也。 【三節】子曰、暴虎馮河、 死而無悔者、吾不與也、必也臨事而懼、好謀而成者也。 zǐ yuē bào hǔ féng hé sǐ ér wú huǐ zhě wú bù yǔ yě bì yě lín shì ér jù hào móu ér chéng zhě yě
CHAP. XI. The Master said, 'If the search for riches is sure to be successful, though I should become a groom with whip in hand to get them, I will do so. As the search may not be successful, I will follow after that which I love.' 【十一章】子曰、富而可求也、虽执鞭之士、吾亦为之、如不可求、从吾所 好。 【十一章】子曰、富而可求也、雖執鞭之士、吾亦為之、如不可求、從吾所 好。 zǐ yuē fù ér kě qiú yě suī zhí biān zhī shì wú yì wéi zhī rú bù kě qiú cóng wú suǒ hào
CHAP. XII. The things in reference to which the Master exercised the greatest caution were -- fasting, war, and sickness. 【十二章】子之所慎、齐、战、疾。 【十二章】子之所慎、齊、戰、疾。 zǐ zhī suǒ shèn qí zhàn jí
CHAP. XIII. When the Master was in Ch'i, he heard the Shao, and for three months did not know the taste of flesh. 'I did not think' he said, 'that music could have been made so excellent as this.' 【十三章】子在齐闻韶、三月不知肉味、曰、不图为乐之至於斯也。 【十三章】子在齊聞韶、三月不知肉味、曰、不圖為樂之至於斯也。 zǐ zài qí wén sháo sānyuè bùzhī ròu wèi yuē bù tú wéi yuè zhī zhì yú sī yě
CHAP. XIV. 1. Yen Yu said, 'Is our Master for the ruler of Wei?' Tsze-kung said, 'Oh! I will ask him.' 【十四章】【一节】冉有曰、夫子为卫君乎。子贡曰、诺、吾将问之。 【十四章】【一節】冉有曰、夫子為衛君乎。子貢曰、諾、吾將問之。 rǎn yǒu yuē fūzǐ wéi wèi jūn hū zǐ gòng yuē nuò wú jiāng wèn zhī
2. He went in accordingly, and said, 'What sort of men were Po-i and Shu-ch'i?' 'They were ancient worthies,' said the Master. 'Did they have any repinings because of their course?' The Master again replied, 'They sought to act virtuously, and they did so; what was there for them to repine about?' On this, Tsze-kung went out and said, 'Our Master is not for him.' 【二节】入曰、伯夷叔齐、何人也。曰、古之贤人也。曰、怨乎。曰、求仁而得 仁、又何怨。出曰、夫子不为也。 【二節】入曰、伯夷叔齊、何人也。曰、古之賢人也。曰、怨乎。曰、求仁而得 仁、又何怨。出曰、夫子不為也。 rù yuē bó yí shū qí hérén yě yuē gǔ zhī xián rén yě yuē yuàn hū yuē qiú rén ér de rén yòu hé yuàn chū yuē fūzǐ bù wéi yě
CHAP. XV. The Master said, 'With coarse rice to eat, with water to drink, and my bended arm for a pillow;-- I have still joy in the midst of these things. Riches and honours acquired by unrighteousness, are to me as a floating cloud.' 【十五章】子曰、饭疏食饮水、曲肱而枕之、乐亦在其中矣、不义而富且贵、 於我如浮云。 【十五章】子曰、飯疏食飲水、曲肱而枕之、樂亦在其中矣、不義而富且貴、 於我如浮雲。 zǐ yuē fàn shū shí yǐn shuǐ qū gōng ér zhěn zhī lè yì zài qízhōng yǐ bù yì ér fù qiě guì yú wǒ rú fú yún
CHAP. XVI. The Master said, 'If some years were added to my life, I would give fifty to the study of the Yi, and then I might come to be without great faults.' 【十六章】子曰、加我数年、五十以学易、可以无大过矣。 【十六章】子曰、加我數年、五十以學易、可以無大過矣。 zǐ yuē jiā wǒ shǔ nián wǔshí yǐ xué yì kěyǐ wú dà guò yǐ
CHAP. XVII The Master's frequent themes of discourse were-- the Odes, the History, and the maintenance of the Rules of Propriety. On all these he frequently discoursed. 【十七章】子所雅言、诗、书、执礼、皆雅言也。 【十七章】子所雅言、詩、書、執禮、皆雅言也。 zǐ suǒ yǎ yán shī shū zhí lǐ jiē yǎ yán yě
CHAP. XVIII. 1. The Duke of Sheh asked Tsze-lu about Confucius, and Tsze-lu did not answer him. 【十八章】【一节】叶公问孔子於子路、子路不对。 【十八章】【一節】葉公問孔子於子路、子路不對。 yè gōng wèn kǒngzǐ yú zǐ lù zǐ lù búduì
2. The Master said, 'Why did you not say to him,-- He is simply a man, who in his eager pursuit (of knowledge) forgets his food, who in the joy of its attainment forgets his sorrows, and who does not perceive that old age is coming on?' 【二节】子曰、女奚不 曰、其为人也、发愤忘食、乐以忘忧、不知老之将至云尔。 【二節】子曰、女奚不 曰、其為人也、發憤忘食、樂以忘憂、不知老之將至云爾。 zǐ yuē nǚ xī bù yuē qí wéirén yě fā fèn wàng shí lè yǐ wàng yōu bùzhī lǎo zhī jiāng zhì yún ěr
CHAP. XIX. The Master said, 'I am not one who was born in the possession of knowledge; I am one who is fond of antiquity, and earnest in seeking it there.' 【十九章】子曰、我非生而知之者、好古、敏以求之者也。 【十九章】子曰、我非生而知之者、好古、敏以求之者也。 zǐ yuē wǒ fēi shēng ér zhī zhī zhě hào gǔ mǐn yǐ qiú zhī zhě yě
CHAP. XX. The subjects on which the Master did not talk, were-- extraordinary things, feats of strength, disorder, and spiritual beings. 【二十章】子不语、怪、力、乱、神。 【二十章】子不語、怪、力、亂、神。 zǐ bù yǔ guài lì luàn shén
CHAP. XXI. The Master said, 'When I walk along with two others, they may serve me as my teachers. I will select their good qualities and follow them, their bad qualities and avoid them.' 【廿一章】子曰、三人行、必有我师焉、择其善者而从之、其不善者而改之。 【廿一章】子曰、三人行、必有我師焉、擇其善者而從之、其不善者而改之。 zǐ yuē sān rén xíng bì yǒu wǒ shī yān zé qí shàn zhě ér cóng zhī qí bùshàn zhě ér gǎi zhī
CHAP. XXII. The Master said, 'Heaven produced the virtue that is in me. Hwan T'ui-- what can he do to me?' 【廿二章】子曰、天生德於予、桓魋其如予何。 【廿二章】子曰、天生德於予、桓魋其如予何。 zǐ yuē tiānshēng dé yú yú Huán qí rú yú hé
CHAP. XXIII. The Master said, 'Do you think, my disciples, that I have any concealments? I conceal nothing from you. There is nothing which I do that is not shown to you, my disciples;-- that is my way.' 【廿三章】子曰、二三子、以我为隐乎、吾无隐乎尔、吾无行而不与二三子 者、是丘也、 【廿三章】子曰、二三子、以我為隱乎、吾無隱乎爾、吾無行而不與二三子 者、是丘也、 zǐ yuē èr sān zǐ yǐ wǒ wéi yǐn hū wú wú yǐn hū ěr wú wú xíng ér bù yǔ èr sān zǐ zhě shì qiū yě
CHAP. XXIV. There were four things which the Master taught,-- letters, ethics, devotion of soul, and truthfulness. 【廿四章】子以四教、文、行、忠、信。 【廿四章】子以四教、文、行、忠、信。 zǐ yǐ sì jiāo wén xíng zhōng xìn
CHAP. XXV. 1. The Master said, 'A sage it is not mine to see; could I see a man of real talent and virtue, that would satisfy me.' 【廿五章】【一节】子曰、圣人吾不得而见之矣、得见君子者、斯可矣。 【廿五章】【一節】子曰、聖人吾不得而見之矣、得見君子者、斯可矣。 zǐ yuē shèngrén wú bù de ér jiàn zhī yǐ de jiàn jūnzǐ zhě sī kě yǐ
2. The Master said, 'A good man it is not mine to see; could I see a man possessed of constancy, that would satisfy me. 【二节】子曰、善人吾不得而见之矣、得见有恒者、斯可矣。 【二節】子曰、善人吾不得而見之矣、得見有恆者、斯可矣。 zǐ yuē shàn rén wú bù de ér jiàn zhī yǐ de jiàn yǒu héng zhě sī kě yǐ
3. 'Having not and yet affecting to have, empty and yet affecting to be full, straitened and yet affecting to be at ease:-- it is difficult with such characteristics to have constancy.' 【三节】亡而为有、 虚而为盈、约而为泰、难乎有恒矣。 【三節】亡而為有、 虛而為盈、約而為泰、難乎有恆矣。 wáng ér wéi yǒu xū ér wéi yíng yuē ér wéi tài nán hū yǒu héng yǐ
CHAP. XXVI. The Master angled,-- but did not use a net. He shot,-- but not at birds perching. 【廿六章】子钓而不纲、弋不射宿。 【廿六章】子釣而不綱、弋不射宿。 zǐ diào ér bù gāng yì bù shè sù
CHAP. XXVII. The Master said, 'There may be those who act without knowing why. I do not do so. Hearing much and selecting what is good and following it; seeing much and keeping it in memory:-- this is the second style of knowledge.' 【廿七章】子曰、盖有不知而作之者、我无是也。多闻、择其善者而从之、多见而识之、知之次也。 【廿七章】子曰、蓋有不知而作之者、我無是也。多聞、擇其善者而從之、多見而識之、知之次也。 zǐ yuē gài yǒu bùzhī ér zuò zhī zhě wǒ wú shì yě duō wén zé qí shàn zhě ér cóng zhī duō jiàn ér shí zhī zhī zhī cì yě
CHAP. XXVIII. 1. It was difficult to talk (profitably and reputably) with the people of Hu-hsiang, and a lad of that place having had an interview with the Master, the disciples doubted. 【廿八章】【一节】互乡难与言、童子见、门人惑。 【廿八章】【一節】互鄉難與言、童子見、門人惑。 hù xiāng nán yǔ yán tóng zǐ jiàn mén rén huò
2. The Master said, 'I admit people's approach to me without committing myself as to what they may do when they have retired. Why must one be so severe? If a man purify himself to wait upon me, I receive him so purified, without guaranteeing his past conduct.' 【二节】子曰、与其进 也、不与其退也、唯何甚、人洁己以进、与其洁也、不保其往也。 【二節】子曰、與其進 也、不與其退也、唯何甚、人潔己以進、與其潔也、不保其往也。 zǐ yuē yǔqí jìn yě bù yǔqí tuì yě wéi hé shèn rén jié jǐ yǐ jìn yǔqí jié yě bù bǎo qí wǎng yě
CHAP. XXIX. The Master said, 'Is virtue a thing remote? I wish to be virtuous, and lo! virtue is at hand.' 【廿九章】子曰、仁远乎哉、我欲仁、斯仁至矣。 【廿九章】子曰、仁遠乎哉、我欲仁、斯仁至矣。 zǐ yuē rén yuǎn hū zāi wǒ yù rén sī rén zhì yǐ
CHAP. XXX. 1. The minister of crime of Ch'an asked whether the duke Chao knew propriety, and Confucius said, 'He knew propriety.' 【三十章】【一节】陈司败问昭公知礼乎。孔子曰、知礼。 【三十章】【一節】陳司敗問昭公知禮乎。孔子曰、知禮。 chén sī bài wèn zhāo gōng zhī lǐ hū kǒngzǐ yuē zhī lǐ
2. Confucius having retired, the minister bowed to Wu- ma Ch'I to come forward, and said, 'I have heard that the superior man is not a partisan. May the superior man be a partisan also? The prince married a daughter of the house of Wu, of the same surname with himself, and called her,-- "The elder Tsze of Wu." If the prince knew propriety, who does not know it?' 【二节】孔子退、揖巫马 期而进之、曰、吾闻君子不党、君子亦党乎、君取於吴为同姓、谓之吴孟子、君而 知礼、孰不知礼。 【二節】孔子退、揖巫馬 期而進之、曰、吾聞君子不黨、君子亦黨乎、君取於吳為同姓、謂之吳孟子、君而 知禮、孰不知禮。 kǒngzǐ tuì yī wū mǎ qī ér jìn zhī yuē wú wén jūnzǐ bù dǎng jūnzǐ yì dǎng hū jūn qǔ yú wú wéi tóngxìng wèi zhī wú mèng zǐ jūn ér zhī lǐ shú bùzhī lǐ
3. Wu-ma Ch'i reported these remarks, and the Master said, 'I am fortunate! If I have any errors, people are sure to know them.' 【三节】巫马期以告。子曰、丘也幸、苟有过、人必知 之。 【三節】巫馬期以告。子曰、丘也幸、苟有過、人必知 之。 wū mǎ qī yǐ gào zǐ yuē qiū yě xìng gǒu yǒu guò rén bì zhī zhī
CHAP. XXXI. When the Master was in company with a person who was singing, if he sang well, he would make him repeat the song, while he accompanied it with his own voice. 【卅一章】子与人歌、而善、必使反之、而後和之。 【卅一章】子與人歌、而善、必使反之、而後和之。 zǐ yǔ rén gē ér shàn bì shǐ fǎnzhī ér hòu hé zhī
CHAP. XXXII. The Master said, 'In letters I am perhaps equal to other men, but the character of the superior man, carrying out in his conduct what he professes, is what I have not yet attained to.' 【卅二章】子曰、文、莫吾犹人也、躬行君子、则吾未之有得。 【卅二章】子曰、文、莫吾猶人也、躬行君子、則吾未之有得。 zǐ yuē wén mò wú yóu rén yě gōng xíng jūnzǐ zé wú wèi zhī yǒu de
CHAP. XXXIII. The Master said, 'The sage and the man of perfect virtue;-- how dare I rank myself with them? It may simply be said of me, that I strive to become such without satiety, and teach others without weariness.' Kung-hsi Hwa said, 'This is just what we, the disciples, cannot imitate you in.' 【卅三章】子曰、若圣与仁、则吾岂敢、抑为之不厌、诲人不倦、则可谓云 尔已矣。公西华曰、正唯弟子不能学也。 。 【卅三章】子曰、若聖與仁、則吾豈敢、抑為之不厭、誨人不倦、則可謂云 爾已矣。公西華曰、正唯弟子不能學也。 。 zǐ yuē ruò shèng yǔ rén zé wú qǐgǎn yì wéi zhī bù yàn huìrénbújuàn zé kěwèi yún ěr yǐ yǐ gōng xī huá yuē zhēng wéi dìzǐ bùnéng xué yě
CHAP. XXXIV. The Master being very sick, Tsze-lu asked leave to pray for him. He said, 'May such a thing be done?' Tsze-lu replied, 'It may. In the Eulogies it is said, "Prayer has been made for thee to the spirits of the upper and lower worlds."' The Master said, 'My praying has been for a long time.' 【卅四章】子疾病。子路请祷。子曰、有诸。子路对曰、有之、诔曰、祷尔 於上下神 祗 。子曰、丘之祷久矣 【卅四章】子疾病。子路請禱。子曰、有諸。子路對曰、有之、誄曰、禱爾 於上下神 祗 。子曰、丘之禱久矣 zǐ jíbìng zǐ lù qǐng dǎo zǐ yuē yǒu zhū zǐ lù duì yuē yǒu zhī lěi yuē dǎo ěr yú shàngxià shén zhī zǐ yuē qiū zhī dǎo jiǔ yǐ
CHAP. XXXV. The Master said, 'Extravagance leads to insubordination, and parsimony to meanness. It is better to be mean than to be insubordinate.' 【卅五章】子曰、奢则不孙、俭则固、与其不孙也、宁固。 【卅五章】子曰、奢則不孫、儉則固、與其不孫也、寧固。 zǐ yuē shē zé bù sūn jiǎn zé gù yǔqí bù sūn yě níng gù
CHAP. XXXVI. The Master said, 'The superior man is satisfied and composed; the mean man is always full of distress.' 【卅六章】子曰、君子坦荡荡、小人长戚戚。 【卅六章】子曰、君子坦蕩蕩、小人長戚戚。 zǐ yuē jūnzǐ tǎndàng dàng xiǎo rén cháng qī qī
CHAP. XXXVII. The Master was mild, and yet dignified; majestic, and yet not fierce; respectful, and yet easy. 【卅七章】子温而厉、威而不猛、恭而安。 【卅七章】子溫而厲、威而不猛、恭而安。 zǐ wēn ér lì wēi ér bù měng gōng ér ān

Ref: http://www.gutenberg.org/files/4094/4094-h/4094-h.htm