Lun Yu/Book 6

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Analects of Confucius
(Translated by James Legge)
Simplified Chinese Traditional Chinese Chinese Pinyin
BOOK VI. YUNG YEY. 雍也第六 雍也第六 yōng yě dì liù
CHAP. I. 1. The Master said, 'There is Yung!-- He might occupy the place of a prince.' 【第一章】【一节】子曰、雍也可使南面。 【第一章】【一節】子曰、雍也可使南面。 zǐ yuē yōng yě kě shǐ nán miàn
2. Chung-kung asked about Tsze-sang Po-tsze. The Master said, 'He may pass. He does not mind small matters.' 【二节】仲弓问子桑伯子。子曰、 可也、简。 【二節】仲弓問子桑伯子。子曰、 可也、簡。 zhòng gōng wèn zǐ sāng bó zǐ zǐ yuē kě yě jiǎn


3. Chung-kung said, 'If a man cherish in himself a reverential feeling of the necessity of attention to business, though he may be easy in small matters in his government of the people, that may be allowed. But if he cherish in himself that easy feeling, and also carry it out in his practice, is not such an easy mode of procedure excessive?' 【三节】仲弓曰、居敬而行简、以临其民、不亦可乎、居简而行简、无乃大简乎。 【三節】仲弓曰、居敬而行簡、以臨其民、不亦可乎、居簡而行簡、無乃大簡乎。 zhòng gōng yuē jū jìng ér xíng jiǎn yǐ lín qí mín bù yì kě hū jū jiǎn ér xíng jiǎn wú nǎi dà jiǎn hū
4. The Master said, 'Yung's words are right.' 【四节】子曰、雍之言然。 【四節】子曰、雍之言然。 zǐ yuē yōng zhī yán rán
CHAP. II. The Duke Ai asked which of the disciples loved to learn. 【第二章】【一节】哀公问弟子孰为好学。 【第二章】【一節】哀公問弟子孰為好學。 āi gōng wèn dìzǐ shú wéi hàoxué
2. Confucius replied to him, 'There was Yen Hui; He loved to learn. He did not transfer his anger; he did not repeat a fault. Unfortunately, his appointed time was short and he died; and now there is not such another. I have not yet heard of any one who loves to learn as he did.' 【二节】孔子对曰、有颜回者好 学、不迁怒、不贰过、不幸短命死矣、今也则亡、未闻好学者也。 【二節】孔子對曰、有顏回者好 學、不遷怒、不貳過、不幸短命死矣、今也則亡、未聞好學者也。 kǒngzǐ duì yuē yǒu yán huí zhě hào xué bù qiān nù bù èr guò búxìng duǎn mìng sǐ yǐ jīn yě zé wáng wèi wén hàoxué zhě yě
CHAP. III. 1. Tsze-hwa being employed on a mission to Ch'i, the disciple Zan requested grain for his mother. The Master said, 'Give her a fu.' Yen requested more. 'Give her an yu,' said the Master. Yen gave her five ping. 【第三章】【一节】子华使於齐、冉子为其母请粟。子曰、与之釜。请益。 曰、与之庾。冉子与之粟五秉。 【第三章】【一節】子華使於齊、冉子為其母請粟。子曰、與之釜。請益。 曰、與之庾。冉子與之粟五秉。 zǐ huá shǐ yú qí rǎn zǐ wéi qí mǔ qǐng sù zǐ yuē yǔ zhī fǔ qǐng yì yuē yǔ zhī yǔ rǎn zǐ yǔ zhī sù wǔ bǐng
2. The Master said, 'When Ch'ih was proceeding to Ch'i, he had fat horses to his carriage, and wore light furs. I have heard that a superior man helps the distressed, but does not add to the wealth of the rich.' 【二节】子曰、赤之适齐也、乘肥马、衣轻 裘、吾闻之也、君子周急、不继富。 【二節】子曰、赤之適齊也、乘肥馬、衣輕 裘、吾聞之也、君子周急、不繼富。 zǐ yuē chì zhī shì qí yě chéng féi mǎ yī qīng qiú wú wén zhī yě jūnzǐ zhōu jí bù jì fù
3. Yuan Sze being made governor of his town by the Master, he gave him nine hundred measures of grain, but Sze declined them. 【三节】原思为之宰、与之粟九百、辞。 【三節】原思為之宰、與之粟九百、辭。 yuán sī wéi zhī zǎi yǔ zhī sù jiǔ bǎi cí
4.The Master said, 'Do not decline them. May you not give them away in the neighborhoods, hamlets, towns, and villages?' 【四节】子曰、毋、以与尔邻里乡党乎。 【四節】子曰、毋、以與爾鄰里鄉黨乎。 zǐ yuē wú yǐ yǔ ěr lín lǐ xiāng dǎng hū
CHAP. IV. The Master, speaking of Chung-kung, said, 'If the calf of a brindled cow be red and horned, although men may not wish to use it, would the spirits of the mountains and rivers put it aside?' 【第四章】子谓仲弓曰、犁牛之子騂且角、虽欲勿用、山川其舍诸。 【第四章】子謂仲弓曰、犁牛之子騂且角、雖欲勿用、山川其舍諸。 zǐ wèi zhòng gōng yuē lí niú zhī qiě jiǎo suī yù wù yòng shānchuān qí shè zhū
CHAP. V. The Master said, 'Such was Hui that for three months there would be nothing in his mind contrary to perfect virtue. The others may attain to this on some days or in some months, but nothing more.' 【第五章】子曰、回也、其心三月不违仁、其馀、则日月至焉而已矣。 【第五章】子曰、回也、其心三月不違仁、其餘、則日月至焉而已矣。 zǐ yuē huí yě qí xīn sānyuè bù wéi rén qí yú zé rì yuè zhì yān éryǐ yǐ
CHAP. VI. Chi K'ang asked about Chung-yu, whether he was fit to be employed as an officer of government. The Master said, 'Yu is a man of decision; what difficulty would he find in being an officer of government?' K'ang asked, 'Is Ts'ze fit to be employed as an officer of government?' and was answered, 'Ts'ze is a man of intelligence; what difficulty would he find in being an officer of government?' And to the same question about Ch'iu the Master gave the same reply, saying, 'Ch'iu is a man of various ability.' 【第六章】季康子问仲由、可使从政也与。子曰、由也果、於从政乎何有。 曰、赐也、可使从政也与。曰、赐也达、於从政乎何有。曰、求也、可使从 政也与。曰、求也艺、於从政乎何有。 【第六章】季康子問仲由、可使從政也與。子曰、由也果、於從政乎何有。 曰、賜也、可使從政也與。曰、賜也達、於從政乎何有。曰、求也、可使從 政也與。曰、求也藝、於從政乎何有。 jì kāng zǐ wèn zhòng yóu kě shǐ cóng zhèng yě yǔ zǐ yuē yóu yě guǒ yú cóng zhèng hū hé yǒu yuē cì yě kě shǐ cóng zhèng yě yǔ yuē cì yě dá yú cóng zhèng hū hé yǒu yuē qiú yě kě shǐ cóng zhèng yě yǔ yuē qiú yě yì yú cóng zhèng hū hé yǒu
CHAP. VII. The chief of the Chi family sent to ask Min Tsze-ch'ien to be governor of Pi. Min Tsze-ch'ien said, 'Decline the offer for me politely. If any one come again to me with a second invitation, I shall be obliged to go and live on the banks of the Wan.' 【第七章】季氏使闵子骞为费宰、闵子骞曰、善为我辞焉、如有复我者、则 吾必在汶上矣。 【第七章】季氏使閔子騫為費宰、閔子騫曰、善為我辭焉、如有復我者、則 吾必在汶上矣。 jì shì shǐ mǐn zǐ qiān wéi fèi zǎi mǐn zǐ qiān yuē shàn wéi wǒ cí yān rú yǒu fù wǒ zhě zé wú bì zài wèn shàng yǐ
CHAP. VIII. Po-niu being ill, the Master went to ask for him. He took hold of his hand through the window, and said, 'It is killing him. It is the appointment of Heaven, alas! That such a man should have such a sickness! That such a man should have such a sickness!' 【第八章】伯牛有疾、子问之、自牖执其手、曰、亡之、命矣夫、斯人也、 而有斯疾也、斯人也、而有斯疾也。 【第八章】伯牛有疾、子問之、自牖執其手、曰、亡之、命矣夫、斯人也、 而有斯疾也、斯人也、而有斯疾也。 bó niú yǒu jí zǐ wèn zhī zì yǒu zhí qí shǒu yuē wáng zhī mìng yǐ fū sī rén yě ér yǒu sī jí yě sī rén yě ér yǒu sī jí yě
CHAP. IX. The Master said, 'Admirable indeed was the virtue of Hui! With a single bamboo dish of rice, a single gourd dish of drink, and living in his mean narrow lane, while others could not have endured the distress, he did not allow his joy to be affected by it. Admirable indeed was the virtue of Hui!' 【第九章】子曰、贤哉回也、一箪食、一瓢饮、在陋巷、人不堪其忧、回也 不改其乐、贤哉回也。 【第九章】子曰、賢哉回也、一簞食、一瓢飲、在陋巷、人不堪其憂、回也 不改其樂、賢哉回也。 zǐ yuē xián zāi huí yě yī dān shí yī piáo yǐn zài lòu xiàng rén bù kān qí yōu huí yě bù gǎi qí lè xián zāi huí yě


CHAP. X. Yen Ch'iu said, 'It is not that I do not delight in your doctrines, but my strength is insufficient.' The Master said, 'Those whose strength is insufficient give over in the middle of the way but now you limit yourself.' 【第十章】冉求曰、非不说子之道、力不足也。子曰、力不足者、中道而废、今女画。 【第十章】冉求曰、非不說子之道、力不足也。子曰、力不足者、中道而廢、今女畫。 rǎn qiú yuē fēi bù shuō zǐ zhī dào lì bùzú yě zǐ yuē lì bùzú zhě zhōng dào ér fèi jīn nǚ huà
CHAP. XI. The Master said to Tsze-hsia, 'Do you be a scholar after the style of the superior man, and not after that of the mean man.' 【十一章】子谓子夏曰、女为君子儒、无为小人儒。 【十一章】子謂子夏曰、女為君子儒、無為小人儒。 zǐ wèi zǐ xià yuē nǚ wéi jūnzǐ rú wú wéi xiǎo rén rú
CHAP. XII. Tsze-yu being governor of Wu-ch'ang, the Master said to him, 'Have you got good men there?' He answered, 'There is Tan-t'ai Mieh-ming, who never in walking takes a short cut, and never comes to my office, excepting on public business.' 【十二章】子游为武城宰、子曰、女得人焉耳乎。曰、有澹滅灭明者、行不 由径、非公事、未尝至於偃之室也。 【十二章】子游為武城宰、子曰、女得人焉耳乎。曰、有澹臺滅明者、行不 由徑、非公事、未嘗至於偃之室也。 zǐ yóu wéi wǔ chéng zǎi zǐ yuē nǚ de rén yān ěr hū yuē yǒu dàn miè míng zhě xíng bù yóu jìng fēi gōng shì wèicháng zhì yú yǎn zhī shì yě
CHAP. XIII. The Master said, 'Mang Chih-fan does not boast of his merit. Being in the rear on an occasion of flight, when they were about to enter the gate, he whipped up his horse, saying, "It is not that I dare to be last. My horse would not advance."' 【十三章】子曰、孟之反不伐、奔而殿、将入门、策其马、曰、非敢後也、 马不进也。 【十三章】子曰、孟之反不伐、奔而殿、將入門、策其馬、曰、非敢後也、 馬不進也。 zǐ yuē mèng zhī fǎn bù fá bēn ér diàn jiāng rùmén cè qí mǎ yuē fēi gǎn hòu yě mǎ bù jìn yě
CHAP. XIV. The Master said, 'Without the specious speech of the litanist T'o and the beauty of the prince Chao of Sung, it is difficult to escape in the present age.' 【十四章】子曰、不有祝鮀之佞、而有宋朝之美、难乎免於今之世矣。 【十四章】子曰、不有祝鮀之佞、而有宋朝之美、難乎免於今之世矣。 zǐ yuē bù yǒu zhù zhī nìng ér yǒu sòng cháo zhī měi nán hū miǎn yú jīn zhī shì yǐ
CHAP. XV. The Master said, 'Who can go out but by the door? How is it that men will not walk according to these ways?' 【十五章】子曰、谁能出不由户?何莫由斯道也。 【十五章】子曰、誰能出不由戶?何莫由斯道也。 zǐ yuē shéi néng chū bù yóu hù hé mò yóu sī dào yě
CHAP. XVI. The Master said, 'Where the solid qualities are in excess of accomplishments, we have rusticity; where the accomplishments are in excess of the solid qualities, we have the manners of a clerk. When the accomplishments and solid qualities are equally blended, we then have the man of virtue.' 【十六章】子曰、质胜文则野、文胜质则史、文质彬彬、然後君子。 【十六章】子曰、質勝文則野、文勝質則史、文質彬彬、然後君子。 zǐ yuē zhì shèng wén zé yě wén shèng zhì zé shǐ wénzhìbīnbīn rán hòu jūnzǐ
CHAP. XVII. The Master said, 'Man is born for uprightness. If a man lose his uprightness, and yet live, his escape from death is the effect of mere good fortune.' 【十七章】子曰、人之生也直、罔之生也、幸而免。 【十七章】子曰、人之生也直、罔之生也、幸而免。 zǐ yuē rén zhī shēng yě zhí wǎng zhī shēng yě xìng'ér miǎn
CHAP. XVIII. The Master said, 'They who know the truth are not equal to those who love it, and they who love it are not equal to those who delight in it.' 【十八章】子曰、知之者、不如好之者、好之者、不如乐之者。 【十八章】子曰、知之者、不如好之者、好之者、不如樂之者。 zǐ yuē zhī zhī zhě bùrú hào zhī zhě hào zhī zhě bùrú lè zhī zhě
CHAP. XIX. The Master said, 'To those whose talents are above mediocrity, the highest subjects may be announced. To those who are below mediocrity, the highest subjects may not be announced.' 【十九章】子曰、中人以上、可以语上也、中人以下、不可以语上也。 【十九章】子曰、中人以上、可以語上也、中人以下、不可以語上也。 zǐ yuē zhōngrén yǐshàng kěyǐ yǔ shàng yě zhōngrén yǐxià bù kěyǐ yǔ shàng yě
CHAP. XX. Fan Ch'ih asked what constituted wisdom. The Master said, 'To give one's self earnestly to the duties due to men, and, while respecting spiritual beings, to keep aloof from them, may be called wisdom.' He asked about perfect virtue. The Master said, 'The man of virtue makes the difficulty to be overcome his first business, and success only a subsequent consideration;-- this may be called perfect virtue.' 【二十章】樊迟问知。子曰、务民之义、敬鬼神而远之、可谓知矣。问仁。 曰、仁者先难而後获、可谓仁矣。 【二十章】樊遲問知。子曰、務民之義、敬鬼神而遠之、可謂知矣。問仁。 曰、仁者先難而後獲、可謂仁矣。 fán chí wèn zhī zǐ yuē wù mín zhī yì jìng guǐshén ér yuǎn zhī kěwèi zhī yǐ wèn rén yuē rén zhě xiān nán ér hòu huò kěwèi rén yǐ
CHAP. XXI. The Master said, 'The wise find pleasure in water; the virtuous find pleasure in hills. The wise are active; the virtuous are tranquil. The wise are joyful; the virtuous are long-lived.' 【廿一章】子曰、知者乐水、仁者乐山、知者动、仁者静。知者乐、仁者寿。 【廿一章】子曰、知者樂水、仁者樂山、知者動、仁者靜。知者樂、仁者壽。 zǐ yuē zhī zhě lè shuǐ rén zhě lè shān zhī zhě dòng rén zhě jìng zhī zhě lè rén zhě shòu
CHAP. XXII. The Master said, 'Ch'i, by one change, would come to the State of Lu. Lu, by one change, would come to a State where true principles predominated.' 【廿二章】子曰、齐一变、至於鲁、鲁一变、至於道。 【廿二章】子曰、齊一變、至於魯、魯一變、至於道。 zǐ yuē qí yī biàn zhì yú lǔ lǔ yī biàn zhì yú dào
CHAP. XXIII. The Master said, 'A cornered vessel without corners.-- A strange cornered vessel! A strange cornered vessel!' 【廿三章】子曰、觚不觚、觚哉觚哉。 【廿三章】子曰、觚不觚、觚哉觚哉。 zǐ yuē gū bù gū gū zāi gū zāi
CHAP. XXIV. Tsai Wo asked, saying, 'A benevolent man, though it be told him,-- 'There is a man in the well' will go in after him, I suppose.' Confucius said, 'Why should he do so?' A superior man may be made to go to the well, but he cannot be made to go down into it. He may be imposed upon, but he cannot be fooled.' 【廿四章】宰我问曰、仁者虽告之曰、井有仁焉、其从之也。子曰、何为其然也、君子可逝也、不可陷也、可欺也、不可罔也。 【廿四章】宰我問曰、仁者雖告之曰、井有仁焉、其從之也。子曰、何為其然也、君子可逝也、不可陷也、可欺也、不可罔也。 zǎi wǒ wèn yuē rén zhě suī gào zhī yuē jǐng yǒu rén yān qí cóng zhī yě zǐ yuē hé wéi qí rán yě jūnzǐ kě shì yě bù kě xiàn yě kě qī yě bù kě wǎng yě
CHAP. XXV. The Master said, 'The superior man, extensively studying all learning, and keeping himself under the restraint of the rules of propriety, may thus likewise not overstep what is right.' 【廿五章】子曰、君子博学於文、约之以礼、亦可以弗畔矣夫。 【廿五章】子曰、君子博學於文、約之以禮、亦可以弗畔矣夫。 zǐ yuē jūnzǐ bóxué yú wén yuē zhī yǐ lǐ yì kěyǐ fú pàn yǐ fū
CHAP. XXVI. The Master having visited Nan-tsze, Tsze-lu was displeased, on which the Master swore, saying, 'Wherein I have done improperly, may Heaven reject me, may Heaven reject me!' 【廿六章】子见南子、子路不说、夫子矢之、曰、予所否者、天厌之、天厌 之。 【廿六章】子見南子、子路不說、夫子矢之、曰、予所否者、天厭之、天厭 之。 zǐ jiàn nán zǐ zǐ lù bù shuō fūzǐ shǐ zhī yuē yú suǒ fǒu zhě tiān yàn zhī tiān yàn zhī
CHAP. XXVII. The Master said, 'Perfect is the virtue which Is according to the Constant Mean! Rare for a long time has been its practise among the people.' 【廿七章】子曰、中庸之为德也、其至矣乎、民鲜久矣。 【廿七章】子曰、中庸之為德也、其至矣乎、民鮮久矣。 zǐ yuē zhōngyōng zhī wéi dé yě qí zhì yǐ hū mín xiān jiǔ yǐ
CHAP. XXVIII. 1. Tsze-kung said, 'Suppose the case of a man extensively conferring benefits on the people, and able to assist all, what would you say of him? Might he be called perfectly virtuous?' The Master said, 'Why speak only of virtue in connexion with him? Must he not have the qualities of a sage? Even Yao and Shun were still solicitous about this. 【廿八章】【一节】子贡曰、如有博施於民、而能济众、何如、可谓仁乎。 子曰、何事於仁、必也圣乎、尧舜其犹病诸。 【廿八章】【一節】子貢曰、如有博施於民、而能濟眾、何如、可謂仁乎。 子曰、何事於仁、必也聖乎、堯舜其猶病諸。 zǐ gòng yuē rú yǒu bó shī yú mín ér néng jì zhòng hérú kěwèi rén hū zǐ yuē héshì yú rén bì yě shèng hū Yáo shùn qí yóu bìng zhū
2. 'Now the man of perfect virtue, wishing to be established himself, seeks also to establish others; wishing to be enlarged himself, he seeks also to enlarge others. 【二节】夫仁者、己欲立而立 人、己欲达而达人。 【二節】夫仁者、己欲立而立 人、己欲達而達人。 fū rén zhě jǐ yù lì érlì rén jǐ yù dá ér dá rén
3. 'To be able to judge of others by what is nigh in ourselves;-- this may be called the art of virtue.' 【三节】能近取譬、可谓仁之方也已。 【三節】能近取譬、可謂仁之方也已。 néng jìn qǔ pì kěwèi rén zhī fāng yě yǐ

Ref: http://www.gutenberg.org/files/4094/4094-h/4094-h.htm