Lun Yu/Book 5

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Analects of Confucius
(Translated by James Legge)
Simplified Chinese Traditional Chinese Chinese Pinyin
BOOK V. KUNG-YE CH'ANG. 公冶长第五 公冶長第五 gōng yě cháng dì wǔ
CHAP. I. 1. The Master said of Kung-ye Ch'ang that he might be wived; although he was put in bonds, he had not been guilty of any crime. Accordingly, he gave him his own daughter to wife. 【第一章】【一节】子谓公冶长、可妻也、虽在缧絏之中、非其罪也。以其 子妻之。 【第一章】【一節】子謂公冶長、可妻也、雖在縲絏之中、非其罪也。以其 子妻之。 zǐ wèi gōng yě cháng kě qī yě suī zài léi zhī zhōng fēi qí zuì yě yǐ qí zǐ qī zhī
2. Of Nan Yung he said that if the country were well governed he would not be out of office, and if it were ill-governed, he would escape punishment and disgrace. He gave him the daughter of his own elder brother to wife. 【二节】子谓南容邦有道不废、邦无道免於刑戮。以其兄之子妻之。 【二節】子謂南容邦有道不廢、邦無道免於刑戮。以其兄之子妻之。 zǐ wèi nán róng bāng yǒu dào bù fèi bāng wú dào miǎn yú xíng lù yǐ qí xiōng zhī zǐ qī zhī
CHAP. II. The Master said of Tsze-chien, 'Of superior virtue indeed is such a man! If there were not virtuous men in Lu, how could this man have acquired this character?' 【第二章】子谓子贱、君子哉若人、鲁无君子者、斯焉取斯。 【第二章】子謂子賤、君子哉若人、魯無君子者、斯焉取斯。 zǐ wèi zǐ jiàn jūnzǐ zāi ruò rén lǔ wú jūnzǐ zhě sī yān qǔ sī
CHAP. III. Tsze-kung asked, 'What do you say of me, Ts'ze? The Master said, 'You are a utensil.' 'What utensil?' 'A gemmed sacrificial utensil.' 【第三章】子贡问曰、赐也何如。子曰、女器也。曰、何器也。曰、瑚琏也。 【第三章】子貢問曰、賜也何如。子曰、女器也。曰、何器也。曰、瑚璉也。 zǐ gòng wèn yuē cì yě hérú zǐ yuē nǚ qì yě yuē hé qì yě yuē hú yě
CHAP. IV. 1. Some one said, 'Yung is truly virtuous, but he is not ready with his tongue.' 【第四章】【一节】或曰、雍也仁、而不佞。 【第四章】【一節】或曰、雍也仁、而不佞。 huò yuē yōng yě rén ér bù nìng
2. The Master said, 'What is the good of being ready with the tongue? They who encounter men with smartnesses of speech for the most part procure themselves hatred. I know not whether he be truly virtuous, but why should he show readiness of the tongue?' 【二节】子曰、焉用佞、御人 以口给、屡憎於人、不知其仁、焉用佞。 【二節】子曰、焉用佞、禦人 以口給、屢憎於人、不知其仁、焉用佞。 zǐ yuē yān yòng nìng yù rén yǐ kǒu jǐ lǚ zēng yú rén bùzhī qí rén yān yòng nìng
CHAP. V. The Master was wishing Ch'i-tiao K'ai to enter on official employment. He replied, 'I am not yet able to rest in the assurance of THIS.' The Master was pleased. 【第五章】子使漆雕开仕。对曰、吾斯之未能信。子说。 【第五章】子使漆雕開仕。對曰、吾斯之未能信。子說。 zǐ shǐ qī diāo kāi shì duì yuē wú sī zhī wèi néng xìn zǐ shuō
CHAP. VI. The Master said, 'My doctrines make no way. I will get upon a raft, and float about on the sea. He that will accompany me will be Yu, I dare say.' Tsze-lu hearing this was glad, upon which the Master said, 'Yu is fonder of daring than I am. He does not exercise his judgment upon matters.' 【第六章】子曰、道不行、乘桴浮于海、从我者、其由与。子路闻之喜。子曰、由也、好勇过我、无所取材。 【第六章】子曰、道不行、乘桴浮于海、從我者、其由與。子路聞之喜。子曰、由也、好勇過我、無所取材。 zǐ yuē dào bùxíng chéng fú fú yú hǎi cóng wǒ zhě qí yóu yǔ zǐ lù wén zhī xǐ zǐ yuē yóu yě hào yǒng guò wǒ wú suǒ qǔ cái
CHAP. VII. 1. Mang Wu asked about Tsze-lu, whether he was perfectly virtuous. The Master said, 'I do not know.' 【第七章】【一节】孟武伯问子路仁乎。子曰、不知也。 【第七章】【一節】孟武伯問子路仁乎。子曰、不知也。 mèng wǔ bó wèn zǐ lù rén hū zǐ yuē bùzhī yě
2. He asked again, when the Master replied, 'In a kingdom of a thousand chariots, Yu might be employed to manage the military levies, but I do not know whether he be perfectly virtuous.' 【二节】又问。子 曰、由也、千乘之国、可使治其赋也、不知其仁也。 【二節】又問。子 曰、由也、千乘之國、可使治其賦也、不知其仁也。 yòu wèn zǐ yuē yóu yě qiān chéng zhī guó kě shǐ zhì qí fù yě bùzhī qí rén yě
3. 'And what do you say of Ch'iu?' The Master replied, 'In a city of a thousand families, or a clan of a hundred chariots, Ch'iu might be employed as governor, but I do not know whether he is perfectly virtuous.' 【三节】求也何如。子 曰、求也、千室之邑、百乘之家、可使为之宰也、不知其仁也。 【三節】求也何如。子 曰、求也、千室之邑、百乘之家、可使為之宰也、不知其仁也。 qiú yě hérú zǐ yuē qiú yě qiān shì zhī yì bǎi chéng zhī jiā kě shǐ wéi zhī zǎi yě bùzhī qí rén yě
4. 'What do you say of Ch'ih?' The Master replied, 'With his sash girt and standing in a court, Ch'ih might be employed to converse with the visitors and guests, but I do not know whether he is perfectly virtuous.' 【四节】赤 也何如。子曰、赤也、束带立於朝、可使与宾客言也、不知其仁也。 【四節】赤 也何如。子曰、赤也、束帶立於朝、可使與賓客言也、不知其仁也。 chì yě hérú zǐ yuē chì yě shù dài lì yú cháo kě shǐ yǔ bīnkè yán yě bùzhī qí rén yě
CHAP. VIII. 1. The Master said to Tsze-kung, 'Which do you consider superior, yourself or Hui?' 【第八章】【一节】子谓子贡曰、女与回也、孰愈。 【第八章】【一節】子謂子貢曰、女與回也、孰愈。 zǐ wèi zǐ gòng yuē nǚ yǔ huí yě shú yù
2. Tsze-kung replied, 'How dare I compare myself with Hui? Hui hears one point and knows all about a subject; I hear one point, and know a second.' 【二节】对曰、赐也、 何敢望回、回也、闻一以知十、赐也、闻一以知二。 【二節】對曰、賜也、 何敢望回、回也、聞一以知十、賜也、聞一以知二。

duì yuē cì yě hé gǎn wàng huí huí yě wén yī yǐ zhī shí cì yě wén yī yǐ zhī èr

3. The Master said, 'You are not equal to him. I grant you, you are not equal to him.' 【三节】子曰、弗如也、 吾与女、弗如也。 【三節】子曰、弗如也、 吾與女、弗如也。 zǐ yuē fú rú yě wú yǔ nǚ fú rú yě
CHAP. IX. 1. Tsai Yu being asleep during the daytime, the Master said, 'Rotten wood cannot be carved; a wall of dirty earth will not receive the trowel. This Yu!-- what is the use of my reproving him?' 【第九章】宰予昼寝。子曰、朽木不可雕也、粪土之墙、不可朽也、於予与 何诛。 【第九章】宰予晝寢。子曰、朽木不可雕也、糞土之牆、不可朽也、於予與 何誅。 zǎi yú zhòu qǐn zǐ yuē xiǔ mù bù kě diāo yě fèntǔ zhī qiáng bù kě xiǔ yě yú yú yǔ hé zhū
2. The Master said, 'At first, my way with men was to hear their words, and give them credit for their conduct. Now my way is to hear their words, and look at their conduct. It is from Yu that I have learned to make this change.' 【二节】子曰、始吾於人也、听其言而信其行、今吾於人也、 听其言而观其行、於予与改是。 【二節】子曰、始吾於人也、聽其言而信其行、今吾於人也、 聽其言而觀其行、於予與改是。 zǐ yuē shǐ wú yú rén yě tīng qí yán ér xìn qí xíng jīn wú yú rén yě tīng qí yán ér guān qí xíng yú yú yǔ gǎi shì
CHAP. X. The Master said, 'I have not seen a firm and unbending man.' Some one replied, 'There is Shan Ch'ang.' 'Ch'ang,' said the Master, 'is under the influence of his passions; how can he be pronounced firm and unbending?' 【第十章】子曰、吾未见刚者。或对曰、申枨。子曰、枨也欲、焉得刚。 【第十章】子曰、吾未見剛者。或對曰、申棖。子曰、棖也慾、焉得剛。 zǐ yuē wú wèi jiàn gāng zhě huò duì yuē shēn chéng zǐ yuē chéng yě yù yān de gāng
CHAP. XI. Tsze-kung said, 'What I do not wish men to do to me, I also wish not to do to men.' The Master said, 'Ts'ze, you have not attained to that.' 【十一章】子贡曰、我不欲人之加诸我也、吾亦欲无加诸人。子曰、赐也、 非尔所及也。 【十一章】子貢曰、我不欲人之加諸我也、吾亦欲無加諸人。子曰、賜也、 非爾所及也。 zǐ gòng yuē wǒ bù yù rén zhī jiā zhū wǒ yě wú yì yù wú jiā zhū rén zǐ yuē cì yě fēi ěr suǒ jí yě
CHAP. XII. Tsze-kung said, 'The Master's personal displays of his principles and ordinary descriptions of them may be heard. His discourses about man's nature, and the way of Heaven, cannot be heard.' 【十二章】子贡曰、夫子之文章、可得而闻也、夫子之言性与天道、不可得而闻也。 【十二章】子貢曰、夫子之文章、可得而聞也、夫子之言性與天道、不可得而聞也。 zǐ gòng yuē fūzǐ zhī wénzhāng kě de ér wén yě fūzǐ zhī yán xìng yǔ tiān dào bù kě de ér wén yě
CHAP. XIII. When Tsze-lu heard anything, if he had not yet succeeded in carrying it into practice, he was only afraid lest he should hear something else. 【十三章】子路有闻、未之能行、唯恐有闻。 【十三章】子路有聞、未之能行、唯恐有聞。 zǐ lù yǒu wén wèi zhī néng xíng wéi kǒng yǒu wén
CHAP. XIV. Tsze-kung asked, saying, 'On what ground did Kung-wan get that title of Wan?' The Master said, 'He was of an active nature and yet fond of learning, and he was not ashamed to ask and learn of his inferiors!-- On these grounds he has been styled Wan.' 【十四章】子贡问曰、孔文子、何以谓之文也。子曰、敏而好学、不耻下问、 是以谓之文也。 【十四章】子貢問曰、孔文子、何以謂之文也。子曰、敏而好學、不恥下問、 是以謂之文也。 zǐ gòng wèn yuē kǒng wén zǐ hé yǐ wèi zhī wén yě zǐ yuē mǐn ér hàoxué bù chǐ xià wèn shì yǐ wèi zhī wén yě
CHAP. XV. The Master said of Tsze-ch'an that he had four of the characteristics of a superior man:-- in his conduct of himself, he was humble; in serving his superiors, he was respectful; in nourishing the people, he was kind; in ordering the people, he was just.' 【十五章】子谓子产、有君子之道四焉、其行己也恭、其事上也敬、其养民 也惠、其使民也义。 【十五章】子謂子產、有君子之道四焉、其行己也恭、其事上也敬、其養民 也惠、其使民也義。 zǐ wèi zǐ chǎn yǒu jūnzǐ zhī dào sì yān qí xíng jǐ yě gōng qí shì shàng yě jìng qí yǎng mín yě huì qí shǐ mín yě yì
CHAP. XVI. The Master said, 'Yen P'ing knew well how to maintain friendly intercourse. The acquaintance might be long, but he showed the same respect as at first.' 【十六章】子曰、晏平仲善与人交、久而敬之。 【十六章】子曰、晏平仲善與人交、久而敬之。 zǐ yuē yàn píng zhòng shàn yǔ rén jiāo jiǔ ér jìng zhī
CHAP. XVII. The Master said, 'Tsang Wan kept a large tortoise in a house, on the capitals of the pillars of which he had hills made, and with representations of duckweed on the small pillars above the beams supporting the rafters.-- Of what sort was his wisdom?' 【十七章】子曰、藏文仲、居蔡、山节藻梲、何如其知也。 【十七章】子曰、藏文仲、居蔡、山節藻梲、何如其知也。 zǐ yuē zàng wén zhòng jū Cài shān jié zǎo hérú qí zhī yě
CHAP. XVIII. 1. Tsze-chang asked, saying, 'The minister Tsze-wan thrice took office, and manifested no joy in his countenance. Thrice he retired from office, and manifested no displeasure. He made it a point to inform the new minister of the way in which he had conducted the government;-- what do you say of him?' The Master replied. 'He was loyal.' 'Was he perfectly virtuous?' 'I do not know. How can he be pronounced perfectly virtuous?' 【十八章】【一节】子张问曰、令尹子文三仕为令尹、无喜色、三已之、无 愠色。旧令尹之政、必以告新令尹、何如。子曰、忠矣。曰、仁矣乎。曰、未知、焉得仁。 【十八章】【一節】子張問曰、令尹子文三仕為令尹、無喜色、三已之、無 慍色。舊令尹之政、必以告新令尹、何如。子曰、忠矣。曰、仁矣乎。曰、未知、焉得仁。 zǐ zhāng wèn yuē lìng Yǐn zǐ wén sān shì wéi lìng Yǐn wú xǐ sè sān yǐ zhī wú yùnsè jiù lìng Yǐn zhī zhèng bì yǐ gào xīn lìng Yǐn hérú zǐ yuē zhōng yǐ yuē rén yǐ hū yuē wèi zhī yān de rén
2. Tsze-chang proceeded, 'When the officer Ch'ui killed the prince of Ch'i, Ch'an Wan, though he was the owner of forty horses, abandoned them and left the country. Coming to another State, he said, "They are here like our great officer, Ch'ui," and left it. He came to a second State, and with the same observation left it also;-- what do you say of him?' The Master replied, 'He was pure.' 'Was he perfectly virtuous?' 'I do not know. How can he be pronounced perfectly virtuous?' 【二节】崔子弑齐君、陈文子有马十乘、弃而违之。至於他 邦、则曰、犹吾大夫崔子也、违之、之一邦、则又曰、犹吾大夫崔子也、违 之、何如。子曰、清矣。曰、仁矣乎。曰、未知、焉得仁。 【二節】崔子弒齊君、陳文子有馬十乘、棄而違之。至於他 邦、則曰、猶吾大夫崔子也、違之、之一邦、則又曰、猶吾大夫崔子也、違 之、何如。子曰、清矣。曰、仁矣乎。曰、未知、焉得仁。 Cuī zǐ shì qí jūn chén wén zǐ yǒu mǎ shí chéng qì ér wéi zhī zhì yú tā bāng zé yuē yóu wú dàifū Cuī zǐ yě wéi zhī zhīyī bāng zé yòu yuē yóu wú dàifū Cuī zǐ yě wéi zhī hérú zǐ yuē qīng yǐ yuē rén yǐ hū yuē wèi zhī yān de rén
CHAP. XIX. Chi Wan thought thrice, and then acted. When the Master was informed of it, he said, 'Twice may do.' 【十九章】季文子三思而後行。子闻之曰、再、斯可矣。 【十九章】季文子三思而後行。子聞之曰、再、斯可矣。 jì wén zǐ sān sī ér hòu xíng zǐ wén zhī yuē zài sī kě yǐ
CHAP. XX. The Master said, 'When good order prevailed in his country, Ning Wu acted the part of a wise man. When his country was in disorder, he acted the part of a stupid man. Others may equal his wisdom, but they cannot equal his stupidity.' 【二十章】子曰、甯武子、邦有道、则知、邦无道、则愚、其知可及也、其愚不可及也。 【二十章】子曰、甯武子、邦有道、則知、邦無道、則愚、其知可及也、其愚不可及也。 zǐ yuē wǔ zǐ bāng yǒu dào zé zhī bāng wú dào zé yú qí zhī kě jí yě qí yú bù kě jí yě
CHAP. XXI. When the Master was in Ch'an, he said, 'Let me return! Let me return! The little children of my school are ambitious and too hasty. They are accomplished and complete so far, but they do not know how to restrict and shape themselves.' 【廿一章】子在陈曰、归与归与、吾党之小子狂简、斐然成章、不知所以裁 之。 【廿一章】子在陳曰、歸與歸與、吾黨之小子狂簡、斐然成章、不知所以裁 之。 zǐ zài chén yuē guī yǔ guī yǔ wú dǎng zhī xiǎo zǐ kuáng jiǎn fěirán chéng zhāng bùzhī suǒyǐ cái zhī
CHAP. XXII. The Master said, 'Po-i and Shu-ch'i did not keep the former wickednesses of men in mind, and hence the resentments directed towards them were few.' 【廿二章】子曰、伯夷叔齐、不念旧恶、怨是用希。 【廿二章】子曰、伯夷叔齊、不念舊惡、怨是用希。 zǐ yuē bó yí shū qí bù niàn jiù è yuàn shì yòng xī
CHAP. XXIII. The Master said, 'Who says of Wei-shang Kao that he is upright? One begged some vinegar of him, and he begged it of a neighbor and gave it to the man.' 【廿三章】子曰、孰谓微生高直、或乞腌焉、乞诸邻而与之。 【廿三章】子曰、孰謂微生高直、或乞醃焉、乞諸鄰而與之。 zǐ yuē shú wèi wēi shēng gāo zhí huò qǐ yān yān qǐ zhū lín ér yǔ zhī
CHAP. XXIV. The Master said, 'Fine words, an insinuating appearance, and excessive respect;-- Tso Ch'iu-ming was ashamed of them. I also am ashamed of them. To conceal resentment against a person, and appear friendly with him;-- Tso Ch'iu-ming was ashamed of such conduct. I also am ashamed of it.' 【廿四章】子曰、巧言令色、足恭、左丘明耻之、丘亦耻之、匿怨而友其人、 左丘明耻之、丘亦耻之。 【廿四章】子曰、巧言令色、足恭、左丘明恥之、丘亦恥之、匿怨而友其人、 左丘明恥之、丘亦恥之。 zǐ yuē qiǎo yán lìng sè zú gōng zuǒ qiū míng chǐ zhī qiū yì chǐ zhī nì yuàn ér yǒu qí rén zuǒ qiū míng chǐ zhī qiū yì chǐ zhī
CHAP. XXV. 1. Yen Yuan and Chi Lu being by his side, the Master said to them, 'Come, let each of you tell his wishes.' 【廿五章】【一节】颜渊季路侍。子曰、盍各言尔志。 【廿五章】【一節】顏淵季路侍。子曰、盍各言爾志。 yán yuān jì lù shì zǐ yuē hé gè yán ěr zhì
2. Tsze-lu said, 'I should like, having chariots and horses, and light fur dresses, to share them with my friends, and though they should spoil them, I would not be displeased.' 【二节】子路曰、愿车马、衣轻 裘、与朋友共、蔽之而无憾。 【二節】子路曰、願車馬、衣輕 裘、與朋友共、蔽之而無憾。 zǐ lù yuē yuàn chē mǎ yī qīng qiú yǔ péngyou gòng bì zhī ér wú hàn
3. Yen Yuan said, 'I should like not to boast of my excellence, nor to make a display of my meritorious deeds.' 【三节】颜渊曰、愿无 伐善、无施劳。 【三節】顏淵曰、願無 伐善、無施勞。 yán yuān yuē yuàn wú fá shàn wú shī láo
4. Tsze-lu then said, 'I should like, sir, to hear your wishes.' The Master said, 'They are, in regard to the aged, to give them rest; in regard to friends, to show them sincerity; in regard to the young, to treat them tenderly.' 【四节】子路曰、愿闻子之志。子曰、老者安之、朋友信之、少者怀之。 【四節】子路曰、願聞子之志。子曰、老者安之、朋友信之、少者懷之。 zǐ lù yuē yuàn wén zǐ zhī zhì zǐ yuē lǎo zhě ān zhī péngyou xìn zhī shǎo zhě huái zhī
CHAP. XXVI. The Master said, 'It is all over! I have not yet seen one who could perceive his faults, and inwardly accuse himself.' 【廿六章】子曰、已矣乎、吾未见能见其过、而内自讼者也。 【廿六章】子曰、已矣乎、吾未見能見其過、而內自訟者也。 zǐ yuē yǐ yǐ hū wú wèi jiàn néng jiàn qí guò ér nèi zì sòng zhě yě
CHAP. XXVII. The Master said, 'In a hamlet of ten families, there may be found one honourable and sincere as I am, but not so fond of learning.' 【廿七章】子曰、十室之邑、必有忠信、如丘者焉、不如丘之好学也。 【廿七章】子曰、十室之邑、必有忠信、如丘者焉、不如丘之好學也。 zǐ yuē shí shì zhī yì bì yǒu zhōng xìn rú qiū zhě yān bùrú qiū zhī hàoxué yě

Ref: http://www.gutenberg.org/files/4094/4094-h/4094-h.htm