Lun Yu/Book 4

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Analects of Confucius
(Translated by James Legge)
Simplified Chinese Traditional Chinese Chinese Pinyin
BOOK IV. LE JIN. 里仁第四 里仁第四 lǐ rén dì sì
CHAP. I. The Master said, 'It is virtuous manners which constitute the excellence of a neighborhood. If a man in selecting a residence, do not fix on one where such prevail, how can he be wise?' 【第一章】子曰、里仁为美、择不处仁、焉得知。 【第一章】子曰、里仁為美、擇不處仁、焉得知。 zǐ yuē lǐ rén wéi měi zé bù chǔ rén yān de zhī
CHAP. II. The Master said, 'Those who are without virtue cannot abide long either in a condition of poverty and hardship, or in a condition of enjoyment. The virtuous rest in virtue; the wise desire virtue.' 【第二章】子曰、不仁者、不可以久处约、不可以长处乐、仁者安仁、知者 利仁。 【第二章】子曰、不仁者、不可以久處約、不可以長處樂、仁者安仁、知者 利仁。 zǐ yuē bùrén zhě bù kěyǐ jiǔ chǔ yuē bù kěyǐ chángchù lè rén zhě ān rén zhī zhě lì rén
CHAP. III. The Master said, 'It is only the (truly) virtuous man, who can love, or who can hate, others.' 【第三章】子曰、惟仁者、能好人、能恶人。 【第三章】子曰、惟仁者、能好人、能惡人。 zǐ yuē wéi rén zhě néng hǎorén néng è rén
CHAP. IV. The Master said, 'If the will be set on virtue, there will be no practice of wickedness.' 【第四章】子曰、苟志於仁矣、无恶也。 【第四章】子曰、苟志於仁矣、無惡也。 zǐ yuē gǒu zhì yú rén yǐ wú è yě
CHAP. V. 1. The Master said, 'Riches and honours are what men desire. If it cannot be obtained in the proper way, they should not be held. Poverty and meanness are what men dislike. If it cannot be avoided in the proper way, they should not be avoided. 【第五章】【一节】子曰、富与贵、是人之所欲也、不以其道得之、不处也。 贫与贱、是人之所恶也、不以其道得之、不去也。 【第五章】【一節】子曰、富與貴、是人之所欲也、不以其道得之、不處也。 貧與賤、是人之所惡也、不以其道得之、不去也。 zǐ yuē fù yǔ guì shì rén zhī suǒ yù yě bù yǐ qí dào de zhī bù chǔ yě pín yǔ jiàn shì rén zhī suǒ è yě bù yǐ qí dào de zhī bù qù yě
2. 'If a superior man abandon virtue, how can he fulfil the requirements of that name? 【二节】君子去仁、恶乎 成名。 【二節】君子去仁、惡乎 成名。 jūnzǐ qù rén è hū chéngmíng
3. 'The superior man does not, even for the space of a single meal, act contrary to virtue. In moments of haste, he cleaves to it. In seasons of danger, he cleaves to it.' 【三节】君子无终食之间违仁、造次必於是、颠沛必於是。 【三節】君子無終食之間違仁、造次必於是、顛沛必於是。 jūnzǐ wú zhōng shí zhījiān wéi rén zào cì bì yú shì diān pèi bì yú shì
CHAP. VI. 1. The Master said, 'I have not seen a person who loved virtue, or one who hated what was not virtuous. He who loved virtue, would esteem nothing above it. He who hated what is not virtuous, would practise virtue in such a way that he would not allow anything that is not virtuous to approach his person. 【第六章】【一节】子曰、我未见好仁者、恶不仁者、好仁者、无以尚之、 恶不仁者、其为仁矣、不使不仁者、加乎其身。 【第六章】【一節】子曰、我未見好仁者、惡不仁者、好仁者、無以尚之、 惡不仁者、其為仁矣、不使不仁者、加乎其身。 zǐ yuē wǒ wèi jiàn hào rén zhě è bùrén zhě hào rén zhě wú yǐ shàng zhī è bùrén zhě qí wéi rén yǐ bù shǐ bùrén zhě jiā hū qí shēn
2. 'Is any one able for one day to apply his strength to virtue? I have not seen the case in which his strength would be insufficient. 【二节】有能一日用其力於 仁矣乎、我未见力不足者。 【二節】有能一日用其力於 仁矣乎、我未見力不足者。 yǒu néng yīrì yòng qí lì yú rén yǐ hū wǒ wèi jiàn lì bùzú zhě
3. 'Should there possibly be any such case, I have not seen it.' 【三节】盖有之矣、我未之见也。 【三節】蓋有之矣、我未之見也。 gài yǒu zhī yǐ wǒ wèi zhī jiàn yě
CHAP. VII. The Master said, 'The faults of men are characteristic of the class to which they belong. By observing a man's faults, it may be known that he is virtuous.' 【第七章】子曰、人之过也、各於其党、观过、斯知仁矣。 【第七章】子曰、人之過也、各於其黨、觀過、斯知仁矣。 zǐ yuē rén zhī guò yě gè yú qí dǎng guān guò sī zhī rén yǐ
CHAP. VIII. The Master said, 'If a man in the morning hear the right way, he may die in the evening without regret.' 【第八章】子曰、朝闻道、夕死、可矣。 【第八章】子曰、朝聞道、夕死、可矣。 zǐ yuē cháo wén dào xī sǐ kě yǐ
CHAP. IX. The Master said, 'A scholar, whose mind is set on truth, and who is ashamed of bad clothes and bad food, is not fit to be discoursed with.' 【第九章】子曰、士志於道、而耻恶衣恶食者、未足与议也。 【第九章】子曰、士志於道、而恥惡衣惡食者、未足與議也。 zǐ yuē shì zhì yú dào ér chǐ è yī è shí zhě wèi zú yǔ yì yě
CHAP. X. The Master said, 'The superior man, in the world, does not set his mind either for anything, or against anything; what is right he will follow.' 【第十章】子曰、君子之於天下也、无适也、无莫也、义之与比。 【第十章】子曰、君子之於天下也、無適也、無莫也、義之與比。 zǐ yuē jūnzǐ zhī yú tiānxià yě wú shì yě wú mò yě yì zhī yǔ bǐ
CHAP. XI. The Master said, 'The superior man thinks of virtue; the small man thinks of comfort. The superior man thinks of the sanctions of law; the small man thinks of favours which he may receive.' 【十一章】子曰、君子怀德、小人怀土、君子怀刑、小人怀惠。 【十一章】子曰、君子懷德、小人懷土、君子懷刑、小人懷惠。 zǐ yuē jūnzǐ huái dé xiǎo rén huái tǔ jūnzǐ huái xíng xiǎo rén huái huì
CHAP. XII. The Master said: 'He who acts with a constant view to his own advantage will be much murmured against.' 【十二章】子曰、放於利而行、多怨。 【十二章】子曰、放於利而行、多怨。 zǐ yuē fàng yú lì ér xíng duō yuàn
CHAP. XIII. The Master said, 'Is a prince is able to govern his kingdom with the complaisance proper to the rules of propriety, what difficulty will he have? If he cannot govern it with that complaisance, what has he to do with the rules of propriety?' 【十三章】子曰、能以礼让为国乎、何有、不能以礼让为国、如礼何。 【十三章】子曰、能以禮讓為國乎、何有、不能以禮讓為國、如禮何。 zǐ yuē néng yǐ lǐràng wéi guó hū hé yǒu bùnéng yǐ lǐràng wéi guó rú lǐ hé
CHAP. XIV. The Master said, 'A man should say, I am not concerned that I have no place, I am concerned how I may fit myself for one. I am not concerned that I am not known, I seek to be worthy to be known.' 【十四章】子曰、不患无位、患所以立、不患莫己知、求为可知也。 【十四章】子曰、不患無位、患所以立、不患莫己知、求為可知也。 zǐ yuē bù huàn wú wèi huàn suǒyǐ lì bù huàn mò jǐ zhī qiú wéi kě zhī yě
CHAP. XV. 1. The Master said, 'Shan, my doctrine is that of an all-pervading unity.' The disciple Tsang replied, 'Yes.' 【十五章】【一节】子曰、参乎、吾道一以贯之。曾子曰、唯。 【十五章】【一節】子曰、參乎、吾道一以貫之。曾子曰、唯。 zǐ yuē shēn hū wú dào yī yǐ guàn zhī zēng zǐ yuē wéi
2. The Master went out, and the other disciples asked, saying, 'What do his words mean?' Tsang said, 'The doctrine of our master is to be true to the principles of our nature and the benevolent exercise of them to others,-- this and nothing more.' 【二节】子 出、门人问、 曰、何谓也。曾子曰、夫子之道、忠恕而已矣。 【二節】子 出、門人問、 曰、何謂也。曾子曰、夫子之道、忠恕而已矣。 zǐ chū mén rén wèn yuē héwèi yě zēng zǐ yuē fūzǐ zhī dào zhōng shù éryǐ yǐ
CHAP. XVI. The Master said, 'The mind of the superior man is conversant with righteousness; the mind of the mean man is conversant with gain.' 【十六章】子曰、君子喻於义、小人喻於利。 【十六章】子曰、君子喻於義、小人喻於利。 zǐ yuē jūnzǐ yù yú yì xiǎo rén yù yú lì
CHAP. XVII. The Master said, 'When we see men of worth, we should think of equalling them; when we see men of a contrary character, we should turn inwards and examine ourselves.' 【十七章】子曰、见贤思齐焉、见不贤而内自省也。 【十七章】子曰、見賢思齊焉、見不賢而內自省也。 zǐ yuē jiàn xián sī qí yān jiàn bù xián ér nèi zì shěng yě
CHAP. XVIII. The Master said, 'In serving his parents, a son may remonstrate with them, but gently; when he sees that they do not incline to follow his advice, he shows an increased degree of reverence, but does not abandon his purpose; and should they punish him, he does not allow himself to murmur.' 【十八章】子曰、事父母几谏、见志不从、又敬 不违、劳而不怨。 【十八章】子曰、事父母幾諫、見志不從、又敬 不違、勞而不怨。 zǐ yuē shì fùmǔ jī jiàn jiàn zhì bù cóng yòu jìng bù wéi láo ér bù yuàn
CHAP. XIX. The Master said, 'While his parents are alive, the son may not go abroad to a distance. If he does go abroad, he must have a fixed place to which he goes.' 【十九章】子曰、父母在、不远游、游必有方。 【十九章】子曰、父母在、不遠游、游必有方。 zǐ yuē fùmǔ zài bù yuǎn yóu yóu bì yǒufāng
CHAP. XX. The Master said, 'If the son for three years does not alter from the way of his father, he may be called filial.' 【二十章】子曰、三年无改於父之道、可谓孝矣。 【二十章】子曰、三年無改於父之道、可謂孝矣。 zǐ yuē sān nián wú gǎi yú fù zhī dào kěwèi xiào yǐ
CHAP. XXI. The Master said, 'The years of parents may by no means not be kept in the memory, as an occasion at once for joy and for fear.' 【廿一章】子曰、父母之年、不可不知也、一则以喜、一则以惧。 【廿一章】子曰、父母之年、不可不知也、一則以喜、一則以懼。 zǐ yuē fùmǔ zhī nián bù kěbù zhī yě yī zé yǐ xǐ yī zé yǐ jù
CHAP. XXII. The Master said, 'The reason why the ancients did not readily give utterance to their words, was that they feared lest their actions should not come up to them.' 【廿二章】子曰、古者言之不出、耻躬之不逮也。 【廿二章】子曰、古者言之不出、恥躬之不逮也。 zǐ yuē gǔ zhě yán zhī bù chū chǐ gōng zhī bù dài yě
CHAP. XXIII. The Master said, 'The cautious seldom err.' 【廿三章】子曰、以约、失之者鲜矣。 【廿三章】子曰、以約、失之者鮮矣。 zǐ yuē yǐ yuē shī zhī zhě xiān yǐ
CHAP. XXIV. The Master said, 'The superior man wishes to be slow in his speech and earnest in his conduct.' 【廿四章】子曰、君子欲讷於言、而敏於行。 【廿四章】子曰、君子欲訥於言、而敏於行。 zǐ yuē jūnzǐ yù nè yú yán ér mǐn yú xíng
CHAP. XXV. The Master said, 'Virtue is not left to stand alone. He who practises it will have neighbors.' 【廿五章】子曰、德不孤、必有邻。 【廿五章】子曰、德不孤、必有鄰。 zǐ yuē dé bù gū bì yǒu lín
CHAP. XXVI. Tsze-yu said, 'In serving a prince, frequent remonstrances lead to disgrace. Between friends, frequent reproofs make the friendship distant.' 【廿六章】子游曰、事君数、斯辱矣、朋友数、斯疏矣。 【廿六章】子游曰、事君數、斯辱矣、朋友數、斯疏矣。 zǐ yóu yuē shì jūn shǔ sī rǔ yǐ péngyou shǔ sī shū yǐ

Ref: http://www.gutenberg.org/files/4094/4094-h/4094-h.htm