Lun Yu/Book 18

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Analects of Confucius
(Translated by James Legge)
Simplified Chinese Traditional Chinese Chinese Pinyin
BOOK XVIII. WEI TSZE. 微子第十八 微子第十八 wēi zǐ dì shí bā
CHAP. I. 1. The Viscount of Wei withdrew from the court. The Viscount of Chi became a slave to Chau. Pi-kan remonstrated with him and died. 【第一章】【一节】微子去之、箕子为之奴、比干谏而死。 【第一章】【一節】微子去之、箕子為之奴、比干諫而死。 wēi zǐ qù zhī jī zǐ wéi zhī nú bǐ gān jiàn ér sǐ
2. Confucius said, 'The Yin dynasty possessed these three men of virtue.' 【二节】孔子曰、 殷有三仁焉。 【二節】孔子曰、 殷有三仁焉。 kǒngzǐ yuē yīn yǒu sān rén yān
CHAP. II. Hui of Liu-hsia being chief criminal judge, was thrice dismissed from his office. Some one said to him, 'Is it not yet time for you, sir, to leave this?' He replied, 'Serving men in an upright way, where shall I go to, and not experience such a thrice-repeated dismissal? If I choose to serve men in a crooked way, what necessity is there for me to leave the country of my parents?' 【第二章】柳下惠为士师、三黜、人曰、子未可以去乎。曰、直道而事人、 焉往而不三黜、枉道而事人、何必去父母之邦。 【第二章】柳下惠為士師、三黜、人曰、子未可以去乎。曰、直道而事人、 焉往而不三黜、枉道而事人、何必去父母之邦。 liǔ xià huì wéi shì shī sān chù rén yuē zǐ wèikě yǐ qù hū yuē zhí dào ér shì rén yān wǎng ér bù sān chù wǎng dào ér shì rén hébì qù fùmǔ zhī bāng
CHAP. III. The duke Ching of Ch'i, with reference to the manner in which he should treat Confucius, said, 'I cannot treat him as I would the chief of the Chi family. I will treat him in a manner between that accorded to the chief of the Chi, and that given to the chief of the Mang family.' He also said, 'I am old; I cannot use his doctrines.' Confucius took his departure. 【第三章】齐景公待孔子、曰、若李氏、则吾不能、以李孟之閒待之。曰、 吾老矣、不能用也。孔子行。 【第三章】齊景公待孔子、曰、若李氏、則吾不能、以李孟之閒待之。曰、 吾老矣、不能用也。孔子行。 qí jǐng gōng dāi kǒngzǐ yuē ruò lǐ shì zé wú bùnéng yǐ lǐ mèng zhī dāi zhī yuē wú lǎo yǐ bùnéng yòng yě kǒngzǐ xíng
CHAP. IV. The people of Ch'i sent to Lu a present of female musicians, which Chi Hwan received, and for three days no court was held. Confucius took his departure. 【第四章】齐人归女乐。李桓子受之、三日不朝、孔子行。 【第四章】齊人歸女樂。李桓子受之、三日不朝、孔子行。 qí rén guī nǚ yuè lǐ Huán zǐ shòu zhī sān rì bù cháo kǒngzǐ xíng
CHAP. V. 1. The madman of Ch'u, Chieh-yu, passed by Confucius, singing and saying, 'O FANG! O FANG! How is your virtue degenerated! As to the past, reproof is useless; but the future may still be provided against. Give up your vain pursuit. Give up your vain pursuit. Peril awaits those who now engage in affairs of government.' 【第五章】【一节】楚狂接舆歌而过孔子、曰、凤兮凤兮、何德之衰、往者不可谏、来者犹可追。已而已而、今 之从政者殆而。 【第五章】【一節】楚狂接輿歌而過孔子、曰、鳳兮鳳兮、何德之衰、往者不可諫、來者猶可追。已而已而、今 之從政者殆而。 chǔ kuáng jiē yú gē ér guò kǒngzǐ yuē fèng xī fèng xī hé dé zhī shuāi wǎng zhě bù kě jiàn lái zhě yóu kě zhuī yǐ éryǐ ér jīn zhī cóng zhèng zhě dài ér
2. Confucius alighted and wished to converse with him, but Chieh-yu hastened away, so that he could not talk with him. 【二节】孔子下、欲与之言。趋而辟之、不得与之言。 【二節】孔子下、欲與之言。趨而辟之、不得與之言。 kǒngzǐ xià yù yǔ zhī yán qū ér bì zhī bù de yǔ zhī yán
CHAP. VI. 1. Ch'ang-tsu and Chieh-ni were at work in the field together, when Confucius passed by them, and sent Tsze- lu to inquire for the ford. 【第六章】【一节】长沮桀溺耦而耕。孔子过之、使子路问津焉。 【第六章】【一節】長沮桀溺耦而耕。孔子過之、使子路問津焉。 cháng jǔ jié nì ǒu ér gēng kǒngzǐ guò zhī shǐ zǐ lù wènjīn yān
2. Ch'ang-tsu said, 'Who is he that holds the reins in the carriage there?' Tsze-lu told him, 'It is K'ung Ch'iu.' 'Is it not K'ung Ch'iu of Lu?' asked he. 'Yes,' was the reply, to which the other rejoined, 'He knows the ford.' 【二节】 长沮曰、夫执舆者为谁。子路曰、为孔丘。曰、是鲁孔丘与。曰、是也。曰、 是知津矣。 【二節】 長沮曰、夫執輿者為誰。子路曰、為孔丘。曰、是魯孔丘與。曰、是也。曰、 是知津矣。 cháng jǔ yuē fū zhí yú zhě wéi shéi zǐ lù yuē wéi kǒng qiū yuē shì lǔ kǒng qiū yǔ yuē shì yě yuē shì zhī jīn yǐ
3. Tsze-lu then inquired of Chieh-ni, who said to him, 'Who are you, sir?' He answered, 'I am Chung Yu.' 'Are you not the disciple of K'ung Ch'iu of Lu?' asked the other. 'I am,' replied he, and then Chieh-ni said to him, 'Disorder, like a swelling flood, spreads over the whole empire, and who is he that will change its state for you? Than follow one who merely withdraws from this one and that one, had you not better follow those who have withdrawn from the world altogether?' With this he fell to covering up the seed, and proceeded with his work, without stopping. 【三节】问於桀溺。桀溺曰。子为谁。曰、为仲由。曰、是鲁孔丘之徒与。对曰、然。曰、 滔滔者、天下皆是也、而谁以易之、且而与其从辟人之士也、岂若从辟世之 士哉。耰而不辍。 【三節】問於桀溺。桀溺曰。子為誰。曰、為仲由。曰、是魯孔丘之徒與。對曰、然。曰、 滔滔者、天下皆是也、而誰以易之、且而與其從辟人之士也、豈若從辟世之 士哉。耰而不輟。 wèn yú jié nì jié nì yuē zǐ wéi shéi yuē wéi zhòng yóu yuē shì lǔ kǒng qiū zhī tú yǔ duì yuē rán yuē tāotāo zhě tiānxià jiē shì yě ér shéi yǐ yì zhī qiě ér yǔqí cóng bì rén zhī shì yě qǐ ruò cóng bì shì zhī shì zāi ér bù chuò
4. Tsze-lu went and reported their remarks, when the Master observed with a sigh, 'It is impossible to associate with birds and beasts, as if they were the same with us. If I associate not with these people,-- with mankind,-- with whom shall I associate? If right principles prevailed through the empire, there would be no use for me to change its state.' 【四节】子路行以告、夫子怃然曰、鸟兽不可与同群、吾 非斯人之徒与而谁与、天下有道、丘不与易也。 【四節】子路行以告、夫子憮然曰、鳥獸不可與同群、吾 非斯人之徒與而誰與、天下有道、丘不與易也。 zǐ lù xíng yǐ gào fūzǐ wǔ rán yuē niǎo shòu bù kě yǔ tóng qún wú fēi sī rén zhī tú yǔ ér shéi yǔ tiānxià yǒu dào qiū bù yǔ yì yě
CHAP. VII. 1. Tsze-lu, following the Master, happened to fall behind, when he met an old man, carrying across his shoulder on a staff a basket for weeds. Tsze-lu said to him, 'Have you seen my master, sir!' The old man replied, 'Your four limbs are unaccustomed to toil; you cannot distinguish the five kinds of grain:-- who is your master?' With this, he planted his staff in the ground, and proceeded to weed. 第七章】【一节】子路从而後、遇丈人、以杖荷蓧。子路问曰、子见夫子 乎。丈人曰、四礼不勤、五谷不分、孰为夫子。植其杖而芸。 【第七章】【一節】子路從而後、遇丈人、以杖荷蓧。子路問曰、子見夫子 乎。丈人曰、四禮不勤、五穀不分、孰為夫子。植其杖而芸。 dì qī zhāng zǐ lù cóngér hòu yù zhàngrén yǐ zhàng hé zǐ lù wèn yuē zǐ jiàn fūzǐ hū zhàngrén yuē sì lǐ bù qín wǔgǔ bù fēn shú wéi fūzǐ zhí qí zhàng ér yún
2. Tsze-lu joined his hands across his breast, and stood before him. 【二节】子路 拱而立。 【二節】子路 拱而立。 zǐ lù gǒng érlì
3. The old man kept Tsze-lu to pass the night in his house, killed a fowl, prepared millet, and feasted him. He also introduced to him his two sons. 【三节】止子路宿、杀鸡为黍而食之、见其二子焉。 【三節】止子路宿、殺雞為黍而食之、見其二子焉。 zhǐ zǐ lù sù shā jī wéi shǔ ér shí zhī jiàn qí èr zǐ yān
4. Next day, Tsze-lu went on his way, and reported his adventure. The Master said, 'He is a recluse,' and sent Tsze-lu back to see him again, but when he got to the place, the old man was gone. 【四节】明日、 子路行以告。子曰、隐者也、使子路反见之、至、则行矣。 【四節】明日、 子路行以告。子曰、隱者也、使子路反見之、至、則行矣。 míngrì zǐ lù xíng yǐ gào zǐ yuē yǐn zhě yě shǐ zǐ lù fǎn jiàn zhī zhì zé xíng yǐ
5. Tsze-lu then said to the family, 'Not to take office is not righteous. If the relations between old and young may not be neglected, how is it that he sets aside the duties that should be observed between sovereign and minister? Wishing to maintain his personal purity, he allows that great relation to come to confusion. A superior man takes office, and performs the righteous duties belonging to it. As to the failure of right principles to make progress, he is aware of that.' 【五节】子路曰、 不仕无义。长幼之节、不可废也、君臣之义、如之何其废之、欲洁其身、而乱大 伦、君子之仕也、行其义也、道之不行、已知之矣。 【五節】子路曰、 不仕無義。長幼之節、不可廢也、君臣之義、如之何其廢之、欲潔其身、而亂大 倫、君子之仕也、行其義也、道之不行、已知之矣。 zǐ lù yuē bù shì wú yì cháng yòu zhī jié bù kě fèi yě jūn chén zhī yì rú zhī héqí fèi zhī yù jié qí shēn ér luàn dà lún jūnzǐ zhī shì yě xíng qí yì yě dào zhī bùxíng yǐ zhī zhī yǐ
CHAP. VIII. 1. The men who have retired to privacy from the world have been Po-i, Shu-ch'i, Yu-chung, I-yi, Chu-chang, Hui of Liu-hsia, and Shao-lien. 【第八章】【一节】逸民、伯夷、叔齐、虞仲、夷逸、朱张、柳下惠、少连。 【第八章】【一節】逸民、伯夷、叔齊、虞仲、夷逸、朱張、柳下惠、少連。 yì mín bó yí shū qí yú zhòng yí yì zhū zhāng liǔ xià huì shǎo lián
2. The Master said, 'Refusing to surrender their wills, or to submit to any taint in their persons;-- such, I think, were Po-i and Shu-ch'i. 【二节】子曰、不降其志、不辱其身、伯夷叔齐与。 【二節】子曰、不降其志、不辱其身、伯夷叔齊與。 zǐ yuē bù jiàng qí zhì bù rǔ qí shēn bó yí shū qí yǔ
3. 'It may be said of Hui of Liu-hsia, and of Shao-lien, that they surrendered their wills, and submitted to taint in their persons, but their words corresponded with reason, and their actions were such as men are anxious to see. This is all that is to be remarked in them. 【三节】谓柳下惠少连、 降志辱身矣、言中伦、行中虑、其斯而已矣。 【三節】謂柳下惠少連、 降志辱身矣、言中倫、行中慮、其斯而已矣。 wèi liǔ xià huì shǎo lián jiàng zhì rǔ shēn yǐ yán zhōng lún xíng zhōng lǜ qí sī éryǐ yǐ
4. 'It may be said of Yu-chung and I-yi, that, while they hid themselves in their seclusion, they gave a license to their words; but, in their persons, they succeeded in preserving their purity, and, in their retirement, they acted according to the exigency of the times. 【四节】谓虞仲夷逸、隐居放言、身中清、废中权。 【四節】謂虞仲夷逸、隱居放言、身中清、廢中權。 wèi yú zhòng yí yì yǐnjū fàng yán shēn zhōng qīng fèi zhōng quán
5. 'I am different from all these. I have no course for which I am predetermined, and no course against which I am predetermined.' 【五节】我则异於是、无可无不可。 【五節】我則異於是、無可無不可。 wǒ zé yì yú shì wú kě wú bù kě
CHAP. IX. 1. The grand music master, Chih, went to Ch'i. 【第九章】【一节】大师挚适齐。 【第九章】【一節】大師摯適齊。 dàshī zhì shì qí
2. Kan, the master of the band at the second meal, went to Ch'u. Liao, the band master at the third meal, went to Ts'ai. Chueh, the band master at the fourth meal, went to Ch'in. 【二节】亚饭干适楚。三饭缭适蔡。四饭 缺适秦。 【二節】亞飯干適楚。三飯繚適蔡。四飯 缺適秦。 yà fàn gān shì chǔ sān fàn liáo shì Cài sì fàn quē shì qín
3. Fang-shu, the drum master, withdrew to the north of the river. 【三节】鼓方叔、入於河。 【三節】鼓方叔、入於河。 gǔ fāng shū rù yú hé
4. Wu, the master of the hand drum, withdrew to the Han. 播鼗武、入於汉。 播鼗武、入於漢。 bō wǔ rù yú hàn
5. Yang, the assistant music master, and Hsiang, master of the musical stone, withdrew to an island in the sea. 【五节】少师阳、击磬襄、入於 海。 【五節】少師陽、擊磬襄、入於 海。 shǎo shī yáng jī qìng xiāng rù yú hǎi
CHAP. X. The duke of Chau addressed his son, the duke of Lu, saying, 'The virtuous prince does not neglect his relations. He does not cause the great ministers to repine at his not employing them. Without some great cause, he does not dismiss from their offices the members of old families. He does not seek in one man talents for every employment.' 【第十章】周公谓鲁公曰、君子不施其亲、不使大臣怨乎不以、故旧无大故、 则不弃也、无求备於一人。 【第十章】周公謂魯公曰、君子不施其親、不使大臣怨乎不以、故舊無大故、 則不棄也、無求備於一人。 zhōu gōng wèi lǔ gōng yuē jūnzǐ bù shī qí qīn bù shǐ dàchén yuàn hū bù yǐ gù jiù wú dà gù zé bù qì yě wú qiú bèi yú yī rén
CHAP. XI. To Chau belonged the eight officers, Po-ta, Po-kwo, Chung-tu, Chung-hwu, Shu-ya, Shu-hsia, Chi-sui, and Chi-kwa. 【十一章】周有八士、伯达、伯适、仲突、仲忽、叔夜、叔夏、李随、李騧。 【十一章】周有八士、伯達、伯适、仲突、仲忽、叔夜、叔夏、李隨、李騧。 zhōu yǒu bā shì bó dá bó zhòng tū zhòng hū shū yè shū xià lǐ suí lǐ

Ref: http://www.gutenberg.org/files/4094/4094-h/4094-h.htm