Lun Yu/Book 17

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Analects of Confucius
(Translated by James Legge)
Simplified Chinese Traditional Chinese Chinese Pinyin
BOOK XVII. YANG HO. 阳货第十七 陽貨第十七 yáng huò dì shí qī
CHAP. I. 1. Yang Ho wished to see Confucius, but Confucius would not go to see him. On this, he sent a present of a pig to Confucius, who, having chosen a time when Ho was not at home, went to pay his respects for the gift. He met him, however, on the way. 【第一章】【一节】阳货欲见孔子、孔子不见、归孔子豚、孔子时其亡也、而往拜之。遇诸涂。 【第一章】【一節】陽貨欲見孔子、孔子不見、歸孔子豚、孔子時其亡也、 而往拜之。遇諸塗。 yáng huò yù jiàn kǒngzǐ kǒngzǐ bújiàn guī kǒngzǐ tún kǒngzǐ shí qí wáng yě ér wǎng bài zhī yù zhū tú
2. Ho said to Confucius, 'Come, let me speak with you.' He then asked, 'Can he be called benevolent who keeps his jewel in his bosom, and leaves his country to confusion?' Confucius replied, 'No.' 'Can he be called wise, who is anxious to be engaged in public employment, and yet is constantly losing the opportunity of being so?' Confucius again said, 'No.' 'The days and months are passing away; the years do not wait for us.' Confucius said, 'Right; I will go into office.' 【二节】谓孔子曰、来、予与尔言、曰、怀其宝而迷其 邦、可谓仁乎。曰、不可。好从事而亟失时、可谓知乎。曰、不可。日月逝矣、岁不我与。孔子曰、诺、吾 将仕矣。 【二節】謂孔子曰、來、予與爾言、曰、懷其寶而迷其 邦、可謂仁乎。曰、不可。好從事而亟失時、可謂知乎。曰、不可。日月逝矣、歲不我與。孔子曰、諾、吾 將仕矣。 wèi kǒngzǐ yuē lái yú yǔ ěr yán yuē huái qí bǎo ér mí qí bāng kěwèi rén hū yuē bù kě hào cóngshì ér jí shī shí kěwèi zhī hū yuē bù kě rì yuè shì yǐ suì bù wǒ yǔ kǒngzǐ yuē nuò wú jiāng shì yǐ
CHAP. II. The Master said, 'By nature, men are nearly alike; by practice, they get to be wide apart.' 【第二章】子曰、性相近也、习相远也。 【第二章】子曰、性相近也、習相遠也。 zǐ yuē xìng xiāng jìn yě xí xiāng yuǎn yě
CHAP. III. The Master said, 'There are only the wise of the highest class, and the stupid of the lowest class, who cannot be changed.' 【第三章】子曰、唯上知与下愚不移。 【第三章】子曰、唯上知與下愚不移。 zǐ yuē wéi shàng zhī yǔ xià yú bù yí
CHAP. IV. 1. The Master, having come to Wu-ch'ang, heard there the sound of stringed instruments and singing. 【第四章】【一节】子之武城、闻弦歌之声。 【第四章】【一節】子之武城、聞弦歌之聲。 zǐ zhī wǔ chéng wén xián gē zhī shēng
2. Well pleased and smiling, he said, 'Why use an ox knife to kill a fowl?' 【二节】夫子莞尔而笑曰、割 鸡焉用牛刀。 【二節】夫子莞爾而笑曰、割 雞焉用牛刀。 fūzǐ wǎněr ér xiào yuē gē jī yān yòng niú dāo
3. Tsze-yu replied, 'Formerly, Master, I heard you say,-- "When the man of high station is well instructed, he loves men; when the man of low station is well instructed, he is easily ruled."' 【三节】子游对曰、昔者偃也、闻诸夫子曰、君子学道则爱人、 小人学道则易使也。 【三節】子游對曰、昔者偃也、聞諸夫子曰、君子學道則愛人、 小人學道則易使也。 zǐ yóu duì yuē xī zhě yǎn yě wén zhū fūzǐ yuē jūnzǐ xué dào zé àirén xiǎo rén xué dào zé yì shǐ yě
4. The Master said, 'My disciples, Yen's words are right. What I said was only in sport.' 【四节】子曰、二三子、偃之言是也、前言戏之耳。 【四節】子曰、二三子、偃之言是也、前言戲之耳。 zǐ yuē èr sān zǐ yǎn zhī yán shì yě qiányán xì zhī ěr
CHAP. V. Kung-shan Fu-zao, when he was holding Pi, and in an attitude of rebellion, invited the Master to visit him, who was rather inclined to go. 【第五章】【一节】公山弗扰以费畔、召、子欲往。 【第五章】【一節】公山弗擾以費畔、召、子欲往。 gōng shān fú rǎo yǐ fèi pàn zhào zǐ yù wǎng
2. Tsze-lu was displeased, and said, 'Indeed, you cannot go! Why must you think of going to see Kung-shan?' 【二节】子路不说、曰、 末之也已、何必公山氏之之也。 【二節】子路不說、曰、 末之也已、何必公山氏之之也。 zǐ lù bù shuō yuē mò zhī yě yǐ hébì gōng shān shì zhī zhī yě
3. The Master said, 'Can it be without some reason that he has invited ME? If any one employ me, may I not make an eastern Chau?' 【三节】子曰、未召我者、而岂徒哉、如有用 我者、吾其为东周乎。 【三節】子曰、未召我者、而豈徒哉、如有用 我者、吾其為東周乎。 zǐ yuē wèi zhào wǒ zhě ér qǐ tú zāi rú yǒuyòng wǒ zhě wú qí wéi dōng zhōu hū
CHAP. VI. Tsze-chang asked Confucius about perfect virtue. Confucius said, 'To be able to practise five things everywhere under heaven constitutes perfect virtue.' He begged to ask what they were, and was told, 'Gravity, generosity of soul, sincerity, earnestness, and kindness. If you are grave, you will not be treated with disrespect. If you are generous, you will win all. If you are sincere, people will repose trust in you. If you are earnest, you will accomplish much. If you are kind, this will enable you to employ the services of others. 【第六章】子张问仁於孔子、孔子曰、能行五者於天下为仁矣。请问之、曰、 恭、宽、信、敏、惠、恭、则不侮、宽、则得众、信、则人任焉、敏、则有 功、惠、则足以使人。 【第六章】子張問仁於孔子、孔子曰、能行五者於天下為仁矣。請問之、曰、 恭、寬、信、敏、惠、恭、則不侮、寬、則得眾、信、則人任焉、敏、則有 功、惠、則足以使人。 zǐ zhāng wèn rén yú kǒngzǐ kǒngzǐ yuē néng xíng wǔ zhě yú tiānxià wéi rén yǐ qǐngwèn zhī yuē gōng kuān xìn mǐn huì gōng zé bù wǔ kuān zé de zhòng xìn zé rén rèn yān mǐn zé yǒu gōng huì zé zúyǐ shǐ rén
CHAP. VII. 1. Pi Hsi inviting him to visit him, the Master was inclined to go. 【第七章】【一节】佛肸召。子欲往。 【第七章】【一節】佛肸召。子欲往。 fó zhào zǐ yù wǎng
2. Tsze-lu said, 'Master, formerly I have heard you say, "When a man in his own person is guilty of doing evil, a superior man will not associate with him." Pi Hsi is in rebellion, holding possession of Chung-mau; if you go to him, what shall be said?' 【二节】子路曰、昔者由也、闻诸夫 子曰、亲於其身、为不善者、君子不入也、佛肸以中牟畔、子之往也、如之 何。 【二節】子路曰、昔者由也、聞諸夫 子曰、親於其身、為不善者、君子不入也、佛肸以中牟畔、子之往也、如之 何。 zǐ lù yuē xī zhě yóu yě wén zhū fū zǐ yuē qīn yú qí shēn wéi bùshàn zhě jūnzǐ bù rù yě fó yǐ zhōng móu pàn zǐ zhī wǎng yě rú zhī hé
3. The Master said, 'Yes, I did use these words. But is it not said, that, if a thing be really hard, it may be ground without being made thin? Is it not said, that, if a thing be really white, it may be steeped in a dark fluid without being made black? 【三节】子曰、然、有是言也、不曰坚乎、磨而不磷、不曰白乎、涅而 不缁。 【三節】子曰、然、有是言也、不曰堅乎、磨而不磷、不曰白乎、涅而 不緇。 zǐ yuē rán yǒu shì yán yě bù yuē jiān hū mò ér bù lín bù yuē bái hū niè ér bù zī
4. 'Am I a bitter gourd! How can I be hung up out of the way of being eaten?' 【四节】吾岂匏瓜也哉、焉能系而不食。 【四節】吾豈匏瓜也哉、焉能繫而不食。 wú qǐ páo guā yě zāi yān néng jì ér bù shí
CHAP. VIII. 1. The Master said, 'Yu, have you heard the six words to which are attached six becloudings?' Yu replied, 'I have not.' 【第八章】【一节】子曰、由也、女闻六言六蔽矣乎。对曰、未也。 【第八章】【一節】子曰、由也、女聞六言六蔽矣乎。對曰、未也。 zǐ yuē yóu yě nǚ wén liù yán liù bì yǐ hū duì yuē wèi yě
2. 'Sit down, and I will tell them to you. 【二节】 居、吾语女。 【二節】 居、吾語女。 jū wú yǔ nǚ
3. 'There is the love of being benevolent without the love of learning;-- the beclouding here leads to a foolish simplicity. There is the love of knowing without the love of learning;-- the beclouding here leads to dissipation of mind. There is the love of being sincere without the love of learning;-- the beclouding here leads to an injurious disregard of consequences. There is the love of straightforwardness without the love of learning;-- the beclouding here leads to rudeness. There is the love of boldness without the love of learning;-- the beclouding here leads to insubordination. There is the love of firmness without the love of learning;-- the beclouding here leads to extravagant conduct.' 【三节】好仁不好学、其蔽也愚、好智不好学、其蔽也荡、好 信不好学、其蔽也贼、好直不好学、其蔽也绞、好勇不好学、其蔽也乱、好 刚不好学、其蔽也狂。 【三節】好仁不好學、其蔽也愚、好智不好學、其蔽也蕩、好 信不好學、其蔽也賊、好直不好學、其蔽也絞、好勇不好學、其蔽也亂、好 剛不好學、其蔽也狂。 hào rén bù hàoxué qí bì yě yú hào zhì bù hàoxué qí bì yě dàng hào xìn bù hàoxué qí bì yě zéi hào zhí bù hàoxué qí bì yě jiǎo hào yǒng bù hàoxué qí bì yě luàn hào gāng bù hàoxué qí bì yě kuáng
CHAP. IX. 1. The Master said, 'My children, why do you not study the Book of Poetry? 【第九章】【一节】子曰、小子、何莫学夫诗。 【第九章】【一節】子曰、小子、何莫學夫詩。 zǐ yuē xiǎo zǐ hé mò xué fū shī
2. 'The Odes serve to stimulate the mind. 【二节】诗可以兴。 【二節】詩可以興。 shī kěyǐ xìng
3. 'They may be used for purposes of self-contemplation. 【三节】 可以观。 【三節】 可以觀。 kěyǐ guān
4. 'They teach the art of sociability. 【四节】可以群。 【四節】可以群。 kěyǐ qún
5. 'They show how to regulate feelings of resentment. 【五节】可以怨。 【五節】可以怨。 kěyǐ yuàn
6. 'From them you learn the more immediate duty of serving one's father, and the remoter one of serving one's prince. 【六节】迩之事父、远之事君。 【六節】邇之事父、遠之事君。 ěr zhī shì fù yuǎn zhī shì jūn
7. 'From them we become largely acquainted with the names of birds, beasts, and plants.' 【七节】多识於鸟兽草木之名。 【七節】多識於鳥獸草木之名。 duō shí yú niǎo shòu cǎo mù zhī míng
CHAP. X. The Master said to Po-yu, 'Do you give yourself to the Chau-nan and the Shao-nan. The man who has not studied the Chau-nan and the Shao-nan, is like one who stands with his face right against a wall. Is he not so?' 【第十章】子谓伯鱼曰、女为周南召南矣乎、人而不为周南召南、其犹正墙 面而立也与。 【第十章】子謂伯魚曰、女為周南召南矣乎、人而不為周南召南、其猶正牆 面而立也與。 zǐ wèi bó yú yuē nǚ wéi zhōu nán zhào nán yǐ hū rén ér bù wéi zhōu nán zhào nán qí yóu zhēng qiáng miàn érlì yě yǔ
CHAP. XI. The Master said, '"It is according to the rules of propriety," they say.-- "It is according to the rules of propriety," they say. Are gems and silk all that is meant by propriety? "It is music," they say.-- "It is music," they say. Are bells and drums all that is meant by music?' 【十一章】子曰、礼云礼云、玉帛云乎哉、乐云乐云、锺鼓云乎哉。 【十一章】子曰、禮云禮云、玉帛云乎哉、樂云樂云、鍾鼓云乎哉。 zǐ yuē lǐ yún lǐ yún yùbó yún hū zāi yuè yún yuè yún zhōng gǔ yún hū zāi
CHAP. XII. The Master said, 'He who puts on an appearance of stern firmness, while inwardly he is weak, is like one of the small, mean people;-- yea, is he not like the thief who breaks through, or climbs over, a wall?' 【十二章】子曰、色厉而内荏、譬诸小人、其犹穿窬之盗也与。 【十二章】子曰、色厲而內荏、譬諸小人、其猶穿窬之盜也與。 zǐ yuē sè lì ér nèi rěn pì zhū xiǎo rén qí yóu chuān yú zhī dào yě yǔ
CHAP. XIII. The Master said, 'Your good, careful people of the villages are the thieves of virtue.' 【十三章】子曰、乡原、德之贼也。 【十三章】子曰、鄉原、德之賊也。 zǐ yuē xiāng yuán dé zhī zéi yě
CHAP. XIV. The Master said, 'To tell, as we go along, what we have heard on the way, is to cast away our virtue.' 【十四章】子曰、道听而涂说、德之弃也。 【十四章】子曰、道聽而塗說、德之棄也。 zǐ yuē dào tīng ér tú shuō dé zhī qì yě
CHAP. XV. 1. The Master said, 'There are those mean creatures! How impossible it is along with them to serve one's prince! 【十五章】【一节】子曰、鄙夫、可与事君也与哉。 【十五章】【一節】子曰、鄙夫、可與事君也與哉。 zǐ yuē bǐ fū kě yǔ shì jūn yě yǔ zāi
2. 'While they have not got their aims, their anxiety is how to get them. When they have got them, their anxiety is lest they should lose them. 【二节】其未得之也、 患得之、既得之、患失之。 【二節】其未得之也、 患得之、既得之、患失之。 qí wèi de zhī yě huàn de zhī jì de zhī huàn shī zhī
3. 'When they are anxious lest such things should be lost, there is nothing to which they will not proceed.' 【三节】苟患失之、无所不至矣。 【三節】苟患失之、無所不至矣。 gǒu huàn shī zhī wú suǒ bù zhì yǐ
CHAP. XVI. 1. The Master said, 'Anciently, men had three failings, which now perhaps are not to be found. 【十六章】【一节】子曰、古者、民有三疾、今也或是之亡也。 【十六章】【一節】子曰、古者、民有三疾、今也或是之亡也。 zǐ yuē gǔ zhě mín yǒu sān jí jīn yě huò shì zhī wáng yě
2. 'The high-mindedness of antiquity showed itself in a disregard of small things; the high-mindedness of the present day shows itself in wild license. The stern dignity of antiquity showed itself in grave reserve; the stern dignity of the present day shows itself in quarrelsome perverseness. The stupidity of antiquity showed itself in straightforwardness; the stupidity of the present day shows itself in sheer deceit.' 【二节】古 之狂也肆、今之狂也荡、古之矜也廉、今之矜也忿戾、古之愚也直、今之愚 也诈而已矣。 【二節】古 之狂也肆、今之狂也蕩、古之矜也廉、今之矜也忿戾、古之愚也直、今之愚 也詐而已矣。 gǔ zhī kuáng yě sì jīn zhī kuáng yě dàng gǔ zhī jīn yě lián jīn zhī jīn yě fèn lì gǔ zhī yú yě zhí jīn zhī yú yě zhà éryǐ yǐ
CHAP. XVII. The Master said, 'Fine words and an insinuating appearance are seldom associated with virtue.' 【十七章】子曰、攷言令色鲜矣仁。 【十七章】子曰、攷言令色鮮矣仁。 zǐ yuē yán lìng sè xiān yǐ rén
CHAP. XVIII. The Master said, 'I hate the manner in which purple takes away the luster of vermilion. I hate the way in which the songs of Chang confound the music of the Ya. I hate those who with their sharp mouths overthrow kingdoms and families.' 【十八章】子曰、恶紫之夺朱也、恶郑声之乱雅乐也、恶利口之覆邦家者。 【十八章】子曰、惡紫之奪朱也、惡鄭聲之亂雅樂也、惡利口之覆邦家者。 zǐ yuē è zǐ zhī duó zhū yě è zhèng shēng zhī luàn yǎ yuè yě è lì kǒu zhī fù bāng jiā zhě
CHAP. XIX. 1. The Master said, 'I would prefer not speaking.' 【十九章】【一节】子曰、予欲无言。 【十九章】【一節】子曰、予欲無言。 zǐ yuē yú yù wú yán
2. Tsze-kung said, 'If you, Master, do not speak, what shall we, your disciples, have to record?' 子贡曰、子如不言、则小子何述焉。 子貢曰、子如不言、則小子何述焉。 zǐ gòng yuē zǐ rú bù yán zé xiǎo zǐ hé shù yān
3. The Master said, 'Does Heaven speak? The four seasons pursue their courses, and all things are continually being produced, but does Heaven say anything?' 【三节】子曰、天何言哉、四时行焉、百物生焉、天何言哉。 【三節】子曰、天何言哉、四時行焉、百物生焉、天何言哉。 zǐ yuē tiān hé yán zāi sì shí xíng yān bǎi wù shēng yān tiān hé yán zāi
CHAP. XX. Zu Pei wished to see Confucius, but Confucius declined, on the ground of being sick, to see him. When the bearer of this message went out at the door, (the Master) took his lute and sang to it, in order that Pei might hear him. 【二十章】孺悲欲见孔子、孔子辞以疾、将命者出户、取瑟而歌、使之闻之。 【二十章】孺悲欲見孔子、孔子辭以疾、將命者出戶、取瑟而歌、使之聞之。 rú bēi yù jiàn kǒngzǐ kǒngzǐ cí yǐ jí jiāng mìng zhě chū hù qǔ sè ér gē shǐ zhī wén zhī
CHAP. XXI. 1. Tsai Wo asked about the three years' mourning for parents, saying that one year was long enough. 【廿一章】【一节】宰我问、三年之丧期已久矣。 【廿一章】【一節】宰我問、三年之喪期已久矣。 zǎi wǒ wèn sān nián zhī sāng qī yǐ jiǔ yǐ
2. 'If the superior man,' said he, 'abstains for three years from the observances of propriety, those observances will be quite lost. If for three years he abstains from music, music will be ruined. 【二节】君子三年不为礼、 礼必坏、三年不为乐、乐必崩。 【二節】君子三年不為禮、 禮必壞、三年不為樂、樂必崩。 jūnzǐ sān nián bù wéi lǐ lǐ bì huài sān nián bù wéi yuè yuè bì bēng
3. 'Within a year the old grain is exhausted, and the new grain has sprung up, and, in procuring fire by friction, we go through all the changes of wood for that purpose. After a complete year, the mourning may stop.' 【三节】旧谷既没、新谷既升、钻燧改火、期可已矣。 【三節】舊穀既沒、新穀既升、鑽燧改火、期可已矣。 jiù gǔ jì mò xīn gǔ jì shēng zuān suì gǎi huǒ qī kě yǐ yǐ
4. The Master said, 'If you were, after a year, to eat good rice, and wear embroidered clothes, would you feel at ease?' 'I should,' replied Wo. 【四节】子曰、食夫稻、衣夫锦、於女安乎。曰、安。 【四節】子曰、食夫稻、衣夫錦、於女安乎。曰、安。 zǐ yuē shí fū dào yī fū jǐn yú nǚ ān hū yuē ān
5. The Master said, 'If you can feel at ease, do it. But a superior man, during the whole period of mourning, does not enjoy pleasant food which he may eat, nor derive pleasure from music which he may hear. He also does not feel at ease, if he is comfortably lodged. Therefore he does not do what you propose. But now you feel at ease and may do it.' 【五节】女安、则为之、夫君子之居丧、食旨不甘、闻 乐不乐、居处不安、故不为也、今女安、则为之。 【五節】女安、則為之、夫君子之居喪、食旨不甘、聞 樂不樂、居處不安、故不為也、今女安、則為之。 nǚ ān zé wéi zhī fū jūnzǐ zhī jū sāng shí zhǐ bù gān wén lè bù lè jū chǔ bùān gù bù wéi yě jīn nǚ ān zé wéi zhī
6. Tsai Wo then went out, and the Master said, 'This shows Yu's want of virtue. It is not till a child is three years old that it is allowed to leave the arms of its parents. And the three years' mourning is universally observed throughout the empire. Did Yu enjoy the three years' love of his parents?' 【六节】宰我出。子曰、 予之不仁也、子生三年、然後免於父母之怀、夫三年之丧、天下之通丧也、 予也、有三年之爱於其父母乎。 【六節】宰我出。子曰、 予之不仁也、子生三年、然後免於父母之懷、夫三年之喪、天下之通喪也、 予也、有三年之愛於其父母乎。 zǎi wǒ chū zǐ yuē yú zhī bùrén yě zǐ shēng sān nián rán hòu miǎn yú fùmǔ zhī huái fū sān nián zhī sāng tiānxià zhī tōng sāng yě yú yě yǒu sān nián zhī ài yú qí fùmǔ hū
CHAP. XXII. The Master said, 'Hard is it to deal with him, who will stuff himself with food the whole day, without applying his mind to anything good! Are there not gamesters and chess players? To be one of these would still be better than doing nothing at all.' 【廿二章】子曰、饱食终日、无所用心、难矣哉、不有博弈者乎、为之犹贤 乎已。 【廿二章】子曰、飽食終日、無所用心、難矣哉、不有博弈者乎、為之猶賢 乎已。 zǐ yuē bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòngxīn nán yǐ zāi bù yǒu bó yì zhě hū wéi zhī yóu xián hū yǐ
CHAP. XXIII. Tsze-lu said, 'Does the superior man esteem valour?' The Master said, 'The superior man holds righteousness to be of highest importance. A man in a superior situation, having valour without righteousness, will be guilty of insubordination; one of the lower people having valour without righteousness, will commit robbery.' 【廿三章】子路曰、君子尚勇乎。子曰、君子义以为上、君子有勇而无义、 为乱、小人有勇而无义、为盗。 【廿三章】子路曰、君子尚勇乎。子曰、君子義以為上、君子有勇而無義、 為亂、小人有勇而無義、為盜。 zǐ lù yuē jūnzǐ shàng yǒng hū zǐ yuē jūnzǐ yì yǐwéi shàng jūnzǐ yǒu yǒng ér wú yì wéi luàn xiǎo rén yǒu yǒng ér wú yì wéi dào
CHAP. XXIV. 1. Tsze-kung said, 'Has the superior man his hatreds also?' The Master said, 'He has his hatreds. He hates those who proclaim the evil of others. He hates the man who, being in a low station, slanders his superiors. He hates those who have valour merely, and are unobservant of propriety. He hates those who are forward and determined, and, at the same time, of contracted understanding.' 【廿四章】【一节】子贡曰、君子亦有恶乎。子曰、有恶、恶称人之恶者、 恶居下流而讪上者、恶勇而无礼者、恶果敢而窒者。 【廿四章】【一節】子貢曰、君子亦有惡乎。子曰、有惡、惡稱人之惡者、 惡居下流而訕上者、惡勇而無禮者、惡果敢而窒者。 zǐ gòng yuē jūnzǐ yì yǒu è hū zǐ yuē yǒu è è chèn rén zhī è zhě è jū xiàliú ér shàn shàng zhě è yǒng ér wú lǐ zhě èguǒ gǎn ér zhì zhě
2. The Master then inquired, 'Ts'ze, have you also your hatreds?' Tsze-kung replied, 'I hate those who pry out matters, and ascribe the knowledge to their wisdom. I hate those who are only not modest, and think that they are valourous. I hate those who make known secrets, and think that they are straightforward.' 【二节】曰、赐也亦有恶乎。恶徼以为 知者、恶不孙以为勇者、恶讦以为直者。 【二節】曰、賜也亦有惡乎。惡徼以為 知者、惡不孫以為勇者、惡訐以為直者。 yuē cì yě yì yǒu è hū è jiǎo yǐwéi zhī zhě è bù sūn yǐwéi yǒng zhě è jié yǐwéi zhí zhě
CHAP. XXV. The Master said, 'Of all people, girls and servants are the most difficult to behave to. If you are familiar with them, they lose their humility. If you maintain a reserve towards them, they are discontented.' 【廿五章】子曰、唯女子与小人、为难养也、近之则不孙、远之则怨。 【廿五章】子曰、唯女子與小人、為難養也、近之則不孫、遠之則怨。 zǐ yuē wéi nǚzī yǔ xiǎo rén wéinán yǎng yě jìn zhī zé bù sūn yuǎn zhī zé yuàn
CHAP. XXVI. The Master said, 'When a man at forty is the object of dislike, he will always continue what he is.' 【廿六章】子曰、年四十而见恶焉、其终也已。 【廿六章】子曰、年四十而見惡焉、其終也已。 zǐ yuē nián sìshí ér jiàn è yān qí zhōng yě yǐ

Ref: http://www.gutenberg.org/files/4094/4094-h/4094-h.htm