Lun Yu/Book 14

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Analects of Confucius
(Translated by James Legge)
Simplified Chinese Traditional Chinese Chinese Pinyin
BOOK XIV. HSIEN WAN. 宪问第十四 憲問第十四 xiàn wèn dì shísì
CHAP. I. Hsien asked what was shameful. The Master said, 'When good government prevails in a state, to be thinking only of salary; and, when bad government prevails, to be thinking, in the same way, only of salary;-- this is shameful.' 【第一章】宪问耻。子曰、邦有道谷、邦无道谷、耻也。 【第一章】憲問恥。子曰、邦有道穀、邦無道穀、恥也。 xiàn wèn chǐ zǐ yuē bāng yǒu dào gǔ bāng wú dào gǔ chǐ yě
CHAP. II. 1. 'When the love of superiority, boasting, resentments, and covetousness are repressed, this may be deemed perfect virtue.' 【第二章】【一节】克、伐、怨、欲、不行焉、可以为仁矣。 【第二章】【一節】克、伐、怨、欲、不行焉、可以為仁矣。 kè fá yuàn yù bùxíng yān kěyǐ wéi rén yǐ
2. The Master said, 'This may be regarded as the achievement of what is difficult. But I do not know that it is to be deemed perfect virtue.' 【二节】子曰、 可以为难矣、仁则吾不知也。 【二節】子曰、 可以為難矣、仁則吾不知也。 zǐ yuē kěyǐ wéinán yǐ rén zé wú bùzhī yě
CHAP. III. The Master said, 'The scholar who cherishes the love of comfort is not fit to be deemed a scholar.' 【第三章】子曰、士而怀居、不足以为士矣。 【第三章】子曰、士而懷居、不足以為士矣。 zǐ yuē shì ér huái jū bùzú yǐwéi shì yǐ
CHAP. IV. The Master said, 'When good government prevails in a state, language may be lofty and bold, and actions the same. When bad government prevails, the actions may be lofty and bold, but the language may be with some reserve.' 【第四章】子曰、邦有道、危言危行、邦无道、危行言孙。 【第四章】子曰、邦有道、危言危行、邦無道、危行言孫。 zǐ yuē bāng yǒu dào wēi yán wēi xíng bāng wú dào wēi xíng yán sūn
CHAP. V. The Master said, 'The virtuous will be sure to speak correctly, but those whose speech is good may not always be virtuous. Men of principle are sure to be bold, but those who are bold may not always be men of principle.' 【第五章】子曰、有德者、必有言、有言者、不必有德、仁者、必有勇、勇 者、不必有仁。 【第五章】子曰、有德者、必有言、有言者、不必有德、仁者、必有勇、勇 者、不必有仁。 zǐ yuē yǒu dé zhě bì yǒu yán yǒu yán zhě búbì yǒu dé rén zhě bì yǒu yǒng yǒng zhě búbì yǒu rén
CHAP. VI. Nan-kung Kwo, submitting an inquiry to Confucius, said, 'I was skillful at archery, and Ao could move a boat along upon the land, but neither of them died a natural death. Yu and Chi personally wrought at the toils of husbandry, and they became possessors of the kingdom.' The Master made no reply; but when Nan-kung Kwo went out, he said, 'A superior man indeed is this! An esteemer of virtue indeed is this!' 【第六章】南宫适问於孔子曰、羿善射、奡盪舟、俱不得其死然、禹稷躬稼、 而有天下夫子不答。南宫�πς出。子曰、君子哉若人、尚德哉若人。 【第六章】南宮适問於孔子曰、羿善射、奡盪舟、俱不得其死然、禹稷躬稼、 而有天下夫子不答。南宮适出。子曰、君子哉若人、尚德哉若人。 nán gōng wèn yú kǒngzǐ yuē yì shàn shè zhōu jù bù de qí sǐ rán Yǔ jì gōng jià ér yǒu tiānxià fūzǐ bù dá nán gōng chū zǐ yuē jūnzǐ zāi ruò rén shàng dé zāi ruò rén
CHAP. VII. The Master said, 'Superior men, and yet not always virtuous, there have been, alas! But there never has been a mean man, and, at the same time, virtuous.' 【第七章】子曰、君子而不仁者有矣夫、未有小人而仁者也。 【第七章】子曰、君子而不仁者有矣夫、未有小人而仁者也。 zǐ yuē jūnzǐ ér bùrén zhě yǒu yǐ fū wèi yǒu xiǎo rén ér rén zhě yě
CHAP. VIII. The Master said, 'Can there be love which does not lead to strictness with its object? Can there be loyalty which does not lead to the instruction of its object?' 【第八章】子曰、爱之、能勿劳乎、忠焉、能勿诲乎。 【第八章】子曰、愛之、能勿勞乎、忠焉、能勿誨乎。 zǐ yuē ài zhī néng wù láo hū zhōng yān néng wù huì hū
CHAP. IX. The Master said, 'In preparing the governmental notifications, P'i Shan first made the rough draught; Shi-shu examined and discussed its contents; Tsze-yu, the manager of Foreign intercourse, then polished the style; and, finally, Tsze-ch'an of Tung-li gave it the proper elegance and finish.' 【第九章】子曰、为命、裨谌草创之、世叔讨论之、行人子羽修饰之、东里 子产润色之。 【第九章】子曰、為命、裨諶草創之、世叔討論之、行人子羽修飾之、東里 子產潤色之。 zǐ yuē wéi mìng bì chén cǎo chuāng zhī shì shū tǎolùn zhī xíngrén zǐ yǔ xiūshì zhī dōng lǐ zǐ chǎn rùnsè zhī
CHAP. X. 1. Some one asked about Tsze-ch'an. The Master said, 'He was a kind man.' eat.' 【第十章】【一节】或问子产。子曰、惠人也。 【第十章】【一節】或問子產。子曰、惠人也。 huò wèn zǐ chǎn zǐ yuē huì rén yě
2. He asked about Tsze-hsi. The Master said, 'That man! That man!' 【二节】问子西。曰、彼哉 彼哉。 【二節】問子西。曰、彼哉 彼哉。 wèn zǐ xī yuē bǐ zāi bǐ zāi
3. He asked about Kwan Chung. 'For him,' said the Master, 'the city of Pien, with three hundred families, was taken from the chief of the Po family, who did not utter a murmuring word, though, to the end of his life, he had only coarse rice to 【三节】问管仲。曰、人也、夺伯氏骈邑三百、饭疏食、没齿、无怨言。 【三節】問管仲。曰、人也、奪伯氏駢邑三百、飯疏食、沒齒、無怨言。 wèn guǎn zhòng yuē rén yě duó bó shì pián yì sān bǎi fàn shū shí mò chǐ wú yuànyán
CHAP. XI. The Master said, 'To be poor without murmuring is difficult. To be rich without being proud is easy.' 【十一章】子曰、贫而无怨、难、富而无骄、易。 【十一章】子曰、貧而無怨、難、富而無驕、易。 zǐ yuē pín ér wú yuàn nán fù ér wú jiāo yì
CHAP. XII. The Master said, 'Mang Kung-ch'o is more than fit to be chief officer in the families of Chao and Wei, but he is not fit to be great officer to either of the States Tang or Hsieh.' 【十二章】子曰、孟公绰、为赵魏老则优、不可以为滕薛大夫。 【十二章】子曰、孟公綽、為趙魏老則優、不可以為滕薛大夫。 zǐ yuē mèng gōng chuò wéi Zhào wèi lǎo zé yōu bù kěyǐ wéi téng Xuē dàifū
CHAP. XIII. 1. Tsze-lu asked what constituted a COMPLETE man. The Master said, 'Suppose a man with the knowledge of Tsang Wu-chung, the freedom from covetousness of Kung-ch'o, the bravery of Chwang of Pien, and the varied talents of Zan Ch'iu; add to these the accomplishments of the rules of propriety and music:-- such a one might be reckoned a COMPLETE man.' 【十三章】【一节】子路问成人。子曰、若臧武仲之知、公绰之不欲、卞庄 子之勇、冉求之艺、文之以礼乐、亦可以为成人矣。 【十三章】【一節】子路問成人。子曰、若臧武仲之知、公綽之不欲、卞莊 子之勇、冉求之藝、文之以禮樂、亦可以為成人矣。 zǐ lù wèn chéngrén zǐ yuē ruò zāng wǔ zhòng zhī zhī gōng chuò zhī bù yù biàn zhuāng zǐ zhī yǒng rǎn qiú zhī yì wén zhī yǐ lǐ yuè yì kěyǐ wéi chéngrén yǐ
2. He then added, 'But what is the necessity for a complete man of the present day to have all these things? The man, who in the view of gain, thinks of righteousness; who in the view of danger is prepared to give up his life; and who does not forget an old agreement however far back it extends:-- such a man may be reckoned a COMPLETE man.' 【二节】曰、今之成人 者、何必然、见利思义、见危授命、久要不忘平生之言、亦可以为成人矣。 【二節】曰、今之成人 者、何必然、見利思義、見危授命、久要不忘平生之言、亦可以為成人矣。 yuē jīn zhī chéngrén zhě hébì rán jiàn lì sī yì jiàn wēi shòumìng jiǔ yāo bù wàng píngshēng zhī yán yì kěyǐ wéi chéngrén yǐ
CHAP. XIV. 1. The Master asked Kung-ming Chia about Kung-shu Wan, saying, 'Is it true that your master speaks not, laughs not, and takes not?' 【十四章】【一节】子问公叔文子於公明贾曰、信乎、夫子不言不笑、不取 乎。 【十四章】【一節】子問公叔文子於公明賈曰、信乎、夫子不言不笑、不取 乎。 zǐ wèn gōng shū wén zǐ yú gōng míng jiǎ yuē xìn hū fūzǐ bù yán bù xiào bù qǔ hū
2. Kung-ming Chia replied, 'This has arisen from the reporters going beyond the truth.-- My master speaks when it is the time to speak, and so men do not get tired of his speaking. He laughs when there is occasion to be joyful, and so men do not get tired of his laughing. He takes when it is consistent with righteousness to do so, and so men do not get tired of his taking.' The Master said, 'So! But is it so with him?' 【二节】公明贾对曰、以告者过也。夫子时然後言、人不厌其言、乐然 後笑、人不厌其笑、义然後取、人不厌其取。子曰、其然、岂其然乎。 【二節】公明賈對曰、以告者過也。夫子時然後言、人不厭其言、樂然 後笑、人不厭其笑、義然後取、人不厭其取。子曰、其然、豈其然乎。 gōng míng jiǎ duì yuē yǐ gào zhě guò yě fūzǐ shí rán hòu yán rén bù yàn qí yán lè rán hòu xiào rén bù yàn qí xiào yì rán hòu qǔ rén bù yàn qí qǔ zǐ yuē qí rán qǐ qí rán hū
CHAP. XV. The Master said, 'Tsang Wu-chung, keeping possession of Fang, asked of the duke of Lu to appoint a successor to him in his family. Although it may be said that he was not using force with his sovereign, I believe he was.' 【十五章】子曰、臧武仲、以防求为後於鲁、虽曰不要君、吾不信也。 【十五章】子曰、臧武仲、以防求為後於魯、雖曰不要君、吾不信也。 zǐ yuē zāng wǔ zhòng yǐ fáng qiú wéi hòu yú lǔ suī yuē búyào jūn wú bù xìn yě
CHAP. XVI. The Master said, 'The duke Wan of Tsin was crafty and not upright. The duke Hwan of Ch'i was upright and not crafty.' 【十六章】子曰、晋文公谲而不正、齐桓公正而不谲。 【十六章】子曰、晉文公譎而不正、齊桓公正而不譎。 zǐ yuē jìn wén gōng jué ér bù zhēng qí Huán gōngzhèng ér bù jué
CHAP. XVII. 1. Tsze-lu said, 'The Duke Hwan caused his brother Chiu to be killed, when Shao Hu died with his master, but Kwan Chung did not die. May not I say that he was wanting in virtue?' 【十七章】【一节】子路曰、桓公杀公子纠、召忽死之、管仲不死、 曰、未仁乎。 【十七章】【一節】子路曰、桓公殺公子糾、召忽死之、管仲不死、 曰、未仁乎。 zǐ lù yuē Huán gōng shā gōngzǐ jiū zhào hū sǐ zhī guǎn zhòng bù sǐ yuē wèi rén hū
2. The Master said, 'The Duke Hwan assembled all the princes together, and that not with weapons of war and chariots:-- it was all through the influence of Kwan Chung. Whose beneficence was like his? Whose beneficence was like his?' 【二节】子曰、桓公九合诸侯、不以兵车、管仲之力也、如其 仁、如其仁。 【二節】子曰、桓公九合諸侯、不以兵車、管仲之力也、如其 仁、如其仁。 zǐ yuē Huán gōng jiǔ hé zhūhóu bù yǐ bīng chē guǎn zhòng zhī lì yě rú qí rén rú qí rén
CHAP. XVIII. 1. Tsze-kung said, 'Kwan Chung, I apprehend, was wanting in virtue. When the Duke Hwan caused his brother Chiu to be killed, Kwan Chung was not able to die with him. Moreover, he became prime minister to Hwan.' 【十八章】【一节】子贡曰、管仲非仁者与、桓公杀公子纠、不能死、又相 之。 【十八章】【一節】子貢曰、管仲非仁者與、桓公殺公子糾、不能死、又相 之。 zǐ gòng yuē guǎn zhòng fēi rén zhě yǔ Huán gōng shā gōngzǐ jiū bùnéng sǐ yòu xiāng zhī
2. The Master said, 'Kwan Chung acted as prime minister to the Duke Hwan, made him leader of all the princes, and united and rectified the whole kingdom. Down to the present day, the people enjoy the gifts which he conferred. But for Kwan Chung, we should now be wearing our hair unbound, and the lappets of our coats buttoning on the left side. 【二节】子曰、管仲相桓公、霸诸侯、一匡天下、民到于今、受其赐、 微管仲、吾其被发左衽矣。 【二節】子曰、管仲相桓公、霸諸侯、一匡天下、民到于今、受其賜、 微管仲、吾其被髮左衽矣。 zǐ yuē guǎn zhòng xiāng Huán gōng bà zhūhóu yī kuāng tiānxià mín dào yújīn shòu qí cì wēi guǎn zhòng wú qí bèi fā zuǒ rèn yǐ
3. 'Will you require from him the small fidelity of Common men and common women, who would commit suicide in a stream or ditch, no one knowing anything about them?' 【三节】岂若匹夫匹妇之为谅也、自经於沟渎、而莫之知也。 【三節】豈若匹夫匹婦之為諒也、自經於溝瀆、而莫之知也。 qǐ ruò pǐfū pǐ fù zhī wéi liàng yě zì jīng yú gōu dú ér mò zhī zhī yě
CHAP. XIX. 1. The great officer, Hsien, who had been family-minister to Kung-shu Wan, ascended to the prince's court in company with Wan. 【十九章】【一节】公叔文子之臣、大夫僎、与文子同升诸公。 【十九章】【一節】公叔文子之臣、大夫僎、與文子同升諸公。 gōng shū wén zǐ zhī chén dàifū yǔ wén zǐ tóng shēng zhū gōng
2. The Master, having heard of it, said, 'He deserved to be considered WAN (the accomplished).' 【二节】子 闻之曰、可以为矣。 【二節】子 聞之曰、可以為矣。 zǐ wén zhī yuē kěyǐ wéi yǐ
CHAP. XX. 1. The Master was speaking about the unprincipled course of the duke Ling of Wei, when Ch'i K'ang said, 'Since he is of such a character, how is it he does not lose his State?' 【二十章】【一节】子言卫灵公之无道也、康子曰、夫如是、奚而不丧。 【二十章】【一節】子言衛靈公之無道也、康子曰、夫如是、奚而不喪。 zǐ yán wèi líng gōng zhī wú dào yě kāng zǐ yuē fū rú shì xī ér bù sāng
2. Confucius said, 'The Chung-shu Yu has the superintendence of his guests and of strangers; the litanist, T'o, has the management of his ancestral temple; and Wang-sun Chia has the direction of the army and forces:-- with such officers as these, how should he lose his State?' 【二 节】孔子曰、仲叔圉治宾客、祝鮀治宗庙、王孙贾治军旅、夫如是、奚其丧。 【二 節】孔子曰、仲叔圉治賓客、祝鮀治宗廟、王孫賈治軍旅、夫如是、奚其喪。 kǒngzǐ yuē zhòng shū zhì bīnkè zhù zhì zōng miào wáng sūn jiǎ zhì jūn lǚ fū rú shì xī qí sāng
CHAP. XXI. The Master said, 'He who speaks without modesty will find it difficult to make his words good.' 【廿一章】子曰、其言之不怍、则为之也难。 【廿一章】子曰、其言之不怍、則為之也難。 zǐ yuē qí yán zhī bù zuò zé wéi zhī yě nán
CHAP. XXII. 1. Chan Ch'ang murdered the Duke Chien of Ch'i. 【廿二章】【一节】陈成子弑简公。 【廿二章】【一節】陳成子弒簡公。 chén chéng zǐ shì jiǎn gōng
2. Confucius bathed, went to court, and informed the duke Ai, saying, 'Chan Hang has slain his sovereign. I beg that you will undertake to punish him.' 【二节】孔子沐浴而朝、告於哀公曰、 陈恒弑其君、请讨之。 【二節】孔子沐浴而朝、告於哀公曰、 陳恆弒其君、請討之。 kǒngzǐ mùyù ér cháo gào yú āi gōng yuē chén héng shì qí jūn qǐng tǎo zhī
3. The duke said, 'Inform the chiefs of the three families of it.' 【三节】公曰、告夫三子。 【三節】公曰、告夫三子。 gōng yuē gào fū sān zǐ
4. Confucius retired, and said, 'Following in the rear of the great officers, I did not dare not to represent such a matter, and my prince says, "Inform the chiefs of the three families of it."' 【四节】孔子曰、以吾从 大夫之後、不敢不告也、君曰、告夫三子者。 【四節】孔子曰、以吾從 大夫之後、不敢不告也、君曰、告夫三子者。 kǒngzǐ yuē yǐ wú cóng dàifū zhī hòu bù gǎn bù gào yě jūn yuē gào fū sān zǐ zhě
5. He went to the chiefs, and informed them, but they would not act. Confucius then said, 'Following in the rear of the great officers, I did not dare not to represent such a matter.' 之三子告、不可、孔子曰、以吾从大夫之後、不敢不告也。 之三子告、不可、孔子曰、以吾從大夫之後、不 敢不告也。 zhī sān zǐ gào bù kě kǒngzǐ yuē yǐ wú cóng dàifū zhī hòu bù gǎn bù gào yě
CHAP. XXIII. Tsze-lu asked how a ruler should be served. The Master said, 'Do not impose on him, and, moreover, withstand him to his face.' 【廿三章】子路问事君。子曰、勿欺也、而犯之。 【廿三章】子路問事君。子曰、勿欺也、而犯之。 zǐ lù wèn shì jūn zǐ yuē wù qī yě ér fàn zhī
CHAP. XXIV. The Master said, 'The progress of the superior man is upwards; the progress of the mean man is downwards.' 【廿四章】子曰、君子上达、小人下达。 【廿四章】子曰、君子上達、小人下達。 zǐ yuē jūnzǐ shàng dá xiǎo rén xià dá
CHAP. XXV. The Master said, 'In ancient times, men learned with a view to their own improvement. Now-a-days, men learn with a view to the approbation of others.' 【廿五章】子曰、古之学者为己、今之学者为人。 【廿五章】子曰、古之學者為己、今之學者為人。 zǐ yuē gǔ zhī xuézhě wéi jǐ jīn zhī xuézhě wéirén
CHAP. XXVI. 1. Chu Po-yu sent a messenger with friendly inquiries to Confucius. 【廿六章】【一节】蘧伯玉使人於孔子。 【廿六章】【一節】蘧伯玉使人於孔子。 qú bó yù shǐ rén yú kǒngzǐ
2. Confucius sat with him, and questioned him. 'What,' said he, 'is your master engaged in?' The messenger replied, 'My master is anxious to make his faults few, but he has not yet succeeded.' He then went out, and the Master said, 'A messenger indeed! A messenger indeed!' 【二节】孔子与之坐、而问焉、曰、 夫子何为。对曰、夫子欲寡其过、而未能也、使者出、子曰、使乎、使乎。 【二節】孔子與之坐、而問焉、曰、 夫子何為。對曰、夫子欲寡其過、而未能也、使者出、子曰、使乎、使乎。 kǒngzǐ yǔ zhī zuò ér wèn yān yuē fūzǐ hé wéi duì yuē fūzǐ yù guǎ qí guò ér wèi néng yě shǐzhě chū zǐ yuē shǐ hū shǐ hū
CHAP. XXVII. The Master said, 'He who is not in any particular office, has nothing to do with plans for the administration of its duties.' 【廿七章】子曰、不在其位、不谋其政。 【廿七章】子曰、不在其位、不謀其政。 zǐ yuē búzài qí wèi bù móu qí zhèng
CHAP. XXVIII. The philosopher Tsang said, 'The superior man, in his thoughts, does not go out of his place.' 【廿八章】曾子曰、君子思不出其位。 【廿八章】曾子曰、君子思不出其位。 zēng zǐ yuē jūnzǐ sī bù chū qí wèi
CHAP. XXIX. The Master said, 'The superior man is modest in his speech, but exceeds in his actions.' 【廿九章】子曰、君子耻其言而过其行。 【廿九章】子曰、君子恥其言而過其行。 zǐ yuē jūnzǐ chǐ qí yán ér guò qí xíng
CHAP. XXX. 1. The Master said, 'The way of the superior man is threefold, but I am not equal to it. Virtuous, he is free from anxieties; wise, he is free from perplexities; bold, he is free from fear. 【三十章】【一节】子曰、君子道者三、我无能焉、仁者不忧、知者不惑、 勇者不惧。 【三十章】【一節】子曰、君子道者三、我無能焉、仁者不憂、知者不惑、 勇者不懼。 zǐ yuē jūnzǐ dào zhě sān wǒ wúnéng yān rén zhě bù yōu zhī zhě bù huò yǒng zhě bù jù
2. Tsze-kung said, 'Master, that is what you yourself say.' 【二节】子贡曰、夫子自道也。 【二節】子貢曰、夫子自道也。 zǐ gòng yuē fūzǐ zì dào yě
CHAP. XXXI. Tsze-kung was in the habit of comparing men together. The Master said, 'Tsze must have reached a high pitch of excellence! Now, I have not leisure for this.' 【卅一章】子贡方人、子曰、赐也贤乎哉、夫我则不暇。 【卅一章】子貢方人、子曰、賜也賢乎哉、夫我則不暇。 zǐ gòng fāng rén zǐ yuē cì yě xián hū zāi fū wǒ zé bù xiá
CHAP. XXXII. The Master said, 'I will not be concerned at men's not knowing me; I will be concerned at my own want of ability.' 【卅二章】子曰、不患人之不己知、患其不能也。 【卅二章】子曰、不患人之不己知、患其不能也。 zǐ yuē bù huàn rén zhī bù jǐ zhī huàn qí bùnéng yě
CHAP. XXXIII. The Master said, 'He who does not anticipate attempts to deceive him, nor think beforehand of his not being believed, and yet apprehends these things readily (when they occur);-- is he not a man of superior worth?' 【卅三章】子曰、不逆诈、不亿不信、抑亦先觉者、是贤乎。 【卅三章】子曰、不逆詐、不億不信、抑亦先覺者、是賢乎。 zǐ yuē bù nì zhà bù yì bù xìn yì yì xiān jiào zhě shì xián hū
CHAP. XXXIV. 1. Wei-shang Mau said to Confucius, 'Ch'iu, how is it that you keep roosting about? Is it not that you are an insinuating talker?' 【卅四章】【一节】微生亩谓孔子曰、丘何为是栖栖者与、无乃为佞乎。 【卅四章】【一節】微生畝謂孔子曰、丘何為是栖栖者與、無乃為佞乎。 wēi shēng mǔ wèi kǒngzǐ yuē qiū hé wéi shì qī qī zhě yǔ wú nǎi wéi nìng hū
2. Confucius said, 'I do not dare to play the part of such a talker, but I hate obstinacy.' 【二节】孔子曰、非敢为佞也、疾固也。 【二節】孔子曰、非敢為佞也、疾固也。 kǒngzǐ yuē fēi gǎn wéi nìng yě jí gù yě
CHAP. XXXV. The Master said, 'A horse is called a ch'i, not because of its strength, but because of its other good qualities.' 【卅五章】子曰、骥、不称其力、称其德也。 【卅五章】子曰、驥、不稱其力、稱其德也。 zǐ yuē jì bù chèn qí lì chèn qí dé yě
CHAP. XXXVI. 1. Some one said, 'What do you say concerning the principle that injury should be recompensed with kindness?' 【卅六章】【一节】或曰、以德报怨、何如。 【卅六章】【一節】或曰、以德報怨、何如。 huò yuē yǐdébàoyuàn hérú
2. The Master said, 'With what then will you recompense kindness? 【二节】子曰、何以报德 。 【二節】子曰、何以報德。 zǐ yuē hé yǐ bào dé
3. 'Recompense injury with justice, and recompense kindness with kindness.' 【三节】以直报怨、以德报德。 【三節】以直報怨、以德報德。 yǐ zhí bào yuàn yǐ dé bào dé
CHAP. XXXVII. 1. The Master said, 'Alas! there is no one that knows me.' 【卅七章】【一节】子曰、莫我知也夫。 【卅七章】【一節】子曰、莫我知也夫。 zǐ yuē mò wǒ zhī yě fū
2. Tsze-kung said, 'What do you mean by thus saying-- that no one knows you?' The Master replied, 'I do not murmur against Heaven. I do not grumble against men. My studies lie low, and my penetration rises high. But there is Heaven;-- that knows me!' 【二节】子贡曰、何为其莫知子也。 子曰、不怨天、不尤人、下学而上达、知我者其天乎。 【二節】子貢曰、何為其莫知子也。 子曰、不怨天、不尤人、下學而上達、知我者其天乎。 zǐ gòng yuē hé wéi qí mò zhī zǐ yě zǐ yuē bù yuàn tiān bù yóu rén xià xué ér shàng dá zhī wǒ zhě qí tiān hū
CHAP. XXXVIII. 1. The Kung-po Liao, having slandered Tsze-lu to Chi-sun, Tsze-fu Ching-po informed Confucius of it, saying, 'Our master is certainly being led astray by the Kung-po Liao, but I have still power enough left to cut Liao off, and expose his corpse in the market and in the court.' 【卅八章】【一节】公伯寮愬子路於李孙、子服景伯以告、曰、夫子固有惑 志於公伯寮、吾力犹能肆诸市朝。 【卅八章】【一節】公伯寮愬子路於李孫、子服景伯以告、曰、夫子固有惑 志於公伯寮、吾力猶能肆諸市朝。 gōng bó liáo zǐ lù yú lǐ sūn zǐ fù jǐng bó yǐ gào yuē fūzǐ gùyǒu huò zhì yú gōng bó liáo wú lì yóu néng sì zhū shì cháo
2. The Master said, 'If my principles are to advance, it is so ordered. If they are to fall to the ground, it is so ordered. What can the Kung-po Liao do where such ordering is concerned?' 【二节】子曰、道之将行也与、命也、道 之将废也与、命也、公伯寮其如命何。 【二節】子曰、道之將行也與、命也、道 之將廢也與、命也、公伯寮其如命何。 zǐ yuē dào zhī jiāng xíng yě yǔ mìng yě dào zhī jiāng fèi yě yǔ mìng yě gōng bó liáo qí rú mìng hé
CHAP. XXXIX. 1. The Master said, 'Some men of worth retire from the world. 【卅九章】【一节】子曰、贤者辟世。 【卅九章】【一節】子曰、賢者辟世。 zǐ yuē xián zhě bì shì
2. Some retire from particular states. 【二节】其次辟地。 【二節】其次辟地。 qícì bì dì
3. Some retire because of disrespectful looks. 【三节】其次辟 色。 【三節】其次辟 色。 qícì bì sè
4. Some retire because of contradictory language.' 【四节】其次辟言。 【四節】其次辟言。 qícì bì yán
CHAP. XL.The Master said, 'Those who have done this are seven men.' 【四十章】子曰、作者七人矣。 【四十章】子曰、作者七人矣。 zǐ yuē zuòzhě qī rén yǐ
CHAP. XLI. Tsze-lu happening to pass the night in Shih- man, the gatekeeper said to him, 'Whom do you come from?' Tsze-lu said, 'From Mr. K'ung.' 'It is he,-- is it not?'-- said the other, 'who knows the impracticable nature of the times and yet will be doing in them.' 【四一章】子路宿於石门、晨门曰、奚自。子路曰、自孔氏。曰、是知其不 可而为之者与。 【四一章】子路宿於石門、晨門曰、奚自。子路曰、自孔氏。曰、是知其不 可而為之者與。 zǐ lù sù yú shí mén chén mén yuē xī zì zǐ lù yuē zì kǒng shì yuē shì zhī qí bù kě ér wéi zhī zhě yǔ
CHAP. XLII. 1. The Master was playing, one day, on a musical stone in Wei, when a man, carrying a straw basket, passed the door of the house where Confucius was, and said, 'His heart is full who so beats the musical stone.' 【四二章】【一节】子击磬於卫、有荷蒉、而过孔氏之门者、曰、有心哉、击磬乎。 【四二章】【一節】子擊磬於衛、有荷蕢、而過孔氏之門者、曰、有心哉、擊磬乎。 zǐ jī qìng yú wèi yǒu hé kuì ér guò kǒng shì zhī mén zhě yuē yǒuxīn zāi jī qìng hū
2. A little while after, he added, 'How contemptible is the one-ideaed obstinacy those sounds display! When one is taken no notice of, he has simply at once to give over his wish for public employment. "Deep water must be crossed with the clothes on; shallow water may be crossed with the clothes held up."' 【二节】既、而曰、鄙哉、硜硜乎、莫己知也、斯已 而已矣、深则厉、浅则揭。 【二節】既、而曰、鄙哉、硜硜乎、莫己知也、斯已 而已矣、深則厲、淺則揭。 jì ér yuē bǐ zāi hū mò jǐ zhī yě sī yǐ éryǐ yǐ shēn zé lì qiǎn zé jiē
3. The Master said, 'How determined is he in his purpose! But this is not difficult!' 【三节】子曰、果哉、末之难矣。 【三節】子曰、果哉、末之難矣。 zǐ yuē guǒ zāi mò zhī nán yǐ
CHAP. XLIII. 1. Tsze-chang said, 'What is meant when the Shu says that Kao-tsung, while observing the usual imperial mourning, was for three years without speaking?' 【四三章】【一节】子张曰、书云、高宗谅阴三年不言、何谓也。 【四三章】【一節】子張曰、書云、高宗諒陰三年不言、何謂也。 zǐ zhāng yuē shū yún gāo zōng liàng yīn sān nián bù yán héwèi yě
2. The Master said, 'Why must Kao-tsung be referred to as an example of this? The ancients all did so. When the sovereign died, the officers all attended to their several duties, taking instructions from the prime minister for three years.' 【二节】 子曰、何必高宗、古之人皆然、君薨、百官总己、以听於冢宰、三年。 【二節】 子曰、何必高宗、古之人皆然、君薨、百官總己、以聽於冢宰、三年。 zǐ yuē hébì gāo zōng gǔ zhī rén jiē rán jūn hōng bǎi guān zǒng jǐ yǐ tīng yú zhǒng zǎi sān nián
CHAP. XLIV. The Master said, 'When rulers love to observe the rules of propriety, the people respond readily to the calls on them for service.' 【四四章】子曰、上好礼、则民易使也。 【四四章】子曰、上好禮、則民易使也。 zǐ yuē shànghǎo lǐ zé mín yì shǐ yě
CHAP. XLV. Tsze-lu asked what constituted the superior man. The Master said, 'The cultivation of himself in reverential carefulness.' 'And is this all?' said Tsze-lu. 'He cultivates himself so as to give rest to others,' was the reply. 'And is this all?' again asked Tsze-lu. The Master said, 'He cultivates himself so as to give rest to all the people. He cultivates himself so as to give rest to all the people:-- even Yao and Shun were still solicitous about this.' 【四五章】子路问君子、子曰、修己以敬。曰、如斯而已乎。曰、修己以安 人、曰、如斯而已乎。曰、修己以安百姓。修己以安百姓、尧舜其犹病诸。 【四五章】子路問君子、子曰、修己以敬。曰、如斯而已乎。曰、修己以安 人、曰、如斯而已乎。曰、修己以安百姓。修己以安百姓、堯舜其猶病諸。 zǐ lù wèn jūnzǐ zǐ yuē xiū jǐ yǐ jìng yuē rú sī éryǐ hū yuē xiū jǐ yǐ ān rén yuē rú sī éryǐ hū yuē xiū jǐ yǐ ān bǎixìng xiū jǐ yǐ ān bǎixìng Yáo shùn qí yóu bìng zhū
CHAP. XLVI. Yuan Zang was squatting on his heels, and so waited the approach of the Master, who said to him, 'In youth not humble as befits a junior; in manhood, doing nothing worthy of being handed down; and living on to old age:-- this is to be a pest.' With this he hit him on the shank with his staff. 【四六章】原壤夷俟、子曰、幼而不孙弟、长而无述焉、老而不死、是为贼。以杖叩其胫。 【四六章】原壤夷俟、子曰、幼而不孫弟、長而無述焉、老而不死、是為賊。以杖叩其脛。 yuán rǎng yí sì zǐ yuē yòu ér bù sūn dì cháng ér wú shù yān lǎo ér bù sǐ shì wéi zéi yǐ zhàng kòu qí jìng
CHAP. XLVI. 1. A youth of the village of Ch'ueh was employed by Confucius to carry the messages between him and his visitors. Some one asked about him, saying, 'I suppose he has made great progress.' 【四七章】【一节】阙党童子将命、或问之曰、益者与。 【四七章】【一節】闕黨童子將命、或問之曰、益者與。 què dǎng tóng zǐ jiāng mìng huò wèn zhī yuē yì zhě yǔ
2. The Master said, 'I observe that he is fond of occupying the seat of a full-grown man; I observe that he walks shoulder to shoulder with his elders. He is not one who is seeking to make progress in learning. He wishes quickly to become a man.' 【二节】子曰、吾 见其居於位也、见其与先生并行也、非求益者也、欲速成者也。 【二節】子曰、吾 見其居於位也、見其與先生並行也、非求益者也、欲速成者也。 zǐ yuē wú jiàn qí jū yú wèi yě jiàn qí yǔ xiānshēng bìng xíng yě fēi qiú yì zhě yě yù sùchéng zhě yě

Ref: http://www.gutenberg.org/files/4094/4094-h/4094-h.htm