Lun Yu/Book 13

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Analects of Confucius
(Translated by James Legge)
Simplified Chinese Traditional Chinese Chinese Pinyin
BOOK XIII. TSZE-LU. 子路第十三 子路第十三 zǐ lù dì shísān
CHAP. I. 1. Tsze-lu asked about government. The Master said, 'Go before the people with your example, and be laborious in their affairs.' 【第一章】【一节】子路问政。子曰、先之、劳之。 【第一章】【一節】子路問政。子曰、先之、勞之。 zǐ lù wèn zhèng zǐ yuē xiān zhī láo zhī
2. He requested further instruction, and was answered, 'Be not weary (in these things).' 【二节】请益。曰、无 倦。 【二節】請益。曰、無 倦。 qǐng yì yuē wú juàn
CHAP. II. 1. Chung-kung, being chief minister to the Head of the Chi family, asked about government. The Master said, 'Employ first the services of your various officers, pardon small faults, and raise to office men of virtue and talents.' 【第二章】【一节】仲弓为李氏宰、问政。子曰、先有司、赦小过、举贤才。 【第二章】【一節】仲弓為李氏宰、問政。子曰、先有司、赦小過、舉賢才。 zhòng gōng wéi lǐ shì zǎi wèn zhèng zǐ yuē xiān yǒu sī shè xiǎo guò jǔ xián cái
2. Chung-kung said, 'How shall I know the men of virtue and talent, so that I may raise them to office?' He was answered, 'Raise to office those whom you know. As to those whom you do not know, will others neglect them?' 【二节】曰、焉知贤才而举之。 曰、举尔所知、尔所不知、人其舍诸。 【二節】曰、焉知賢才而舉之。 曰、舉爾所知、爾所不知、人其舍諸。 yuē yān zhī xián cái ér jǔ zhī yuē jǔ ěr suǒ zhī ěr suǒ bùzhī rén qí shè zhū
CHAP. III. 1. Tsze-lu said, 'The ruler of Wei has been waiting for you, in order with you to administer the government. What will you consider the first thing to be done?' 【第三章】【一节】子路曰、卫君待子而为政、子将奚先。 【第三章】【一節】子路曰、衛君待子而為政、子將奚先。 zǐ lù yuē wèi jūn dāi zǐ ér wéi zhèng zǐ jiāng xī xiān
2. The Master replied, 'What is necessary is to rectify names.' 【二节】子曰、 必也、正名乎。 【二節】子曰、 必也、正名乎。 zǐ yuē bì yě zhēng míng hū
3. 'So, indeed!' said Tsze-lu. 'You are wide of the mark! Why must there be such rectification?' 【三节】子路曰、有是哉、子之迂也、奚其正。 【三節】子路曰、有是哉、子之迂也、奚其正。 zǐ lù yuē yǒu shì zāi zǐ zhī yū yě xī qí zhēng
4. The Master said, 'How uncultivated you are, Yu! A superior man, in regard to what he does not know, shows a cautious reserve. 【四节】子 曰、野哉、由也、君子於其所不知、盖阙如也。 【四節】子 曰、野哉、由也、君子於其所不知、蓋闕如也。 zǐ yuē yě zāi yóu yě jūnzǐ yú qí suǒ bùzhī gài què rú yě
5. 'If names be not correct, language is not in accordance With the truth of things. If language be not in accordance with the truth of things, affairs cannot be carried on to success. 【五节】名不正、则言不顺、言不顺、则事不成。 【五節】名不正、則言不順、言不順、則事不成。 míng bù zhēng zé yán bù shùn yán bù shùn zé shì bù chéng
6. 'When affairs cannot be carried on to success, proprieties and music will not flourish. When proprieties and music do not flourish, punishments will not be properly awarded. When punishments are not properly awarded, the people do not know how to move hand or foot. 【六节】事不成、则礼乐不兴、礼乐不 兴、则刑罚不中、刑罚不中、则民无所措手足。 【六節】事不成、則禮樂不興、禮樂不 興、則刑罰不中、刑罰不中、則民無所措手足。 shì bù chéng zé lǐ yuè bù xìng lǐ yuè bù xìng zé xíngfá bù zhōng xíngfá bù zhōng zé mín wú suǒ cuò shǒuzú
7. 'Therefore a superior man considers it necessary that the names he uses may be spoken appropriately, and also that what he speaks may be carried out appropriately. What the superior man requires, is just that in his words there may be nothing incorrect.' 【七节】故君子名之必可言 也、言之必可行也、君子於其言、无所茍而已矣。 【七節】故君子名之必可言 也、言之必可行也、君子於其言、無所茍而已矣。 gù jūnzǐ míng zhī bì kě yán yě yán zhī bì kěxíng yě jūnzǐ yú qí yán wú suǒ éryǐ yǐ
CHAP. IV. 1. Fan Ch'ih requested to be taught husbandry. The Master said, 'I am not so good for that as an old husbandman.' He requested also to be taught gardening, and was answered, 'I am not so good for that as an old gardener.' 【第四章】【一节】樊迟请学稼。子曰、吾不如老农。请学为圃。曰、吾不如老圃。 【第四章】【一節】樊遲請學稼。子曰、吾不如老農。請學為圃。曰、吾不如老圃。 fán chí qǐng xué jià zǐ yuē wú bùrú lǎo nóng qǐng xué wéi pǔ yuē wú bùrú lǎo pǔ
2. Fan Ch'ih having gone out, the Master said, 'A small man, indeed, is Fan Hsu! 【二节】樊迟出。子曰、小人哉、樊须也。 【二節】樊遲出。子曰、小人哉、樊須也。 fán chí chū zǐ yuē xiǎo rén zāi fán xū yě
3. If a superior love propriety, the people will not dare not to be reverent. If he love righteousness, the people will not dare not to submit to his example. If he love good faith, the people will not dare not to be sincere. Now, when these things obtain, the people from all quarters will come to him, bearing their children on their backs;-- what need has he of a knowledge of husbandry?' 【三节】上好礼、 则民莫敢不敬、上好义、则民莫敢不服、上好信、则民莫敢不用情、夫如是、 则四方之民、襁负其子而至矣、焉用稼。 【三節】上好禮、 則民莫敢不敬、上好義、則民莫敢不服、上好信、則民莫敢不用情、夫如是、 則四方之民、襁負其子而至矣、焉用稼。 shànghǎo lǐ zé mín mò gǎn bù jìng shànghǎo yì zé mín mò gǎn bù fù shànghǎo xìn zé mín mò gǎn búyòng qíng fū rú shì zé sìfāng zhī mín qiǎng fù qí zǐ ér zhì yǐ yān yòng jià
CHAP. V. The Master said, 'Though a man may be able to recite the three hundred odes, yet if, when intrusted with a governmental charge, he knows not how to act, or if, when sent to any quarter on a mission, he cannot give his replies unassisted, notwithstanding the extent of his learning, of what practical use is it?' 【第五章】子曰、诵诗三百、授之以政、不达、使於四方、不能专对、虽多、 亦奚以为。 【第五章】子曰、誦詩三百、授之以政、不達、使於四方、不能專對、雖多、 亦奚以為。 zǐ yuē sòng shī sān bǎi shòu zhī yǐ zhèng bù dá shǐ yú sìfāng bùnéng zhuān duì suī duō yì xī yǐwéi
CHAP. VI. The Master said, 'When a prince's personal conduct is correct, his government is effective without the issuing of orders. If his personal conduct is not correct, he may issue orders, but they will not be followed.' 【第六章】子曰、其身正、不令而行、其身不正、虽令不从。 【第六章】子曰、其身正、不令而行、其身不正、雖令不從。 zǐ yuē qí shēn zhēng bù lìng ér xíng qí shēn bù zhēng suī lìng bù cóng
CHAP. VII. The Master said, 'The governments of Lu and Wei are brothers.' 【第七章】子曰、鲁卫之政、兄弟也。 【第七章】子曰、魯衛之政、兄弟也。 zǐ yuē lǔ wèi zhī zhèng xiōngdì yě
CHAP. VIII. The Master said of Ching, a scion of the ducal family of Wei, that he knew the economy of a family well. When he began to have means, he said, 'Ha! here is a collection!' When they were a little increased, he said, 'Ha! this is complete!' When he had become rich, he said, 'Ha! this is admirable!' 【第八章】子谓卫公子荆善居室、始有、曰、苟合矣、少有、曰、苟完矣、 富有、曰、苟美矣。 【第八章】子謂衛公子荊善居室、始有、曰、苟合矣、少有、曰、苟完矣、 富有、曰、苟美矣。 zǐ wèi wèi gōngzǐ jīng shàn jū shì shǐ yǒu yuē gǒu hé yǐ shǎo yǒu yuē gǒu wán yǐ fùyǒu yuē gǒu měi yǐ
CHAP. IX. 1. When the Master went to Wei, Zan Yu acted as driver of his carriage. 【第九章】【一节】子适卫、冉有仆。 【第九章】【一節】子適衛、冉有僕。 zǐ shì wèi rǎn yǒu pú
2. The Master observed, 'How numerous are the people!' 【二节】子曰、庶矣哉。 【二節】子曰、庶矣哉。 zǐ yuē shù yǐ zāi
3. Yu said, 'Since they are thus numerous, what more shall be done for them?' 'Enrich them,' was the reply. 【三节】冉有曰、既庶矣、又何加焉。曰、富之。 【三節】冉有曰、既庶矣、又何加焉。曰、富之。 rǎn yǒu yuē jì shù yǐ yòu hé jiā yān yuē fù zhī
4. 'And when they have been enriched, what more shall be done?' The Master said, 'Teach them.' 【四节】曰、既富矣、又何加焉。曰、教之。 【四節】曰、既富矣、又何加焉。曰、教之。 yuē jì fù yǐ yòu hé jiā yān yuē jiāo zhī
CHAP. X. The Master said, 'If there were (any of the princes) who would employ me, in the course of twelve months, I should have done something considerable. In three years, the government would be perfected.' 【第十章】子曰、苟有用我者、期月而已可也、三年有成。 【第十章】子曰、苟有用我者、期月而已可也、三年有成。 zǐ yuē gǒu yǒuyòng wǒ zhě qī yuè éryǐ kě yě sān nián yǒu chéng
CHAP. XI. The Master said, '"If good men were to govern a country in succession for a hundred years, they would be able to transform the violently bad, and dispense with capital punishments." True indeed is this saying!' 子曰、 善人为邦百年、亦可以媵残去杀矣、诚哉是言也。 子曰、 善人為邦百年、亦可以媵殘去殺矣、誠哉是言也。 zǐ yuē shàn rénwéi bāng bǎinián yì kěyǐ yìng cán qù shā yǐ chéng zāi shì yán yě
CHAP. XII. The Master said, 'If a truly royal ruler were to arise, it would still require a generation, and then virtue would prevail.' 【十二章】子曰、如有王者、必世而後仁。 【十二章】子曰、如有王者、必世而後仁。 zǐ yuē rú yǒu wáng zhě bì shì ér hòu rén
CHAP. XIII. The Master said, 'If a minister make his own conduct correct, what difficulty will he have in assisting in government? If he cannot rectify himself, what has he to do with rectifying others?' 【十三章】子曰、苟正其身矣、於从政乎何有、不能正其身、如正人何。 【十三章】子曰、苟正其身矣、於從政乎何有、不能正其身、如正人何。 zǐ yuē gǒu zhēng qí shēn yǐ yú cóng zhèng hū hé yǒu bùnéng zhēng qí shēn rú zhēng rén hé
CHAP. XIV. The disciple Zan returning from the court, the Master said to him, 'How are you so late?' He replied, 'We had government business.' The Master said, 'It must have been family affairs. If there had been government business, though I am not now in office, I should have been consulted about it.' 【十四章】冉子退朝、子曰、何晏也。对曰、有政。子曰、其事也、如有政、 虽不吾 以、吾其与闻之。 【十四章】冉子退朝、子曰、何晏也。對曰、有政。子曰、其事也、如有政、 雖不吾 以、吾其與聞之。 rǎn zǐ tuì cháo zǐ yuē hé yàn yě duì yuē yǒu zhèng zǐ yuē qí shì yě rú yǒu zhèng suī bù wú yǐ wú qí yǔwén zhī
CHAP. XV. 1. The Duke Ting asked whether there was a single sentence which could make a country prosperous. Confucius replied, 'Such an effect cannot be expected from one sentence. 【十五章】【一节】定公问一言而可以兴邦、有诸。孔子对曰、言不可以若 是其几也。 【十五章】【一節】定公問一言而可以興邦、有諸。孔子對曰、言不可以若 是其幾也。 dìng gōng wèn yī yán ér kěyǐ xìng bāng yǒu zhū kǒngzǐ duì yuē yán bù kěyǐ ruò shì qí jī yě
2. 'There is a saying, however, which people have-- "To be a prince is difficult; to be a minister is not easy." 【二节】人之言曰、为君难、为臣不易。 【二節】人之言曰、為君難、為臣不易。 rén zhī yán yuē wéi jūn nán wéi chén bù yì
3. 'If a ruler knows this,-- the difficulty of being a prince,-- may there not be expected from this one sentence the prosperity of his country?' 【三节】如知为君之难也、 不几乎一言而兴邦乎。 【三節】如知為君之難也、 不幾乎一言而興邦乎。 rú zhī wéi jūn zhī nán yě bù jīhū yī yán ér xìng bāng hū
4. The duke then said, 'Is there a single sentence which can ruin a country?' Confucius replied, 'Such an effect as that cannot be expected from one sentence. There is, however, the saying which people have-- "I have no pleasure in being a prince, but only in that no one can offer any opposition to what I say!" 【四节】曰、一言而丧邦有诸。孔子对曰、言不可以 若是其几也、人之言曰、予无乐乎为君、唯其言而莫予违也。 【四節】曰、一言而喪邦有諸。孔子對曰、言不可以 若是其幾也、人之言曰、予無樂乎為君、唯其言而莫予違也。 yuē yī yán ér sāng bāng yǒu zhū kǒngzǐ duì yuē yán bù kěyǐ ruòshì qí jī yě rén zhī yán yuē yú wú lè hū wéi jūn wéi qí yán ér mò yú wéi yě
5. 'If a ruler's words be good, is it not also good that no one oppose them? But if they are not good, and no one opposes them, may there not be expected from this one sentence the ruin of his country?' 【五节】如其 善、而莫之违也、不亦善乎。如不善而莫之违也、不几乎一言而丧邦乎。 【五節】如其 善、而莫之違也、不亦善乎。如不善而莫之違也、不幾乎一言而喪邦乎。 rú qí shàn ér mò zhī wéi yě bù yì shàn hū rú bùshàn ér mò zhī wéi yě bù jīhū yī yán ér sāng bāng hū
CHAP. XVI. 1. The Duke of Sheh asked about government. 【十六章】【一节】叶公问政。 【十六章】【一節】葉公問政。 yè gōng wèn zhèng
2. The Master said, 'Good government obtains, when those who are near are made happy, and those who are far off are attracted.' 【二节】子曰、近者说、远者来。 【二節】子曰、近者說、遠者來。 zǐ yuē jìn zhě shuō yuǎn zhě lái
CHAP. XVII. Tsze-hsia, being governor of Chu-fu, asked about government. The Master said, 'Do not be desirous to have things done quickly; do not look at small advantages. Desire to have things done quickly prevents their being done thoroughly. Looking at small advantages prevents great affairs from being accomplished.' 【十七章】子夏为莒父宰、问政。子曰、无欲速、无见小利。欲速则不达、 见小利则大事不成。 【十七章】子夏為莒父宰、問政。子曰、無欲速、無見小利。欲速則不達、 見小利則大事不成。 zǐ xià wéi jǔ fù zǎi wèn zhèng zǐ yuē wú yù sù wú jiàn xiǎo lì yùsùzébùdá jiàn xiǎo lì zé dà shì bù chéng
CHAP. XVIII. 1. The Duke of Sheh informed Confucius, saying, 'Among us here there are those who may be styled upright in their conduct. If their father have stolen a sheep, they will bear witness to the fact.' 【十八章】【一节】叶公语孔子曰、吾党有直躬者、其父攘羊、而子证之。 【十八章】【一節】葉公語孔子曰、吾黨有直躬者、其父攘羊、而子證之。 yè gōng yǔ kǒngzǐ yuē wú dǎng yǒu zhí gōng zhě qí fù rǎng yáng ér zǐ zhèng zhī
2. Confucius said, 'Among us, in our part of the country, those who are upright are different from this. The father conceals the misconduct of the son, and the son conceals the misconduct of the father. Uprightness is to be found in this.' 【二节】孔子曰、吾党之直者异於是、父为子隐、子为父隐、直在其中矣。 【二節】孔子曰、吾黨之直者異於是、父為子隱、子為父隱、直在其中矣。 kǒngzǐ yuē wú dǎng zhī zhí zhě yì yú shì fù wéi zǐ yǐn zǐ wéi fù yǐn zhí zài qízhōng yǐ
CHAP. XIX. Fan Ch'ih asked about perfect virtue. The Master said, 'It is, in retirement, to be sedately grave; in the management of business, to be reverently attentive; in intercourse with others, to be strictly sincere. Though a man go among rude, uncultivated tribes, these qualities may not be neglected.' 【十九章】樊迟问仁。子曰、居处恭、执事敬、与人忠、虽之夷狄、不可弃 也。 【十九章】樊遲問仁。子曰、居處恭、執事敬、與人忠、雖之夷狄、不可棄 也。 fán chí wèn rén zǐ yuē jū chǔ gōng zhí shì jìng yǔ rén zhōng suī zhī yí Dí bù kě qì yě
CHAP. XX. 1. Tsze-kung asked, saying, 'What qualities must a man possess to entitle him to be called an officer? The Master said, 'He who in his conduct of himself maintains a sense of shame, and when sent to any quarter will not disgrace his prince's commission, deserves to be called an officer.' 【二十章】【一节】子贡问曰、何如斯可谓之士矣。子曰、行己有耻、使於 四方、不辱君命、可谓士矣 。 【二十章】【一節】子貢問曰、何如斯可謂之士矣。子曰、行己有恥、使於 四方、不辱君命、可謂士矣 zǐ gòng wèn yuē hérú sī kěwèi zhī shì yǐ zǐ yuē xíng jǐ yǒu chǐ shǐ yú sìfāng bù rǔ jūn mìng kěwèi shì yǐ
2. Tsze-kung pursued, 'I venture to ask who may be placed in the next lower rank?' And he was told, 'He whom the circle of his relatives pronounce to be filial, whom his fellow- villagers and neighbours pronounce to be fraternal.' 【二节】曰、敢问其次。曰、宗族称孝焉、乡 党称弟焉。 。【二節】曰、敢問其次。曰、宗族稱孝焉、鄉 黨稱弟焉。 yuē gǎn wèn qícì yuē zōngzú chèn xiào yān xiāng dǎng chèn dì yān
3. Again the disciple asked, 'I venture to ask about the class still next in order.' The Master said, 'They are determined to be sincere in what they say, and to carry out what they do. They are obstinate little men. Yet perhaps they may make the next class.' 【三节】曰、敢问其次。曰、言必信、行必果、硜硜然、小人哉、抑亦可以为次矣。 【三節】曰、敢問其次。曰、言必信、行必果、硜硜然、小人哉、抑亦可以為次矣。 yuē gǎn wèn qícì yuē yán bì xìn xíng bì guǒ rán xiǎo rén zāi yì yì kěyǐ wéi cì yǐ
4. Tsze-kung finally inquired, 'Of what sort are those of the present day, who engage in government?' The Master said 'Pooh! they are so many pecks and hampers, not worth being taken into account.' 【四节】曰、今之从政者何如。子曰、噫、斗筲之 人、何足算也。 【四節】曰、今之從政者何如。子曰、噫、斗筲之 人、何足算也。 yuē jīn zhī cóng zhèng zhě hérú zǐ yuē yī dòu shāo zhī rén hé zú suàn yě
CHAP. XXI. The Master said, 'Since I cannot get men pursuing the due medium, to whom I might communicate my instructions, I must find the ardent and the cautiously-decided. The ardent will advance and lay hold of truth; the cautiously-decided will keep themselves from what is wrong.' 【廿一章】子曰、不得中行而与之、必也狂狷乎、狂者进取、狷者有所不为 也。 【廿一章】子曰、不得中行而與之、必也狂狷乎、狂者進取、狷者有所不為 也。 zǐ yuē bù de zhōng xíng ér yǔ zhī bì yě kuáng juàn hū kuáng zhě jìnqǔ juàn zhě yǒusuǒ bù wéi yě
CHAP. XXII. 1. The Master said, 'The people of the south have a saying-- "A man without constancy cannot be either a wizard or a doctor." Good! 【廿二章】【一节】子曰、南人有言曰、人而无恒、不可以作巫医、善夫。 【廿二章】【一節】子曰、南人有言曰、人而無恆、不可以作巫醫、善夫。 zǐ yuē nán rén yǒu yán yuē rén ér wú héng bù kěyǐ zuò wū yī shàn fū
2. 'Inconstant in his virtue, he will be visited with disgrace.' 【二节】不恒其德、或承之羞。 【二節】不恆其德、或承之羞。 bù héng qí dé huò chéng zhī xiū
3. The Master said, 'This arises simply from not attending to the prognostication.' 【三节】子曰、不占而已矣。 【三節】子曰、不占而已矣。 zǐ yuē bù zhān éryǐ yǐ
CHAP. XXIII. The Master said, 'The superior man is affable, but not adulatory; the mean man is adulatory, but not affable.' 【廿三章】子曰、君子和而不同、小人同而不和。 【廿三章】子曰、君子和而不同、小人同而不和。 zǐ yuē jūnzǐ hé ér bùtóng xiǎo rén tóng ér bù hé
CHAP. XXIV. Tsze-kung asked, saying, 'What do you say of a man who is loved by all the people of his neighborhood?' The Master replied, 'We may not for that accord our approval of him.' 'And what do you say of him who is hated by all the people of his neighborhood?' The Master said, 'We may not for that conclude that he is bad. It is better than either of these cases that the good in the neighborhood love him, and the bad hate him.' 【廿四章】子贡问曰、乡人皆好之、何如。子曰、未可也。乡人皆恶之、何 如。子曰、未可也。不如乡人之善者好之、其不善者恶之。 【廿四章】子貢問曰、鄉人皆好之、何如。子曰、未可也。鄉人皆惡之、何 如。子曰、未可也。不如鄉人之善者好之、其不善者惡之。 zǐ gòng wèn yuē xiāng rén jiē hào zhī hérú zǐ yuē wèikě yě xiāng rén jiē è zhī hé rú zǐ yuē wèikě yě bùrú xiāng rén zhī shàn zhě hǎo zhī qí bùshàn zhě è zhī
CHAP. XXV. The Master said, 'The superior man is easy to serve and difficult to please. If you try to please him in any way which is not accordant with right, he will not be pleased. But in his employment of men, he uses them according to their capacity. The mean man is difficult to serve, and easy to please. If you try to please him, though it be in a way which is not accordant with right, he may be pleased. But in his employment of men, he wishes them to be equal to everything.' 【廿五章】子曰、君子易事而难说也、说之不以道、不说也、及其使人也、器之。小人难事而易说也、说之虽不以道、说也、及其使人也、 求备焉。 【廿五章】子曰、君子易事而難說也、說之不以道、不說也、及其使人也、器之。小人難事而易說也、說之雖不以道、說也、及其使人也、 求備焉。 zǐ yuē jūnzǐ yì shì ér nánshuō yě shuō zhī bù yǐ dào bù shuō yě jí qí shǐ rén yě qì zhī xiǎo rén nán shì ér yì shuō yě shuō zhī suī bù yǐ dào shuō yě jí qí shǐ rén yě qiú bèi yān
CHAP. XXVI. The Master said, 'The superior man has a dignified ease without pride. The mean man has pride without a dignified ease.' 【廿六章】子曰、君子泰而不骄、小人骄而不泰。 【廿六章】子曰、君子泰而不驕、小人驕而不泰。 zǐ yuē jūnzǐ tài ér bù jiāo xiǎo rén jiāo ér bù tài
CHAP. XXVII. The Master said, 'The firm, the enduring, the simple, and the modest are near to virtue.' 【廿七章】子曰、刚、毅、木、讷、近仁。 【廿七章】子曰、剛、毅、木、訥、近仁。 zǐ yuē gāng yì mù nè jìn rén
CHAP. XXVIII. Tsze-lu asked, saying, 'What qualities must a man possess to entitle him to be called a scholar?' The Master said, 'He must be thus,-- earnest, urgent, and bland:-- among his friends, earnest and urgent; among his brethren, bland.' 【廿八章】子路问曰、何如斯可谓之士矣。子曰、切切、偲偲、怡怡如也、 可谓士矣、朋友切切偲偲、兄弟怡怡。 【廿八章】子路問曰、何如斯可謂之士矣。子曰、切切、偲偲、怡怡如也、 可謂士矣、朋友切切偲偲、兄弟怡怡。 zǐ lù wèn yuē hérú sī kěwèi zhī shì yǐ zǐ yuē qiē qiē yí yí rú yě kěwèi shì yǐ péngyou qiē qiē xiōngdì yí yí
CHAP. XXIX. The Master said, 'Let a good man teach the people seven years, and they may then likewise be employed in war.' 【廿九章】子曰、善人教民七年、亦可以即戎矣。 【廿九章】子曰、善人教民七年、亦可以即戎矣。 zǐ yuē shàn rén jiāo mín qī nián yì kěyǐ jí róng yǐ
CHAP. XXX. The Master said, 'To lead an uninstructed people to war, is to throw them away.' 【三十章】子曰、以不教民战、是谓弃之。 【三十章】子曰、以不教民戰、是謂棄之。 zǐ yuē yǐ bù jiāo mín zhàn shì wèi qì zhī

Ref: http://www.gutenberg.org/files/4094/4094-h/4094-h.htm