Lun Yu/Book 11

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Analects of Confucius
(Translated by James Legge)
Simplified Chinese Traditional Chinese Chinese Pinyin
BOOK XI. HSIEN TSIN. 先进第十一 先進第十一 xiānjìn dì shíyī
CHAP. I. 1. The Master said, 'The men of former times, in the matters of ceremonies and music were rustics, it is said, while the men of these latter times, in ceremonies and music, are accomplished gentlemen. 【第一章】【一节】子曰、先进於礼乐、野人也、後进於礼乐、君子也、 【第一章】【一節】子曰、先進於禮樂、野人也、後進於禮樂、君子也、 zǐ yuē xiānjìn yú lǐ yuè yě rén yě hòu jìn yú lǐ yuè jūnzǐ yě
2. 'If I have occasion to use those things, I follow the men of former times.' 【二节】如用之、则吾从先进。 【二節】如用之、則吾從先進。 rú yòng zhī zé wú cóng xiānjìn
CHAP. II. 1. The Master said, 'Of those who were with me in Ch'an and Ts'ai, there are none to be found to enter my door.' 【第二章】【一节】子曰、从我於陈蔡者、皆不及门也。 【第二章】【一節】子曰、從我於陳蔡者、皆不及門也。 zǐ yuē cóng wǒ yú chén Cài zhě jiē bù jí mén yě
2. Distinguished for their virtuous principles and practice, there were Yen Yuan, Min Tsze-ch'ien, Zan Po-niu, and Chung- kung; for their ability in speech, Tsai Wo and Tsze-kung; for their administrative talents, Zan Yu and Chi Lu; for their literary acquirements, Tsze-yu and Tsze-hsia. 【二节】德行、颜 渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓。言语、宰我、子贡。政事、冉有、李路。文学、子游、子夏。 【二節】德行、顏 淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓。言語、宰我、子貢。政事、冉有、李路。文學、子游、子夏。 déxíng yán yuān mǐn zǐ qiān rǎn bó niú zhòng gōng yányǔ zǎi wǒ zǐ gòng zhèng shì rǎn yǒu lǐ lù wénxué zǐ yóu zǐ xià
CHAP. III. The Master said, 'Hui gives me no assistance. There is nothing that I say in which he does not delight.' 【第三章】子曰、回也、非助我者也、於吾言、无所不说。 【第三章】子曰、回也、非助我者也、於吾言、無所不說。 zǐ yuē huí yě fēi zhù wǒ zhě yě yú wú yán wú suǒ bù shuō
CHAP. IV. The Master said, 'Filial indeed is Min Tsze- ch'ien! Other people say nothing of him different from the report of his parents and brothers.' 【第四章】子曰、孝哉闵子骞、人不间於其父母昆弟之言。 【第四章】子曰、孝哉閔子騫、人不間於其父母昆弟之言。 zǐ yuē xiào zāi mǐn zǐ qiān rén bù jiàn yú qí fùmǔ kūn dì zhī yán
CHAP. V. Nan Yung was frequently repeating the lines about a white scepter stone. Confucius gave him the daughter of his elder brother to wife. 【第五章】南容三复白圭、孔子以其兄之子妻之。 【第五章】南容三復白圭、孔子以其兄之子妻之。 nán róng sān fù bái guī kǒngzǐ yǐ qí xiōng zhī zǐ qī zhī
CHAP. VI. Chi K'ang asked which of the disciples loved to learn. Confucius replied to him, 'There was Yen Hui; he loved to learn. Unfortunately his appointed time was short, and he died. Now there is no one who loves to learn, as he did.' 【第六章】李康子问弟子孰为好学。孔子对曰、有颜回者好学、不幸短命死 矣、今也则亡。 【第六章】李康子問弟子孰為好學。孔子對曰、有顏回者好學、不幸短命死 矣、今也則亡。 lǐ kāng zǐ wèn dìzǐ shú wéi hàoxué kǒngzǐ duì yuē yǒu yán huí zhě hàoxué búxìng duǎn mìng sǐ yǐ jīn yě zé wáng
CHAP. VII. 1. When Yen Yuan died, Yen Lu begged the carriage of the Master to sell and get an outer shell for his son's coffin. 【第七章】【一节】颜渊死、颜路请子之车、以为之椁、与椁同)。 【第七章】【一節】顏淵死、顏路請子之車、以為之椁、與槨同)。 yán yuān sǐ yán lù qǐng zǐ zhī chē yǐwéi zhī guǒ yǔ guǒ tóng
2. The Master said, 'Every one calls his son his son, whether he has talents or has not talents. There was Li; when he died, he had a coffin but no outer shell. I would not walk on foot to get a shell for him, because, having followed in the rear of the great officers, it was not proper that I should walk on foot.' 【二节】子曰、才不才、亦各言其子也、鲤也死、有棺而无椁、与椁同)、吾不徒行以为之椁、与椁同)、以吾从大夫之後、 不可徒行也。 【二節】子曰、才不才、亦各言其子也、鯉也死、有棺而無椁、與槨同)、吾不徒行以為之椁、與槨同)、以吾從大夫之後、 不可徒行也。 zǐ yuē cái bù cái yì gè yán qí zǐ yě lǐ yě sǐ yǒu guān ér wú guǒ yǔ guǒ tóng wú bù tú xíng yǐwéi zhī guǒ yǔ guǒ tóng yǐ wú cóng dàifū zhī hòu bù kě tú xíng yě
CHAP. VIII. When Yen Yuan died, the Master said, 'Alas! Heaven is destroying me! Heaven is destroying me!' 【第八章】颜渊死、子曰、噫、天丧予、天丧予。 【第八章】顏淵死、子曰、噫、天喪予、天喪予。 yán yuān sǐ zǐ yuē yī tiān sāng yú tiān sāng yú
CHAP. IX. 1. When Yen Yuan died, the Master bewailed him exceedingly, and the disciples who were with him said, 'Master, your grief is excessive?' 【第九章】【一节】颜渊死、子哭之恸、从者曰、子恸矣。 【第九章】【一節】顏淵死、子哭之慟、從者曰、子慟矣。 yán yuān sǐ zǐ kū zhī tòng cóng zhě yuē zǐ tòng yǐ
2. 'Is it excessive?' said he. 【二节】曰、有恸乎。 【二節】曰、有慟乎。 yuē yǒu tòng hū
3. 'If I am not to mourn bitterly for this man, for whom should I mourn?' 【三节】非夫人之为恸而谁为。 【三節】非夫人之為慟而誰為。 fēi fùrén zhī wéi tòng ér shéi wéi
CHAP. X. 1. When Yen Yuan died, the disciples wished to give him a great funeral, and the Master said, 'You may not do so.' 【第十章】【一节】颜渊死、门人欲厚葬之。子曰、不可。 【第十章】【一節】顏淵死、門人欲厚葬之。子曰、不可。 yán yuān sǐ mén rén yù hòu zàng zhī zǐ yuē bù kě
2. The disciples did bury him in great style. 【二节】门人厚葬之。 【二節】門人厚葬之。 门 人 厚 葬 之 。
3. The Master said, 'Hui behaved towards me as his father. I have not been able to treat him as my son. The fault is not mine; it belongs to you, O disciples.' 【三节】子曰、回也、视予犹父也、予不得视犹子也、非我也、夫二 三子也。 【三節】子曰、回也、視予猶父也、予不得視猶子也、非我也、夫二 三子也。 mén rén hòu zàng zhī

zǐ yuē huí yě shì yú yóu fù yě yú bù de shì yóu zǐ yě fēi wǒ yě fū èr sān zǐ yě

CHAP. XI. Chi Lu asked about serving the spirits of the dead. The Master said, 'While you are not able to serve men, how can you serve their spirits?' Chi Lu added, 'I venture to ask about death?' He was answered, 'While you do not know life, how can you know about death?' 【十一章】李路问事鬼神。子曰、未能事人、焉能事鬼。敢问死。曰、未知生、焉知死。 【十一章】李路問事鬼神。子曰、未能事人、焉能事鬼。敢問死。曰、未知生、焉知死。 lǐ lù wèn shì guǐshén zǐ yuē wèi néng shì rén yān néng shì guǐ gǎn wèn sǐ yuē wèi zhī shēng yān zhī sǐ
CHAP. XII. 1. The disciple Min was standing by his side, looking bland and precise; Tsze-lu, looking bold and soldierly; Zan Yu and Tsze-kung, with a free and straightforward manner. The Master was pleased. 【十二章】【一节】闵子侍侧、誾誾如也、子路行行如也、冉有、子贡、侃 侃如也。子乐。 【十二章】【一節】閔子侍側、誾誾如也、子路行行如也、冉有、子貢、侃 侃如也。子樂。 mǐn zǐ shì cè rú yě zǐ lù xíng xíng rú yě rǎn yǒu zǐ gòng kǎn kǎn rú yě zǐ lè
2. He said, 'Yu, there!-- he will not die a natural death.' 【二节】若由也、不得其死然。 【二節】若由也、不得其死然。 ruò yóu yě bù de qí sǐ rán
CHAP. XIII. 1. Some parties in Lu were going to take down and rebuild the Long Treasury. 【十三章】【一节】鲁人为长府。 【十三章】【一節】魯人為長府。 lǔ rénwéi cháng fǔ
2. Min Tsze-ch'ien said, 'Suppose it were to be repaired after its old style;-- why must it be altered and made anew?' 【二节】闵子骞曰、仍旧贯、如之何、何 必改作。 【二節】閔子騫曰、仍舊貫、如之何、何 必改作。 mǐn zǐ qiān yuē réngjiù guàn rú zhī hé hé bì gǎi zuò
3. The Master said, 'This man seldom speaks; when he does, he is sure to hit the point.' 【三节】子曰、夫人不言、言必有中。 【三節】子曰、夫人不言、言必有中。 zǐ yuē fùrén bù yán yán bì yǒu zhōng
CHAP. XIV. 1. The Master said, 'What has the lute of Yu to do in my door?' 【十四章】【一节】子曰、由之瑟、奚为於丘之门。 【十四章】【一節】子曰、由之瑟、奚為於丘之門。 zǐ yuē yóu zhī sè xī wéi yú qiū zhī mén
2. The other disciples began not to respect Tsze-lu. The Master said, 'Yu has ascended to the hall, though he has not yet passed into the inner apartments.' 【二节】门人不敬子路。 子曰、由也、升堂矣、未入於室也。 【二節】門人不敬子路。 子曰、由也、升堂矣、未入於室也。 mén rén bù jìng zǐ lù zǐ yuē yóu yě shēng táng yǐ wèi rù yú shì yě
CHAP. XV. 1. Tsze-kung asked which of the two, Shih or Shang, was the superior. The Master said, 'Shih goes beyond the due mean, and Shang does not come up to it.' 【十五章】【一节】子贡问师与商也孰贤。子曰、师也过、商也不及。 亿则屡中。 【十五章】【一節】子貢問師與商也孰賢。子曰、師也過、商也不及。 zǐ gòng wèn shī yǔ shāng yě shú xián zǐ yuē shī yě guò shāng yě bù jí yì zé lǚ zhōng
2. 'Then,' said Tsze-kung, 'the superiority is with Shih, I suppose.' 【二节】曰、然则师愈与。 【二節】曰、然則師愈與。 yuē rán zé shī yù yǔ
3. The Master said, 'To go beyond is as wrong as to fall short.' 【三节】子曰、过犹不及。 【三節】子曰、過猶不及。 zǐ yuē guò yóu bù jí
CHAP. XVI. 1. The head of the Chi family was richer than the duke of Chau had been, and yet Ch'iu collected his imposts for him, and increased his wealth. 【十六章】【一节】李氏富於周公、而求也为之聚敛而附益之。 【十六章】【一節】李氏富於周公、而求也為之聚斂而附益之。 lǐ shì fù yú zhōu gōng ér qiú yě wéi zhī jùliǎn ér fù yì zhī
2. The Master said, 'He is no disciple of mine. My little children, beat the drum and assail him.' 【二节】子曰、非吾徒也、小子、鸣鼓而攻之可也。 【二節】子曰、非吾徒也、小子、鳴鼓而攻之可也。 zǐ yuē fēi wú tú yě xiǎo zǐ míng gǔ ér gōng zhī kě yě
CHAP. XVII. 1. Ch'ai is simple. 【十七章】【一节】柴也愚。 【十七章】【一節】柴也愚。 chái yě yú
2. Shan is dull. 【二节】参也鲁。 【二節】參也魯。 shēn yě lǔ
3. Shih is specious. 【三节】师也辟。 【三節】師也辟。 shī yě bì
4. Yu is coarse. 【四节】 由也喭。 【四節】 由也喭。 yóu yě
CHAP. XVIII. 1. The Master said, 'There is Hui! He has nearly attained to perfect virtue. He is often in want. 【十八章】【一节】子曰、回也奇庶乎屡空。 【十八章】【一節】子曰、回也奇庶乎屢空。 zǐ yuē huí yě jī shù hū lǚ kong
2. 'Ts'ze does not acquiesce in the appointments of Heaven, and his goods are increased by him. Yet his judgments are often correct.' 【二节】赐不受命、而货殖焉、 【二節】賜不受命、而貨殖焉、 億則屢中。 cì bù shòu mìng ér huò zhí yān
CHAP. XIX. Tsze-chang asked what were the characteristics of the GOOD man. The Master said, 'He does not tread in the footsteps of others, but moreover, he does not enter the chamber of the sage.' 【十九章】子张问善人之道。子曰、不践迹、与迹同)、亦不入於室。 【十九章】子張問善人之道。子曰、不踐跡、與跡同)、亦不入於室。 zǐ zhāng wèn shàn rén zhī dào zǐ yuē bù jiàn jì yǔ jì tóng yì bù rù yú shì
CHAP. XX. The Master said, 'If, because a man's discourse appears solid and sincere, we allow him to be a good man, is he really a superior man? or is his gravity only in appearance?' 【二十章】子曰、论笃是与、君子者乎、色庄者乎。 【二十章】子曰、論篤是與、君子者乎、色莊者乎。 zǐ yuē lùn dǔ shì yǔ jūnzǐ zhě hū sè zhuāng zhě hū
CHAP. XXI. Tsze-lu asked whether he should immediately carry into practice what he heard. The Master said, 'There are your father and elder brothers to be consulted;-- why should you act on that principle of immediately carrying into practice what you hear?' Zan Yu asked the same, whether he should immediately carry into practice what he heard, and the Master answered, 'Immediately carry into practice what you hear.' Kung-hsi Hwa said, 'Yu asked whether he should carry immediately into practice what he heard, and you said, "There are your father and elder brothers to be consulted." Ch'iu asked whether he should immediately carry into practice what he heard, and you said, "Carry it immediately into practice." I, Ch'ih, am perplexed, and venture to ask you for an explanation.' The Master said, 'Ch'iu is retiring and slow; therefore, I urged him forward. Yu has more than his own share of energy; therefore I kept him back.' 【廿一章】子路问闻斯行诸。子曰、有父兄在、如之何其闻斯行之。冉有问 闻斯行诸。子曰、闻斯行之。公西华曰、由也问闻斯行诸、子曰、有父兄在、 求也问闻斯行诸、子曰、闻斯行之、赤也感、敢问。子曰、求也退、故进之、由 也兼人、故退之。 【廿一章】子路問聞斯行諸。子曰、有父兄在、如之何其聞斯行之。冉有問 聞斯行諸。子曰、聞斯行之。公西華曰、由也問聞斯行諸、子曰、有父兄在、 求也問聞斯行諸、子曰、聞斯行之、赤也感、敢問。子曰、求也退、故進之、由 也兼人、故退之。 zǐ lù wèn wén sī xíng zhū zǐ yuē yǒu fù xiōng zài rú zhī héqí wén sī xíng zhī rǎn yǒu wèn wén sī xíng zhū zǐ yuē wén sī xíng zhī gōng xī huá yuē yóu yě wèn wén sī xíng zhū zǐ yuē yǒu fù xiōng zài qiú yě wèn wén sī xíng zhū zǐ yuē wén sī xíng zhī chì yě gǎn gǎn wèn zǐ yuē qiú yě tuì gù jìn zhī yóu yě jiān rén gù tuì zhī
CHAP. XXII. The Master was put in fear in K'wang and Yen Yuan fell behind. The Master, on his rejoining him, said, 'I thought you had died.' Hui replied, 'While you were alive, how should I presume to die?' 【廿二章】子畏於匡、颜渊後、子曰、吾以女为死矣。曰、子在、回何敢死。 【廿二章】子畏於匡、顏淵後、子曰、吾以女為死矣。曰、子在、回何敢死。 zǐ wèi yú kuāng yán yuān hòu zǐ yuē wú yǐ nǚ wéi sǐ yǐ yuē zǐ zài huí hé gǎn sǐ
CHAP. XXIII. 1. Chi Tsze-zan asked whether Chung Yu and Zan Ch'iu could be called great ministers. 【廿三章】【一节】李子然问仲由冉求、可谓大臣与。 【廿三章】【一節】李子然問仲由冉求、可謂大臣與。 lǐzi rán wèn zhòng yóu rǎn qiú kěwèi dàchén yǔ
2. The Master said, 'I thought you would ask about some extraordinary individuals, and you only ask about Yu and Ch'iu! 【二节】子曰、吾以 子为异之问、曾由与求之问。 【二節】子曰、吾以 子為異之問、曾由與求之問。 zǐ yuē wú yǐ zǐ wéi yì zhī wèn zēng yóu yǔ qiú zhī wèn
3. 'What is called a great minister, is one who serves his prince according to what is right, and when he finds he cannot do so, retires. 【三节】所谓大臣者、以道事君、不可则止。 【三節】所謂大臣者、以道事君、不可則止。 suǒwèi dàchén zhě yǐ dào shì jūn bù kě zé zhǐ
4. 'Now, as to Yu and Ch'iu, they may be called ordinary ministers.' 【四节】今由与求也、可谓具臣矣。 【四節】今由與求也、可謂具臣矣。 jīn yóu yǔ qiú yě kěwèi jù chén yǐ
5. Tsze-zan said, 'Then they will always follow their chief;-- will they?' 【五节】曰、然则从之者与。 【五節】曰、然則從之者與。 yuē rán zé cóng zhī zhě yǔ
6. The Master said, 'In an act of parricide or regicide, they would not follow him.' 【六节】子曰、弑父与 君、亦不从也。 【六節】子曰、弒父與 君、亦不從也。 zǐ yuē shì fù yǔ jūn yì bù cóng yě
CHAP. XXIV. 1. Tsze-lu got Tsze-kao appointed governor of Pi. 【廿四章】【一节】子路使子羔为费宰。 【廿四章】【一節】子路使子羔為費宰。 zǐ lù shǐ zǐ gāo wéi fèi zǎi
2. The Master said, 'You are injuring a man's son.' 【二节】子曰、贼夫人之子。 【二節】子曰、賊夫人之子。 zǐ yuē zéi fùrén zhī zǐ
3. Tsze-lu said, 'There are (there) common people and officers; there are the altars of the spirits of the land and grain. Why must one read books before he can be considered to have learned?' 【三节】子路曰、有民人焉、有社稷焉、何必读书、然後为学。 【三節】子路曰、有民人焉、有社稷焉、何必讀書、然後為學。 zǐ lù yuē yǒu mín rén yān yǒu shèjì yān hébì dúshū rán hòu wéi xué
4. The Master said, 'It is on this account that I hate your glib-tongued people.' 【四节】子曰、 是故恶夫佞者。 【四節】子曰、 是故惡夫佞者。 zǐ yuē shì gù è fū nìng zhě
CHAP. XXV. 1. Tsze-lu, Tsang Hsi, Zan Yu, and Kung-hsi Hwa were sitting by the Master. 【廿五章】【一节】子路、曾(上析、下日、与晰同)、冉有、公西华、侍坐。 【廿五章】【一節】子路、曾(上析、下日、與晰同)、冉有、公西華、侍坐。 zǐ lù zēng shàng xī xià rì yǔ xī tóng rǎn yǒu gōng xī huá shì zuò
2. He said to them, 'Though I am a day or so older than you, do not think of that. 【二节】子曰、以吾一日长乎尔、毋吾以也。 【二節】子曰、以吾一日長乎爾、毋吾以也。 zǐ yuē yǐ wú yīrì cháng hū ěr wú wú yǐ yě
3. 'From day to day you are saying, "We are not known." If some ruler were to know you, what would you like to do?' 【三节】居则曰、不吾知也、如或知尔、则何以哉。 【三節】居則曰、不吾知也、如或知爾、則何以哉。 jū zé yuē bù wú zhī yě rú huò zhī ěr zé hé yǐ zāi
4. Tsze-lu hastily and lightly replied, 'Suppose the case of a State of ten thousand chariots; let it be straitened between other large States; let it be suffering from invading armies; and to this let there be added a famine in corn and in all vegetables:-- if I were intrusted with the government of it, in three years' time I could make the people to be bold, and to recognise the rules of righteous conduct.' The Master smiled at him. 【四节】子路率尔而对曰、千乘之国、摄乎大国之閒、加之以师旅、因之以饥馑、 由也为之、比及三年、可使有勇、且知方也。夫子哂之。 【四節】子路率爾而對曰、千乘之國、攝乎大國之閒、加之以師旅、因之以饑饉、 由也為之、比及三年、可使有勇、且知方也。夫子哂之。 zǐ lù shuài ěr ér duì yuē qiān chéng zhī guó shè hū dà guó zhī jiā zhī yǐ shī lǚ yīn zhī yǐ jī yóu yě wéi zhī bǐ jí sān nián kě shǐ yǒu yǒng qiě zhī fāng yě fūzǐ shěn zhī
5. Turning to Yen Yu, he said, 'Ch'iu, what are your wishes?' Ch'iu replied, 'Suppose a state of sixty or seventy li square, or one of fifty or sixty, and let me have the government of it;-- in three years' time, I could make plenty to abound among the people. As to teaching them the principles of propriety, and music, I must wait for the rise of a superior man to do that.' 【五节】求、尔何 如。对曰、方六七十、如五六十、求也为之、比及三年、可使足民、如其礼 乐、以俟君子。 【五節】求、爾何 如。對曰、方六七十、如五六十、求也為之、比及三年、可使足民、如其禮 樂、以俟君子。 qiú ěr hé rú duì yuē fāng liù qīshí rú wǔ liùshí qiú yě wéi zhī bǐ jí sān nián kě shǐ zú mín rú qí lǐ yuè yǐ sì jūnzǐ
6. 'What are your wishes, Ch'ih,' said the Master next to Kung-hsi Hwa. Ch'ih replied, 'I do not say that my ability extends to these things, but I should wish to learn them. At the services of the ancestral temple, and at the audiences of the princes with the sovereign, I should like, dressed in the dark square-made robe and the black linen cap, to act as a small assistant.' 【六节】赤、尔何如。对曰、非曰能之、愿学焉、宗庙之事、如会 同、端章甫、愿为小相焉 。 【六節】赤、爾何如。對曰、非曰能之、願學焉、宗廟之事、如會 同、端章甫、願為小相焉。 chì ěr hérú duì yuē fēi yuē néng zhī yuàn xué yān zōng miào zhī shì rú kuài tóng duān zhāng fǔ yuàn wéi xiǎo xiāng yān
7. Last of all, the Master asked Tsang Hsi, 'Tien, what are your wishes?' Tien, pausing as he was playing on his lute, while it was yet twanging, laid the instrument aside, and rose. 'My wishes,' he said, 'are different from the cherished purposes of these three gentlemen.' 'What harm is there in that?' said the Master; 'do you also, as well as they, speak out your wishes.' Tien then said, 'In this, the last month of spring, with the dress of the season all complete, along with five or six young men who have assumed the cap, and six or seven boys, I would wash in the I (Yi), enjoy the breeze among the rain altars, and return home singing.' The Master heaved a sigh and said, 'I give my approval to Tien.' 【七节】点、尔何如。鼓瑟希铿尔、舍瑟而作、 对曰、异乎三子者之撰。子曰、何伤乎、赤各言其志也。曰、莫春者、春服 既成、冠者五六人、童子六七人、浴乎沂、风乎舞雩、咏而归。夫子喟然叹 曰、吾与点也。 【七節】點、爾何如。鼓瑟希鏗爾、舍瑟而作、 對曰、異乎三子者之撰。子曰、何傷乎、赤各言其志也。曰、莫春者、春服 既成、冠者五六人、童子六七人、浴乎沂、風乎舞雩、詠而歸。夫子喟然歎 曰、吾與點也。 diǎn ěr hérú gǔ sè xī kēng ěr shè sè ér zuò duì yuē yì hū sān zǐ zhě zhī zhuàn zǐ yuē hé shāng hū chì gè yán qí zhì yě yuē mò chūn zhě chūn fù jì chéng guān zhě wǔ liù rén tóng zǐ liù qī rén yù hū yí fēng hū wǔ yú yǒng ér guī fūzǐ kuì rán tàn yuē wú yǔ diǎn yě
8. The three others having gone out, Tsang Hsi remained behind, and said, 'What do you think of the words of these three friends?' The Master replied, 'They simply told each one his wishes.' 【八节】三子者出、曾(上析、下日、与晰同)後、曾(上析、下日、 与晰同)曰、夫三子者之言何如。子曰、亦各言其志也已矣。 【八節】三子者出、曾(上析、下日、與晰同)後、曾(上析、下日、 與晰同)曰、夫三子者之言何如。子曰、亦各言其志也已矣。 sān zǐ zhě chū zēng shàng xī xià rì yǔ xī tóng hòu zēng shàng xī xià rì yǔ xī tóng yuē fū sān zǐ zhě zhī yán hérú zǐ yuē yì gè yán qí zhì yě yǐ yǐ
9. Hsi pursued, 'Master, why did you smile at Yu?' 【九节】曰、 夫子何哂由也。 【九節】曰、 夫子何哂由也。 yuē fūzǐ hé shěn yóu yě
10. He was answered, 'The management of a State demands the rules of propriety. His words were not humble; therefore I smiled at him.' 【十节】曰、为国以礼、其言不让、是故哂之。 【十節】曰、為國以禮、其言不讓、是故哂之。 yuē wéi guó yǐ lǐ qí yán bù ràng shì gù shěn zhī
11. Hsi again said, 'But was it not a State which Ch'iu proposed for himself?' The reply was, 'Yes; did you ever see a territory of sixty or seventy li or one of fifty or sixty, which was not a State?' 【十一节】 唯求则非邦也与。安见方六七十、如五六十、而非邦也者。 【十一節】 唯求則非邦也與。安見方六七十、如五六十、而非邦也者。 wéi qiú zé fēi bāng yě yǔ ān jiàn fāng liù qīshí rú wǔ liùshí ér fēi bāng yě zhě
12. Once more, Hsi inquired, 'And was it not a State which Ch'ih proposed for himself?' The Master again replied, 'Yes; who but princes have to do with ancestral temples, and with audiences but the sovereign? If Ch'ih were to be a small assistant in these services, who could be a great one? 【十二节】唯赤 则非邦也与。宗庙会同、非诸侯而何、赤也为之小、孰能为之大。 【十二節】唯赤 則非邦也與。宗廟會同、非諸侯而何、赤也為之小、孰能為之大。 wéi chì zé fēi bāng yě yǔ zōng miàohuì tóng fēi zhūhóu ér hé chì yě wéi zhī xiǎo shú néng wéi zhī dà

Ref: http://www.gutenberg.org/files/4094/4094-h/4094-h.htm